Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Kernenergiewet

 

Artikel 69
1
Een taak die ingevolge bij of krachtens deze wet gestelde regels wordt verricht door een deskundige, wordt slechts uitgevoerd door een persoon die als zodanig met het oog op de uitvoering van de betrokken taak is ingeschreven in een door Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen register.
2
Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beslissen op de aanvraag voor inschrijving in een register als bedoeld in het eerste lid. Zij zijn bevoegd de inschrijving door te halen.
3
Een inschrijving in een register geldt voor een bepaalde tijd. Aan een inschrijving kunnen voorschriften worden verbonden.
4
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de eisen met betrekking tot vaardigheden en bekwaamheden waaraan een persoon moet voldoen om als deskundige in een register te kunnen worden ingeschreven.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de inschrijving in een register, die in ieder geval betrekking kunnen hebben op:
a
de wijze waarop de aanvraag voor inschrijving in een register wordt gedaan en de door de aanvrager te verschaffen gegevens en bescheiden;
b
de gronden waarop en de gevallen waarin de inschrijving kan worden geweigerd of doorgehaald;
c
de vergoeding die is verschuldigd in verband met de inschrijving in een register;
d
de aanwijzing van een register;
e
het beheer van een register;
f
de taakverdeling tussen Onze in het eerste lid genoemde Ministers.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •