Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Opiumwet

 

Artikel 4
1
Het is verboden een middel als bedoeld in lijst I of II voor te schrijven op recept, tenzij het middel daartoe, in het belang van de volksgezondheid, is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Bij de maatregel kunnen voorschriften worden gesteld ter zake van het recept en het doel waarvoor een middel wordt voorgeschreven.
Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal. In het belang van de volksgezondheid kan, in afwijking van de eerste volzin, bij ministeriƫle regeling een middel worden aangewezen dat mag worden voorgeschreven op recept, zolang het middel tevens is aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid.
2
Het bestellen van een middel als bedoeld in lijst I of II, door:
a
beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
b
instellingen en personen als bedoeld in artikel 5, tweede lid en derde lid, en
c
houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 6,
geschiedt met inachtneming van bij ministeriƫle regeling vastgestelde voorschriften.
3
Het is verboden ter verkrijging van enig middel, in lijst I en II bedoeld:
a
een vals of vervalst recept aan te bieden;
b
een recept aan te bieden, waarin een andere naam of een ander adres is vermeld dan de naam of het adres van degene te wiens behoeve het recept is voorgeschreven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •