Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Invorderingswet 1990

 

Artikel 49
1
Aansprakelijkstelling geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking door de ontvanger en vindt niet plaats vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. In afwijking in zoverre van de eerste volzin vindt aansprakelijkstelling van een bestuurder op de voet van artikel 36b niet plaats vóór het tijdstip waarop het aansprakelijk gestelde lichaam in gebreke is met de betaling van zijn aansprakelijkheidsschuld. De beschikking vermeldt in ieder geval het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid bestaat en de termijn waarbinnen het bedrag moet worden betaald. Voor zover de aansprakelijkstelling betrekking heeft op een bestuurlijke boete, geschiedt zij met overeenkomstige toepassing van hoofdstuk VIIIA, afdeling 2, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2
De ontvanger maakt de beschikking bekend door toezending als aangetekend stuk.
3
Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake de in het eerste lid bedoelde beschikking is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.
4
Met betrekking tot het derde lid zijn de artikelen 25, derde lid, en 27e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet van toepassing indien het niet aan de aansprakelijk gestelde is te wijten dat:
a
de vereiste aangifte niet is gedaan; of
b
niet volledig is voldaan aan de verplichtingen ingevolge de artikelen 41, 47, 47a, 49 en 52, van die wet alsmede aan de verplichtingen ingevolge artikel 53, eerste, tweede en derde lid, van die wet voor zover het verplichtingen van administratieplichtigen betreft ten behoeve van de heffing van de belasting waarvan de inhouding aan hen is opgedragen.
5
De ontvanger stelt de aansprakelijk gestelde desgevraagd op de hoogte van de gegevens met betrekking tot de belasting waarvoor hij aansprakelijk is gesteld voor zover deze gegevens voor het maken van bezwaar, het instellen van beroep of beroep in cassatie redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht.
6
Het bezwaar kan geen betrekking hebben op feiten of omstandigheden die van belang zijn geweest bij de vaststelling van een belastingaanslag en ter zake waarvan een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX8265, Eerste aanleg - meervoudig, 04/00438
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-02-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Belanghebbende exploiteert een bouwbedrijf. In de jaren 1998 en 1999 heeft C Bouw BV, gevestigd te D (hierna: de onderaannemer), een aantal werkzaamheden voor belanghebbende verricht. Op 30 januari 2002 is de onderaannemer in staat van faillissement verklaard. De Ontvanger heeft de onbetaald gebleven...
 • LJN BC2565, Cassatie, 43387
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (atikel 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).
 • LJN AT9468, Eerste aanleg - meervoudig, 02/04634
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-06-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  In geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende bij de 1.1 vermelde beschikking terecht tot een bedrag van fl. 10.850,-- aansprakelijk is gesteld. Tevens houdt partijen verdeeld het antwoord op de vraag of belanghebbende en de belastingdienst hebben afgesproken dat belanghebbende is gevrijwaard...
 • LJN AA1813, Cassatie, 30115
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  01-05-1996
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  gewezen op de beroepen in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z en van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 7 december 1993 betreffende de aan de vennootschap onder firma A, gevestigd te Q, opgelegde...
 • LJN AY9788, Eerste aanleg - meervoudig, BK-03/01762
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  29-08-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Belanghebbende terecht op de voet van artikel 34 subsidiair aritkel 35 van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor een deel van de door Ltd onbetaald gelaten naheffingsaanslagen in de loonbelasting en de premie volksverzekeringen over het tijdvak 1998 tot en met 2002
 • LJN AD3910, Eerste aanleg - meervoudig, 98/01850
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  13-09-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  he Gerechtshof Arnhem tweede meervoudige belastingkamer nummer 98/01850 U i t s p r a a k op het beroep van [X te Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de na te melden naheffingsaanslag in de loonbelasting, ten name van [A...
 • LJN AR5868, Eerste aanleg - meervoudig, 01/00434
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-09-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Het geschil betreft primair de vraag of de Inspecteur de belanghebbende terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in diens bezwaar tegen de onderhavige naheffingsaanslag.
 • LJN AY8369, Eerste aanleg - meervoudig, 03/02826
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  17-05-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende terecht op grond van de artikelen 32, lid 2 en 36 van de IW 1990 aansprakelijk is gesteld voor de openstaande belastingschulden, de kosten en invorderingsrente verband houdende met deze belastingschulden, alsmede de in deze belastingschulden...
 • LJN BC2566, Cassatie, 43622
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (art. 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).Heeft Ontvangern informatieplicht jegens inlener? Is het verlenen van uitstel van betaling...
 • LJN AR2377, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00865
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Loonbelasting. Nu belanghebbende, een aansprakelijk gesteld uitbeenbedrijf, onvoldoende op de hoogte is gesteld door de fiscus met betrekking tot de omvang van de belastingschuld van de derde, gaat de aanslag onderuit.
 • LJN AR2382, Eerste aanleg - meervoudig, 00/00864
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Omzetbelasting. Nu belanghebbende, een aansprakelijk gesteld uitbeenbedrijf, onvoldoende op de hoogte is gesteld door de fiscus met betrekking tot de omvang van de belastingschuld van de derde, gaat de aanslag onderuit.
 • LJN BC2496, Cassatie, 43282
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  19-12-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Artikel 34 van de Invorderingswet 1990 (Inlenersaansprakelijkheid). Betekenis van verklaringen van de Ontvanger over het betalingsgedrag van de uitlener (art. 35, § 15, lid 5, van de Leidraad Invordering 1990).Heeft Ontvangern informatieplicht jegens inlener? Is het verlenen van uitstel van betaling...
 • LJN BD9533, Eerste aanleg - enkelvoudig, 151985 / HA ZA 01-0438 (hoofdzaak), 176382 / HA ZA 02-1071 (vrijwaring),
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  18-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Een bestuurder is op grond van art. 2:248 BW alleen aansprakelijk jegens de boedel voor schulden die tegen de boedel ingeroepen kunnen worden. Voorzover de vordering van de ontvanger op de failliet gebaseerd is op een aansprakelijkheidstelling ex art. 49 Inv en niet op een belastingaanslag in de zin van art 19 Inv...
 •