Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Landbouwkwaliteitswet

 

Artikel 1
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:
* Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
* landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - waaronder mede wordt verstaan fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen -, teelt van griendhout en elke andere vorm van bodemcultuur met inbegrip van bosbouw;
* visserij: het vangen of kweken van vissen, schaal- en schelpdieren;
* produkten: alle voortbrengselen van de landbouw en de visserij, alsmede de bij be- of verwerking daarvan verkregen voortbrengselen, derivaten en afvallen;
* bedrijfslichaam: een bedrijfslichaam als bedoeld in artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, ingesteld voor ondernemingen, die in het bedrijfsleven een functie vervullen ten aanzien van enig produkt;
* landbouwkwaliteitsbesluit: een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2;
* controle-instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, bedoeld in artikel 8;
* verordening 510/2006: verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L 93);
* geografische aanduiding: geografische aanduiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van verordening 510/2006;
* houder van de geografische aanduiding: een natuurlijke of rechtspersoon, die op grond van verordening 510/2006 gerechtigd is een geografische aanduiding te bezigen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •