Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Leningwet 1994

 

Wet van 23 december 1993, houdende machtiging tot het uitgeven van schatkistpapier en het aangaan van geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden in 1994
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is Onze Minister van Financiën te machtigen in 1994 schatkistpapier uit te geven en te belenen en geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden aan te gaan;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd in 1994 schatkistpapier uit te geven en te belenen en geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden aan te gaan ter voorziening in de financieringsbehoefte van de Staat alsmede uit monetaire overwegingen.

Artikel 2
De looptijd van de geldleningen zal ten hoogste vijftig jaar zijn.

Artikel 3
Onze Minister van Financiën stelt met inachtneming van het bepaalde in de Wet schatkistpapier en deze wet de voorwaarden vast, waarop schatkistpapier wordt uitgegeven en beleend en geldleningen ten laste van de Staat der Nederlanden worden aangegaan.

Artikel 4
Onze Minister van Financiën kan aan bemiddelaars in onderhandse geldleningen over het nominale bedrag van door hun tussenkomst tot stand gekomen onderhandse geldleningen een provisie toekennen van ten hoogste 1/8% (een achtste ten honderd).

Artikel 5
Het recht tot opvordering van een hoofdsom van de overeenkomstig deze wet aangegane vaste schuld, welke aflosbaar is gesteld, verjaart 10 jaar na de eerste dag waarop de hoofdsom aflosbaar is.

Artikel 6
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 7
Deze wet kan worden aangehaald als: Leningwet 1994.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1993
Beatrix
De Minister van Financiën,
w
Kok
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin