Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Landbouwwet

 

Artikel 23
1
Onze Minister kan bevoegdheden, welke hem ingevolge het bij of krachtens de artikelen 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22a en 26 dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 18 bepaalde toekomen, aan het bestuur van een bedrijfslichaam of een samenwerkingslichaam delegeren.
Indien het bevoegdheden betreft die door Onze Minister slechts mogen worden uitgeoefend in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, geschiedt zodanige delegatie slechts in overeenstemming met die Minister.
2
Verordeningen, vastgesteld met gebruikmaking van een overgedragen bevoegdheid behoeven de goedkeuring van Onze Minister en indien het voorschrift waarbij de overgedragen bevoegdheid is toegekend, door Onze Minister is vastgesteld in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, mede van die Minister. Krachtens de verordening vastgestelde genomen besluiten behoeven, voorzover dit bij de overdracht, bedoeld in het eerste lid, is bepaald, de goedkeuring van de daarbij aangewezen autoriteit. Verordeningen zijn verbindend voor een ieder behoudens voorzover bij de overdracht dan wel in de verordening zelf anders is bepaald.
3
Besluiten zonder algemene gelding, tot het nemen waarvan de bevoegdheid is gedelegeerd, kunnen worden genomen ten aanzien van een ieder.
4
Het bedrijfslichaam stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op met betrekking tot de werkzaamheden voortvloeiend uit de overgedragen bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid. De begroting en de jaarrekening behoeven de goedkeuring van Onze Minister. Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur kunnen terzake nadere voorschriften worden gesteld.
5
Een krachtens het eerste lid vastgestelde regeling wordt, evenals een regeling tot haar wijziging of intrekking, in de Staatscourant bekendgemaakt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AM2515, Cassatie, 00186/03 E
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-12-2003
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Art. 2 van de Verordening op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede ß-agonisten 1997 strekt ter uitvoering van Richtlijn 96/22 EG, welke richtlijn ertoe strekt de gemeenschappelijke markt te vrijwaren van van vlees en andere...
 • LJN AO4672, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/78
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  27-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Op 27 december 2002 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 18 november 2002. Bij dit besluit heeft verweerder beslist op het bezwaar van appellante tegen een besluit van de voorzitter van verweerder, namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ...
 • LJN BF0839, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/777
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Monetair compenserende bedragen
 •