Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Onteigeningswet

 

Artikel 80
1
Op de voorbereiding van de beslissing tot onteigening van de gemeenteraad is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
[2.] In ieder geval worden ter inzage gelegd:
1
een uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten en met grondtekeningen waarop de te onteigenen onroerende zaken, en bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, de onroerende zaken waarop de te onteigenen rechten rusten, met vermelding van hun kadastrale aanduiding zijn aangewezen;
2
een lijst van de te onteigenen onroerende zaken aangeduid met hun kadastrale aanduiding met vermelding van
a
de grootte volgens de basisregistratie kadaster van elk der desbetreffende percelen en, indien een te onteigenen onroerende zaak een gedeelte van een perceel uitmaakt, bovendien de grootte van dat gedeelte;
b
de namen van de eigenaars van elk dier zaken, volgens de basisregistratie kadaster;
3
bij afzonderlijke onteigening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, een lijst van de te onteigenen rechten met vermelding van de kadastrale aanduiding van de zaken waarop zij rusten, en de namen van de rechthebbenden op die rechten volgens de basisregistratie kadaster.
3
Het raadsbesluit tot onteigening vervalt, indien het niet uiterlijk zes maanden na afloop van de termijn bedoeld in artikel 3:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht met de plannen, kaarten, grondtekeningen schriftelijke zienswijzen en het verslag, bedoeld in artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht, aan Ons is voorgedragen. Een door Ons goedgekeurd raadsbesluit tot onteigening vervalt, indien de onteigenende partij niet binnen twee jaar na de dagteekening van Ons besluit den eigendom bij minnelijke overeenkomst heeft verkregen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 of de eigenaren, in het onteigeningsbesluit aangewezen, voor de rechtbank, in welker rechtsgebied de onroerende zaken gelegen zijn, waarop de onteigening betrekking heeft, heeft doen dagvaarden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA5478, Cassatie, 1278
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  12-04-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Cassatie
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Hoge Raad
  Nr. 1278 12 april 2000 in de zaak van De Gemeente ‘s-Gravenhage, zetelende te ‘s-Gravenhage, eiseres tot cassatie, advocaat: Mr. K.T.B. Salomons. tegen [verweerder], wonende te [woonplaats], verweerder in cassatie, advocaat: Mr. C.G. Meeder. 1. Geding in feitelijke instantie 1.1. Nadat de Arrondissementsrechtbank te ‘s...
 •