Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Landbouwkwaliteitswet

 

Artikel 13
1
Bij overtreding van bij of krachtens een landbouwkwaliteitsbesluit gestelde regelen kunnen een of meer van de volgende tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd:
a
berisping;
b
geldboete;
c
het stellen van de betrokkene onder verscherpte controle op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren;
d
openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene.
2
De controle-instelling regelt bij reglement de samenstelling en bevoegdheid van haar organen die de tuchtrechtspraak uitoefenen, alsmede de rechtsgang van het tuchtrechtelijk geding, een en ander met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen.
3
De artikelen 1, onderdeel b, 3 tot en met 6, 21 tot en met 25, 27 tot en met 41, 42 en 44 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ?de voorzitter van het bedrijfslichaam? en ?bedrijfslichaam? in die artikelen telkens moet worden verstaan: de controle-instelling.
4
De controle-instelling geeft aan de opbrengsten van de geldboeten een bijzondere bestemming, welke de goedkeuring van Onze Minister behoeft.
5
In afwijking van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een besluit van een tuchtgerecht of een centraal tuchtgerecht, ingesteld door een controle-instelling, geen bezwaar worden gemaakt.
6
In verband met de uitvoering van voorschriften van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan in afwijking van het eerste lid bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat geen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld op overtreding van de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aangewezen bepalingen of onderdelen daarvan.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7517, Hoger beroep, AWB 00/240
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/240 20220 17 oktober 2000 Uitspraak in de zaak van: Moors IJssla B.V.A te WieringerwerfW, appellante van een tuchtbeschikking, gewezen door het Tuchtgerecht Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (verder: het Tuchtgerecht), gemachtigde...
 • LJN AA7519, Hoger beroep, 00/241
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  College van Beroep voor het bedrijfsleven No. AWB 00/241 20220 17 oktober 2000 Uitspraak in de zaak van: VGG B.V.A te LemmerL, appellante van een tuchtbeschikking, gewezen door het Tuchtgerecht Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (verder: het Tuchtgerecht), gemachtigde: mr W...
 • LJN AU1262, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 00/240
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-10-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Landbouwkwaliteitswet Tuchtgerecht KCB voor groenten en fruit
 •