Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 16
1
De Nederlandse Omroep Stichting is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke omroep.
2
Naast andere taken die de Stichting heeft op grond van deze wet, is zij belast met:
a
het bevorderen van samenwerking en coördinatie binnen de landelijke omroep met het oog op de uitvoering van de publieke omroeptaak, bedoeld in artikel 13c;
b
de coördinatie, op en tussen de verschillende programmanetten, van de programma?s van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
c
het verzorgen van een programma;
d
het iedere zes maanden maken van verslagen, waarin de uitgezonden programma-onderdelen van de Stichting, de Programmastichting en de omroepverenigingen zowel per afzonderlijke omroepinstelling, per televisie-, onderscheidenlijk radioprogrammanet, als voor de genoemde omroepinstellingen gezamenlijk worden opgesomd en ingedeeld overeenkomstig de omschrijvingen, bedoeld in de artikelen 40, tweede en vierde lid, 50, eerste tot en met derde lid, 51, eerste lid, 51b, tweede en derde lid, 51d, tweede lid, 54, eerste tot en met vierde lid, en 54a, eerste en derde lid.
e
de vertegenwoordiging, na overleg met Onze Minister, van de instellingen die zendtijd voor landelijke omroep hebben verkregen en de Wereldomroep als geheel, in internationale organisaties op het gebied van radio- en televisieprogramma?s en het uitzenden daarvan, alsmede de medewerking aan de oprichting van zodanige organisaties;
f
het, na toestemming van Onze Minister, meewerken aan een Europees televisieprogramma, dat mede op het Nederlandse publiek is gericht, in samenwerking met buitenlandse omroepinstellingen;
g
het ter beschikking stellen van programma?s aan het buitenland;
h
het behartigen van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
i
het indelen van de zendtijd van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep;
j
het opstellen van een begroting als bedoeld in artikel 99;
k
het in samenwerking met de Wereldomroep binnen de grenzen van de de begroting waarmee Onze Minister heeft ingestemd sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, mede in naam van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, met uitzondering van politieke partijen;
l
het in samenwerking met de Wereldomroep vaststellen van normen voor de honorering van losse medewerkers, mede in naam van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, met uitzondering van politieke partijen;
m
de bekostiging van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, waaronder het bevorderen van een doelmatige inzet van de door Onze Minister beschikbaar gestelde bedragen, bedoeld in artikel 101, eerste lid;
n
het inrichten, instandhouden, beheren en het regelen van het gebruik van organen, diensten en hulpmiddelen, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de onder a tot en met m genoemde taken, voor zover dit niet behoort tot de in artikel 83 bedoelde taak van het Bedrijf.
3
De verslagen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, worden gezonden aan het Commissariaat voor de Media.
4
De Stichting is bevoegd om binnen het kader van haar taak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel h, in naam van de gezamenlijke instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, overeenkomsten met derden aan te gaan.
5
In het kader van haar taak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel h, draagt de Stichting zorg voor de totstandkoming van een gedragscode ter bevordering van goed bestuur en integriteit ten behoeve van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep. Een gedragscode als bedoeld in de eerste volzin heeft in elk geval betrekking op:
a
aanbevelingen terzake van bestuurlijke organisatie, waaronder beloningen en toezicht;
b
gedragsregels terzake van integer handelen;
c
gedragsregels terzake van publieke en transparante verantwoording en verslaglegging;
d
procedures voor de behandeling van meldingen en vermoedens over mogelijke misstanden; en
e
toezicht en naleving van de gedragscodes.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA9717, Hoger beroep, 99/1.65
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Uitspraak: 30 januari 2001 Rolnr.99/1.65 Rolpr.rb. KG 98/1539 Het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, kamer M C-S, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van: 1. N.V. HOLDINGMAATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF, 2. 2 -DE TELEGRAAF TIJDSCHRIFTEN GROEP B .v. , 3 .B -V -DAGBLAD DE TELEGRAAF, alle gevestigd te...
 • LJN AU8613, Hoger beroep, AWB 05/122 en 05/131
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  16-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Telecommunicatiewet
 • LJN AV2618, Eerste aanleg - meervoudig, 04/2050
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Telecommunicatie, vergunning radiofrequentie, zero base.
 • LJN AY6273, Eerste aanleg - meervoudig, 04/1572
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  01-06-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Telecommunicatie, vergunning verlening, frequentieruimte.
 • LJN AU3838, Eerste aanleg - meervoudig, 04/1547
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  05-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De Rechtbank vernietigt het besluit van de Minister van Economische Zaken inzake de frequentievergunning van RTL FM. De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een geschil over de verdeling van de frequenties voor de commerciële radio-omroep door de Minister van Economische Zaken, die in 2003 plaatsvond...
 • LJN AV2614, Eerste aanleg - meervoudig, 04/2217
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  25-10-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Telecommunicatie, vergunning, radiofrequenties.
 • LJN AV2650, Eerste aanleg - meervoudig, 04/2142
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  17-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Telecommunicatie, vergunning voor frequentie, vergelijkende toets.
 • LJN AE5810, Voorlopige voorziening, VTELEC 02/1169
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  24-07-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  RECHTBANK TE ROTTERDAM Voorzieningenrechter Reg.nrs.: VTELEC 02/1169, 02/1319, 02/1362, 02/1363, 02/1434, 02/1498, 02/1504 t/m 02/1508, 02/1511, 02/1513, 02/1595 t/m 02/1601, 02/1618, 02/1644 en 02/1654 t/m 02/1675-SIMO. Uitspraak naar aanleiding van de verzoeken om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8...
 •