Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Metrologiewet

 

Artikel 27
1
Onze Minister wijst een in Nederland gevestigde rechtspersoon aan die tot taak heeft zorg te dragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5 en artikel 39.
2
De aan te wijzen rechtspersoon voldoet aan de volgende eisen:
a
hij is wat betreft organisatie, personeel en materieel in staat de in het eerste lid bedoelde taak naar behoren te vervullen;
b
hij beschikt over standaarden die herleidbaar zijn naar nationale meetstandaarden van grootheden of naar andere meetstandaarden van grootheden die worden beheerd of verwezenlijkt met inachtneming van hetgeen terzake door de bevoegde organen van het in artikel 3, tweede lid, bedoelde verdrag in het kader van dat verdrag is bepaald;
c
hij is niet een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 12;
d
de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling van de taak, alsmede naleving van de in deze wet neergelegde verplichtingen, is gewaarborgd.
3
Wijziging van de statuten van de rechtspersoon behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Onze Minister onthoudt zijn goedkeuring indien de statuten na de wijziging onvoldoende zouden zijn afgestemd op het uitoefenen van het toezicht en op de in het tweede lid gestelde eisen. De artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
4
Een aanwijzing kan worden ingetrokken indien:
a
de rechtspersoon daarom verzoekt;
b
de rechtspersoon zijn taak niet naar behoren uitoefent of zijn verplichtingen op grond van deze wet niet naleeft;
c
de rechtspersoon niet meer voldoet aan de in het tweede lid opgenomen eisen.
5
Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van een aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •