Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kernenergiewet

 

Artikel 32
1
Onverminderd het in artikel 29 bepaalde kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur met het oog op de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen regelen worden gesteld betreffende radioactieve stoffen.
2
Hiertoe kunnen behoren:
a
regelen, welke voorwaarden inhouden, waaraan degene, die bij de maatregel aangewezen radioactieve stoffen bereidt, vervoert, voorhanden heeft of toepast, dan wel zich daarvan ontdoet, moet voldoen;
b
regelen betreffende de plaatsen, waar, de wijze, waarop en de omstandigheden, waaronder bij de maatregel aangewezen radioactieve stoffen mogen worden bereid, vervoerd, voorhanden gehouden of toegepast, en de wijze, waarop en de omstandigheden, waaronder men zich van deze stoffen mag ontdoen;
c
regelen, welke voorwaarden inhouden, waaraan vervoermiddelen, waarmede bij de maatregel aangewezen radioactieve stoffen worden vervoerd, moeten voldoen.
3
Een algemene maatregel van bestuur, waarbij regelen als in het tweede lid, onder a, b of c, bedoeld worden gesteld, kan tevens de verplichting inhouden te voldoen aan door bestuursorganen, die bij de maatregel zijn aangewezen, aan de betrokkene gestelde nadere eisen. Bij het stellen van zodanige eis wordt tevens het tijdstip bepaald, waarop ten aanzien van die eis de verplichting ingaat.
4
Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan een verplichting worden opgelegd tot het melden van bij die maatregel aangewezen handelingen.
5
Ten aanzien van het bepaalde in het vierde lid, zijn de artikelen 8.40, tweede lid, 8.41, tweede, derde en vierde lid, en 8.42 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat met betrekking tot de toepassing van artikel 8.41, derde lid, van die wet onder ?Onze Minister? wordt verstaan: Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en:
a
indien de in dat artikellid bedoelde nadere regels betrekking hebben op medische stralingstoepassingen, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b
indien de in dat artikellid bedoelde nadere regels betrekking hebben op toepassingen met radioactieve stoffen of toestellen in het kader van activiteiten in de zin van de Mijnbouwwet, Onze Minister van Economische Zaken;
c
indien de in dat artikellid bedoelde nadere regels betrekking hebben op het vervoer van radioactieve stoffen of lozing in oppervlaktewater, Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
d
indien de in dat artikellid bedoelde nadere regels betrekking hebben op lozing in oppervlaktewater of lozing in lucht, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
6
Indien bij een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid bedoeld wordt afgeweken van bij of krachtens andere wetten gestelde regelen, blijven deze in zoverre buiten toepassing.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •