Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Mediawet

 

Artikel 98a
1
De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 1 augustus voor elk televisie- en radioprogrammanet een netbegroting op.
2
De netbegrotingen bevatten in ieder geval:
a
een beschrijving van de wijze waarop op het televisie-, onderscheidenlijk radioprogrammanet, invulling wordt gegeven aan de voorgenomen programmering, rekening houdend met het netprofiel van het televisie-, onderscheidenlijk radioprogrammanet, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 13c en hetgeen overigens bij of krachtens deze wet is bepaald ten aanzien van de programma's en de programmering op de televisie- en radioprogrammanetten;
b
een beschrijving van de voornemens van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep en wier zendtijd op het net is ingedeeld met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid;
c
de hoogte van de bedragen die voor het volgende kalenderjaar nodig zijn om de voornemens met betrekking tot de programmering op het televisie-, onderscheidenlijk radioprogrammanet, en de activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid, te verwezenlijken, alsmede een financieel overzicht, inhoudende een raming van de voorziene benodigde middelen voor de daarop volgende vier jaren;
d
een toelichting op de onderscheiden onderdelen en begrotingsposten.
3
De netbegrotingen hebben geen betrekking op het programma en de activiteiten als bedoeld in artikel 13c, derde lid, van de Stichting.
4
De wettelijke bepalingen omtrent de inhoud en inrichting van de begroting, bedoeld in artikel 99, zijn van overeenkomstige toepassing op de netbegrotingen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •