Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 42
1
Het Commissariaat voor de Media kan voor lokale en regionale omroep zendtijd toewijzen aan een lokale onderscheidenlijk een regionale omroepinstelling, op aanvraag van die instelling.
2
Er kan per gemeente slechts aan één lokale omroepinstelling zendtijd worden toegewezen. Indien meer dan één omroepinstelling aan de eisen voldoet die deze wet aan een lokale omroepinstelling stelt, bevordert het College van Burgemeester en Wethouders het samengaan van die instellingen. Indien het college daarin niet slaagt wijst het Commissariaat de zendtijd toe aan één van de instellingen. Het slaat daarbij acht op alle factoren die voor het functioneren van de instelling van belang kunnen zijn. Het Commissariaat kan daarbij tevens op basis van een overeenkomst als bedoeld in artikel 51f, tweede lid, de dagen en uren aanwijzen waarop de programma?s van de lokale omroepinstelling en de regionale omroepinstelling worden uitgezonden op de voor de lokale omroepinstelling aangewezen omroepzender.
3
Aan een omroepinstelling wier programma bestemd is voor meer dan één gemeente of provincie, wordt alleen dan voor dat gebied zendtijd toegewezen, indien de gemeenteraden of Provinciale Staten van de desbetreffende gemeenten of provincies het in artikel 43, eerste lid, bedoelde advies gezamenlijk hebben uitgebracht.
4
De zendtijd voor lokale en regionale omroep wordt telkenmale voor tenminste vijf jaar toegewezen. Het Commissariaat kan jaarlijks de totale hoeveelheid zendtijd voor lokale of regionale omroep toewijzen. Het Commissariaat kan de dagen, uren en programmanetten aanwijzen waarop de programma?s van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor lokale en regionale omroep zullen worden uitgezonden.
5
De wijze waarop aanvragen tot toewijzing van zendtijd worden ingediend, de termijn waarbinnen beslissingen daarop worden genomen en de termijn waarop adviezen worden uitgebracht en waarop beslissingen inzake toewijzing of intrekking van zendtijd voor lokale en regionale omroep in werking treden, worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.
6
Indien zendtijd is toegewezen aan een lokale of regionale omroepinstelling kan het Commissariaat zendtijd toewijzen voor lokale en regionale omroep aan een gemeente en provincie ten behoeve van overheidsvoorlichting. Deze zendtijd bedraagt ten hoogste vijf percent van de zendtijd toegewezen aan de omroepinstelling. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.
7
Indien aan een lokale of regionale omroepinstelling zendtijd is toegewezen voor een televisieprogramma, is het die instelling tevens toegestaan een toetsbeeld uit te zenden of te doen uitzenden en heeft zij tevens zendtijd voor een teletekstprogramma dat op dezelfde frequentieruimte tegelijkertijd met het televisieprogramma of met het toetsbeeld wordt uitgezonden.
8
Toewijzing van zendtijd aan een regionale instelling die binnen twee jaar in de plaats komt van een instelling die eerder zendtijd voor regionale omroep had verkregen, houdt in dat de eerstgenoemde voor de toepassing van deze wet wordt gezien als rechtsopvolger van de laatstgenoemde.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •