Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Overgangswet W.V.O.

 

Wet van 30 juni 1967, houdende vaststelling, ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs, van de Overgangswet W.V.O. en tevens wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs het overgangsrecht en het tijdstip van het in werking treden van die wet bij de wet moeten worden geregeld en dat wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs wenselijk zijn gebleken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1
Deze wet verstaat onder:
"Onze minister": Onze minister van onderwijs en wetenschappen, voor het landbouwonderwijs Onze minister van landbouw en visserij en voor het onderwijs, dat ressorteert onder de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Onze minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk;
"het bevoegd gezag": voor
a
een rijksschool: Onze minister;
b
een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;
c
een bijzondere school: het schoolbestuur.

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-1985]

Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 4
De Wet op het voortgezet onderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 1968.

Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs

Hoofdstuk 1. Bewijzen van bekwaamheid en van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Artikel 5
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen hoofdstuk I van titel II en hoofdstuk III van titel III van de hoger-onderwijswet en de ter uitvoering van die hoofdstukken gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 6
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder gymnasia, hogereburgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en handelsdagscholen zowel zelfstandige scholen als afdelingen verstaan.

Artikel 7
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde gymnasia worden met ingang van 1 augustus 1968 gymnasia, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.
2
Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1973. Voor het schooljaar 1973-1974 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog een zesde leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 8
Tot 1 januari 1975 wordt aan de leerlingen van de gymnasia, bedoeld in artikel 7, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de gymnasia, die op 31 juli 1968 ingevolge de hoger-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 9
1
De gemeentelijke gymnasia, die op 31 juli 1967 niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden.
2
Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde gymnasia van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde gymnasia. De artikelen 7, tweede lid, en 8 zijn van toepassing.
3
Een in het eerste lid bedoeld gymnasium blijft bij de toepassing van artikel 96i van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang het niet uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 10
De vergoeding ten behoeve van een gemeentelijk gymnasium, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, waarvan een of meer leerjaren tevens vormen een of meer leerjaren van een rijksatheneum, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, wordt berekend volgens door Onze minister vast te stellen regelen.

Artikel 11
Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen gymnasium volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 12
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de middelbaar-onderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 13
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde hogereburgerscholen A en B worden met ingang van 1 augustus 1968 athenea of scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, ter keuze van de gemeenteraad, indien het een gemeentelijke school betreft, en van het bevoegd gezag, indien het een rijksschool of een bijzondere school betreft. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.
2
In afwijking van het eerste lid wordt een hogereburgerschool A, waarvan de eerste drie leerjaren niet samenvallen met een hogereburgerschool B noch met een gymnasium, een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.
3
Indien een hogereburgerschool B of een hogereburgerschool A en B, waarvan niet een of meer leerjaren samenvallen met een gymnasium, in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 werd bezocht door ten minste 400 leerlingen, gerekend naar de toestand op 16 september, kan de school worden omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een atheneum en een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel in een atheneum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4
Indien een hogereburgerschool B of een hogereburgerschool A en B, waarvan een of meer leerjaren samenvallen met een gymnasium, tezamen met dit gymnasium in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 werd bezocht door ten minste 600 leerlingen, gerekend naar de toestand op 16 september, kan deze school tezamen met het gymnasium worden omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een lyceum en een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs dan wel in een lyceum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
5
Indien het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, doet het bevoegd gezag van het besluit tot omzetting van de hogereburgerschool, bedoeld in de vorige leden, voor 1 februari 1968 mededeling aan Onze minister.
6
Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1972. Voor het schooljaar 1972-1973 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog een vijfde leerjaar volgens die voorschriften vormen. Indien de cursusduur van de hogereburgerschool met een jaar was verlengd, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1973 en kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, voor het schooljaar 1973-1974 alsnog een zesde leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 14
Tot 1 januari 1974 wordt aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de hogereburgerscholen, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Indien de cursusduur van deze scholen met een jaar is verlengd, wordt die gelegenheid gegeven tot 1 januari 1975.

Artikel 15
1
De gemeentelijke hogereburgerscholen A en B, die op 31 juli 1967 niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden als athenea of als scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Op de omzetting in athenea of scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs is artikel 13, eerste tot en met vijfde lid, van toepassing.
2
Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde hogereburgerscholen van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde scholen. De artikelen 13, zesde lid, en 14 zijn van toepassing.
3
Een in het eerste lid bedoelde hogereburgerschool blijft bij de toepassing van artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang zij niet uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 16
Tot 1 januari 1975 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het staatsexamen hogereburgerschool volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 17
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde middelbare scholen voor meisjes worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.
2
Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1972. Voor het schooljaar 1972-1973 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog een vijfde leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 18
Tot 1 januari 1974 wordt aan de leerlingen van de middelbare scholen voor meisjes, bedoeld in artikel 17, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de middelbare scholen voor meisjes, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 19
1
De gemeentelijke middelbare scholen voor meisjes, die op 31 juli 1967 niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden als scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.
2
Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde middelbare scholen voor meisjes van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde scholen. De artikelen 17, tweede lid, en 18 zijn van toepassing.
3
Een in het eerste lid bedoelde middelbare school voor meisjes blijft bij de toepassing van artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang zij niet uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 20
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde handelsdagscholen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.
2
Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1970, indien het een handelsdagschool met driejarige cursus betreft, en tot 1 augustus 1971, indien het een handelsdagschool met vierjarige cursus betreft. Het bevoegd gezag kan, indien het een handelsdagschool met driejarige cursus betreft, voor het schooljaar 1970-1971 en, indien het een handelsdagschool met vierjarige cursus betreft, voor het schooljaar 1971-1972 onder goedkeuring van Onze minister alsnog een hoogste leerjaar volgens die voorschriften vormen.

Artikel 21
Tot 1 januari 1972 wordt aan de leerlingen van de handelsdagscholen met driejarige cursus, bedoeld in artikel 20, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de handelsdagscholen met driejarige cursus, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, de gelegenheid gegeven het eindexamen af te leggen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Deze gelegenheid wordt tot 1 januari 1973 gegeven aan de leerlingen van de handelsdagscholen met vierjarige cursus, bedoeld in artikel 20, eerste lid, alsmede aan de leerlingen van de handelsdagscholen met vierjarige cursus, die op 31 juli 1968 ingevolge de middelbaar-onderwijswet zijn aangewezen, doch niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd.

Artikel 22
1
De vergoeding van de kosten van de scholen, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 13, eerste lid, 17, eerste lid, en 20, eerste lid, geschiedt tot 1 januari 1969 op de grondslag van de op 31 juli 1968 geldende voorschriften, waarbij 31 december 1968 als het einde van het lopende vijfjarige tijdvak wordt aangemerkt.
2
De vaststelling van de uitgaven voor gemeentelijke scholen, bedoeld in artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs, vindt voor het eerst plaats over het jaar 1969.

Artikel 23
1
De op 31 juli 1968 uit ?s Rijks kas bekostigde handelsavondscholen kunnen tot 1 augustus 1975 in stand worden gehouden.
2
Op de in het eerste lid bedoelde handelsavondscholen blijven van toepassing de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Wij kunnen deze voorschriften wijzigen, voor zover zij bij algemene maatregel van bestuur zijn gegeven.

Artikel 24
Een gymnasium en een atheneum, die met inachtneming van de artikelen 7 en 13 ontstaan uit een gymnasium en een hogereburgerschool, waarvan de eerste of de eerste en de tweede leerjaren gemeenschappelijk zijn, worden met ingang van 1 augustus 1968 een lyceum, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 25
Bij de toepassing van de artikelen 13, 17 en 20 wordt aan de desbetreffende school niet meer dan één school of afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs verbonden.

Artikel 26
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde avondlycea worden met ingang van 1 augustus 1968 avondlycea, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
De uit ?s Rijks kas bekostigde avondhogereburgerscholen worden met ingang van 1 augustus 1968 ter keuze van de gemeenteraad of het schoolbestuur, al naar gelang het gemeentelijke of bijzondere scholen betreft, avondathenea of avondscholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het bevoegd gezag doet van zijn beslissing voor 1 februari 1968 mededeling aan Onze minister.
3
Onze minister kan op verzoek van de gemeenteraad of van het schoolbestuur, al naar gelang het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat een avondlyceum met ingang van 1 augustus 1968 wordt omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een avondlyceum en een avondschool voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of in een avondlyceum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Onze minister kan eveneens op verzoek goedkeuren, dat een avondhogereburgerschool met ingang van die datum wordt omgezet in een scholengemeenschap, bestaande uit een avondatheneum en een avondschool voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of in een avondatheneum met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Artikel 27
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde hogereburgerscholen met driejarige cursus worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs. Zij vangen op die datum aan met het eerste leerjaar.
2
Met betrekking tot de op 1 augustus 1968 aangevangen hogere leerjaren blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften van toepassing tot 1 augustus 1970.

Artikel 28
1
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de bijzondere scholen, bedoeld in de artikelen 7, 13, 17, 20 en 27, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs.
2
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van gemeentelijke scholen als bedoeld in de artikelen 7, 13, 17, 20 en 27, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2a
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten van de bijzondere scholen, bedoeld in de artikelen 7, 13, 17, 20 en 27, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3
Voor de toepassing van artikel 83 van de Wet op het voortgezet onderwijs ten behoeve van bijzondere scholen, als bedoeld in de artikelen 7, 13, 17, 20 en 27, stelt Onze minister de waarde vast van de op 31 december 1968 in de school aanwezige inrichting, alsmede de waarde van de onderdelen van deze inrichting. De aldus vastgestelde bedragen worden in mindering gebracht op de vergoeding, bedoeld in artikel 83, tweede lid eerste volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 29
1
In afwijking van artikel 28 kan Onze minister na overleg met het bevoegd gezag en met Onze minister van financiën bepalen, dat de vergoeding ingevolge de artikelen V of VI van de wet van 7 juli 1955, Stb. 320, wordt vervangen door een uitkering ineens.
2
Artikel 101 van de Wet op het voortgezet onderwijs blijft buiten toepassing, voor zover het betreft onroerende zaken, waarvoor de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, niet is vervangen door een uitkering ineens.
3
Het eerste en tweede lid zijn slechts van toepassing op andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 30
Met betrekking tot de uit ?s Rijks kas bekostigde scholen, bedoeld in dit hoofdstuk, blijft artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten toepassing, zolang het onderwijs niet in alle leerjaren is ingericht volgens afdeling I van titel II van die wet.

Artikel 30a
Indien een niet uit ?s Rijks kas bekostigde avondhogereburgerschool in het schooljaar 1967-1968 geheel of gedeeltelijk uit de gemeentekas werd bekostigd en de school wordt omgezet in een avondschool voor voortgezet onderwijs, blijft de gemeente ook na 31 juli 1968 tot gehele of gedeeltelijke bekostiging bevoegd tot het tijdstip waarop de school ingevolge titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 31
1
De op 31 juli 1968 uit ?s Rijks kas bekostigde opleidingen voor de examens ter verkrijging van een middelbare akte, als bedoeld in titel VI van de middelbaar-onderwijswet, kunnen in stand worden gehouden tot een door Ons te bepalen tijdstip.
2
De bekostiging van de in het eerste lid bedoelde opleidingen geschiedt onder de voorwaarden en volgens de regelen, die Onze minister vaststelt.

Hoofdstuk 2. Rechtspositie personeel

Artikel 32
1
Met ingang van 1 augustus 1968 zijn de Lager-onderwijswet 1920 en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, tenzij bij deze wet anders is bepaald, niet meer van toepassing, voor zover zij betreffen het voortgezet gewoon en het uitgebreid lager onderwijs.
2
Met ingang van 1 augustus 1973 vervalt de mogelijkheid, dat een uit de openbare kas bekostigde school voor basisonderwijs meer dan zes achtereenvolgende leerjaren omvat. Ten behoeve van het zevende en de hogere leerjaren van een school voor basisonderwijs, die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 55bis, vierde lid, van de Lager-onderwijswet 1920, blijven tot die datum de voorschriften van die wet betreffende het voortgezet gewoon lager onderwijs van kracht.

Artikel 33
1
De uit de openbare kas bekostigde scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor lager algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs of scholen voor lager economisch en administratief onderwijs, een en ander als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
De gemeenteraad of het schoolbestuur, al naar gelang het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, beslist, of zijn school een school wordt voor lager algemeen voortgezet onderwijs of een van de scholen voor beroepsonderwijs, genoemd in het eerste lid, en doet daarvan mededeling aan Onze minister voor 1 februari 1968.
3
Een besluit tot omzetting van de school in een school voor lager economisch en administratief onderwijs leidt slechts tot bekostiging op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs, indien de school in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 werd bezocht door gemiddeld ten minste 150 leerlingen, gerekend naar de toestand op 16 januari, 16 mei en 16 september.
4
Een besluit tot omzetting van de school in een school voor lager huishoud- en nijverheidsonderwijs leidt slechts tot bekostiging op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs, indien de school in elk van de jaren 1965, 1966 en 1967 in het tweede leerjaar werd bezocht door gemiddeld ten minste 40 meisjes, gerekend naar de toestand op 16 januari, 16 mei en 16 september.

Artikel 34
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 33 bedoelde scholen in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot uiterlijk 1 augustus 1971.

Artikel 35
1
De uit de openbare kas bekostigde scholen voor uitgebreid lager onderwijs worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Het eerste lid is niet van toepassing op de uit de openbare kas bekostigde scholen voor uitgebreid lager onderwijs, waaraan in hoofdzaak handelsonderwijs wordt gegeven en waarvan de leerlingen voor 1 augustus 1967 niet deelnamen aan de landelijke mulo-examens. Deze scholen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor lager economisch en administratief onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3
Bij verschil van mening tussen het bevoegd gezag en Onze minister, of het eerste dan wel het tweede lid van toepassing is, beslist Onze minister, de Onderwijsraad gehoord.

Artikel 36
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 35 bedoelde scholen in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot uiterlijk 1 augustus 1971.

Artikel 37
1
De op 31 juli 1968 nog niet geopende scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, tot de stichting waarvan of tot medewerking aan de stichting waarvan de gemeenteraad voor 1 augustus 1967 heeft besloten of geacht wordt te hebben besloten, worden scholen voor lager algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
De op 31 juli 1968 nog niet geopende scholen voor uitgebreid lager onderwijs, tot de stichting waarvan of tot medewerking aan de stichting waarvan de gemeenteraad voor 1 augustus 1968 heeft besloten of geacht wordt te hebben besloten, worden scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 38
Op besluiten van de gemeenteraad betreffende de stichting van openbare scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs en tot medewerking aan de stichting van overeenkomstige bijzondere scholen, genomen of geacht te zijn genomen voor 1 augustus 1967, blijft de Lager-onderwijswet 1920 van toepassing. Wanneer de uitvoering van een besluit voor 1 augustus 1973 nog niet is aangevangen, wordt dit besluit geacht niet te zijn genomen.

Artikel 39
De gemeenteraad besluit na 31 juli 1967 niet tot stichting van openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs of tot medewerking aan de stichting van overeenkomstige bijzondere scholen en wordt na die datum niet ingevolge de artikelen 19bis, zesde lid, of 76, eerste lid, van de Lager-onderwijswet 1920 geacht tot stichting of tot medewerking aan de stichting van scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs te hebben besloten.

Artikel 40
1
Besluiten van de gemeenteraad tot stichting van openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs en besluiten tot medewerking aan de stichting van overeenkomstige bijzondere scholen, genomen of geacht te zijn genomen na 31 juli 1967 en voor 1 augustus 1968, behoeven de goedkeuring van Onze minister.
2
Onze minister weigert de goedkeuring, indien de stichting van de school niet in overeenstemming is met een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen.
3
Indien Onze minister de goedkeuring weigert, is artikel 71 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.
4
Op besluiten van de gemeenteraad, als bedoeld in dit artikel, blijft de Lager-onderwijswet 1920 van toepassing, met uitzondering van de artikelen 19bis, zesde lid tweede en derde volzin, 23, 23bis en 76, tweede en derde lid, en met dien verstande dat geen waarborgsom verschuldigd is. Wanneer de uitvoering van een besluit voor 1 augustus 1973 nog niet is aangevangen, wordt dit besluit geacht niet te zijn genomen.

Artikel 41
1
Voor de stichtingskosten, de huren en de inrichtingskosten van openbare en bijzondere scholen, als bedoeld in de artikelen 33, 35 en 37, wordt tot 1 januari 1969 geen vergoeding uit ?s Rijks kas verleend. De gemeenten blijven tot die datum in het genot van de uitkeringen krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1960.
2
Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde bijzondere scholen blijven de artikelen 72 tot en met 86 van de Lager-onderwijswet 1920 tot 1 januari 1969 van toepassing, voor zover deze betrekking hebben op uitbreiding, verbouwing, herstel, verandering van inrichting en op aanschaffing van schoolmeubelen of leer- en hulpmiddelen en met dien verstande dat geen waarborgsom verschuldigd is.
3
Met betrekking tot besluiten van de gemeenteraad ingevolge de artikelen 75 en 76 van de Lager-onderwijswet 1920 betreffende de in het vorige lid bedoelde voorzieningen blijven de artikelen 76, tweede lid, en 17 van die wet ook na 31 december 1968 van toepassing.
4
De in het vorige lid bedoelde besluiten, dan wel de daarop in beroep genomen beslissingen worden ook na 31 december 1968 volgens de Lager-onderwijswet 1920 uitgevoerd.

Artikel 42
1
Met betrekking tot gebouwen, terreinen en roerende zaken, die ten behoeve van bijzondere scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs in bruikleen zijn gegeven of onder andere voorwaarden ter beschikking zijn gesteld, komen de gemeente en het schoolbestuur voor 1 januari 1969 nader overeen, op welke wijze deze gebouwen, terreinen en roerende zaken ter beschikking van het schoolbestuur blijven.
2
Indien geen eigendomsoverdracht plaatsvindt, is de goedkeuring van Onze minister vereist.
3
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, beslist Onze minister.

Artikel 43
1
Voor 1 januari 1969 betaalt de gemeente aan de besturen van de bijzondere scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs de niet vervallen waarborgsommen of de niet vervallen gedeelten daarvan terug, een en ander met inbegrip van de geschatte waarde van de grond, bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Lager-onderwijswet 1920.
2
Geschillen over de toepassing van dit artikel worden onderworpen aan de beslissing van gedeputeerde staten.

Artikel 44
1
Voor de exploitatiekosten van openbare en bijzondere scholen, als bedoeld in de artikelen 33, 35 en 37, wordt tot 1 januari 1969 geen vergoeding uit ?s Rijks kas verleend. De gemeenten blijven tot die datum in het genot van de uitkeringen krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1960. De vaststelling van de uitgaven voor gemeentelijke scholen, bedoeld in artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs, vindt voor het eerst plaats over het jaar 1969.
2
De vaststelling van de uitgaven van openbare scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs en de vaststelling en de uitkering van de gemeentelijke vergoedingen ten behoeve van de overeenkomstige bijzondere scholen, betrekking hebbende op de jaren, voorafgaande aan 1 januari 1969, vinden plaats volgens de Lager-onderwijswet 1920, met dien verstande dat de artikelen 55ter, tweede lid, 101, vierde lid, en 103, derde en zesde lid, van die wet worden toegepast over de jaren 1963 tot en met 1968.
3
Het tweede lid is niet van toepassing op de uitgaven en de vergoedingen, bedoeld in artikel 101bis van de Lager-onderwijswet 1920.

Artikel 45
1
Voor de kosten van stichting en eerste inrichting ten behoeve van een gemeentelijke of, voor zover die kosten ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 ten laste van de gemeente zijn gekomen, ten behoeve van een bijzondere school voor voortgezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs, ontvangt de gemeente met ingang van 1 januari 1969 een vergoeding ten laste van het Rijk.
2
Ter berekening van de vergoeding stelt Onze minister het bedrag vast van de werkelijke kosten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het jaar, waarin het gebouw is voltooid.
3
De vergoeding omvat per jaar tot het tijdstip, waarop veertig jaren na het in het tweede lid bedoelde jaar zijn verlopen, de som, die jaarlijks nog nodig zou zijn voor rente en aflossing van een veertigjarige geldlening tot het vastgestelde bedrag, aangegaan in het jaar van voltooiing, waarbij de aflossing op jaarlijks gelijke bedragen is gesteld en de rente wordt berekend over het niet afgeloste deel van die lening tegen een rentevoet, als ingevolge artikel 79, vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 1920 is bepaald voor het jaar van voltooiing.
4
Voor de berekening van de vergoeding wordt uitbreiding van een schoolgebouw met een of meer nieuwe lokalen aangemerkt als stichting van een nieuw gebouw.
5
Indien en voor zover de gebouwen en terreinen van een gemeentelijke school niet meer ten behoeve van het voortgezet onderwijs worden gebruikt, eindigt de vergoeding met ingang van de daaropvolgende maand.
6
Het eerste tot en met vijfde lid zijn slechts van toepassing op andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 46
1
Voor de kosten van latere voorzieningen ten behoeve van een gemeentelijke of, voor zover die kosten ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 ten laste van de gemeente zijn gekomen, van een bijzondere school voor voortgezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs ontvangt de gemeente met ingang van 1 januari 1969 een vergoeding ten laste van het Rijk. Als latere voorzieningen worden aangemerkt de voorzieningen, genoemd in artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, met uitzondering van die, genoemd in artikel 45 van deze wet.
2
Ter berekening van de vergoeding stelt Onze minister het bedrag vast van de werkelijke kosten, bedoeld in het eerste lid, alsmede het jaar, waarin die voorzieningen zijn tot stand gekomen.
3
De vergoeding omvat per jaar tot het tijdstip, waarop twintig jaren na het in het tweede lid bedoelde jaar zijn verlopen, de som, die jaarlijks nog nodig zou zijn voor rente en aflossing van een twintigjarige geldlening tot het vastgestelde bedrag, aangegaan in het jaar van totstandkoming, waarbij de aflossing op jaarlijks gelijke bedragen is gesteld en de rente wordt berekend over het niet afgeloste deel van die lening tegen een rentevoet, als ingevolge artikel 79, vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 1920 is bepaald voor het jaar van totstandkoming.
4
Artikel 45, vijfde lid, is van toepassing.
5
Het eerste en tweede lid zijn slechts van toepassing op andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 47
1
De jaarlijkse vergoeding, bedoeld in artikel 84 van de Lager-onderwijswet 1920, ten behoeve van scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs wordt met ingang van 1 januari 1969 vervangen door een vergoeding ten laste van het Rijk.
2
De vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 45 en 46 zoals die artikelen luidden op 31 december 1996, met dien verstande dat slechts in aanmerking worden genomen de kosten, welke ten grondslag hebben gelegen aan de berekening van de jaarlijkse vergoeding, bedoeld in artikel 84 van de Lager-onderwijswet 1920.
3
Indien en voor zover de gebouwen en terreinen niet meer ten behoeve van het voortgezet onderwijs worden gebruikt, eindigt de vergoeding met ingang van de daaropvolgende maand.
4
Een gebouw, waarin op 31 juli 1968 zowel een school voor gewoon lager onderwijs als een school voor voortgezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs is gevestigd, wordt niet door het enkele feit van de omzetting van laatstbedoelde scholen in scholen voor voortgezet onderwijs een gebouw, als bedoeld in artikel 84 van de Lager-onderwijswet 1920.

Artikel 48
1
Onze minister kan na overleg met het bevoegd gezag en met Onze minister van financiën bepalen, dat vergoedingen, bedoeld in de artikelen 45, 46 en 47, worden vervangen door een uitkering ineens.
2
Het eerste lid is slechts van toepassing op andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 49
1
De jaarlijkse vergoeding voor gebouwen en terreinen van scholen voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in artikel 205, eerste en vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 1920, wordt met ingang van 1 januari 1969 vervangen door een uitkering ineens ten laste van het Rijk, gelijkstaande met 30% van het bedrag, waarover de vergoeding voor het jaar 1968 werd berekend.
2
Zolang de uitkering ineens niet heeft plaatsgevonden, is het Rijk voor elke volle maand na 31 december 1968 aan het bevoegd gezag verschuldigd een twaalfde van de oorspronkelijk door de gemeente betaalde vergoeding.

Artikel 50
In alle gevallen, waarin de toepassing van de artikelen 41, 45, 46, 47 en 49 zoals die artikelen luidden op 31 december 1996 redelijkerwijs niet mogelijk is of tot ernstige onbillijkheden zou leiden, kan Onze minister in overeenstemming met Onze minister van financiën een afwijkende regeling treffen.

Artikel 50a
Voor de toepassing van de artikelen 82 en 83 van de Wet op het voortgezet onderwijs ten behoeve van scholen, als bedoeld in artikel 35, stelt Onze minister de waarde vast van de op 31 december 1968 in de school aanwezige inrichting, alsmede, voor zover het bijzondere scholen betreft, de waarde van de onderdelen van deze inrichting. De aldus vastgestelde bedragen worden in mindering gebracht op de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 82, tweede lid onder a , en 83, tweede lid eerste volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 51
Met betrekking tot de uit ?s Rijks kas bekostigde scholen, bedoeld in de artikelen 33, 35 en 37, blijft artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten toepassing, zolang het onderwijs niet in alle leerjaren is ingericht volgens afdeling I van titel II van die wet.

Artikel 52
Indien een avondschool voor uitgebreid lager onderwijs in het schooljaar 1967-1968 geheel of gedeeltelijk uit de gemeentekas wordt bekostigd en de school wordt omgezet in een school voor voortgezet onderwijs, blijft de gemeente ook na 31 juli 1968 tot gehele of gedeeltelijke bekostiging bevoegd tot het tijdstip, waarop de school ingevolge titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 53
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 3. Bekostiging

Artikel 54
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Nijverheidsonderwijswet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 55
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder scholen mede verstaan de daaraan verbonden of afzonderlijke cursussen.

Artikel 56
1
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde huishoud- en landbouwhuishoudscholen - met uitzondering van de daaraan verbonden leraressenopleidingen -, de kappersopleidingen en de cursussen tot opleiding van apothekers-assistenten worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen en cursussen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a
scholen voor de detailhandel;
b
ondernemersopleidingen;
c
hotelvakscholen;
d
slagersvakschool
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde school tot opleiding van staffunctionarissen bij toeristische bedrijven, uitgaande van het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor het Toerisme, wordt met ingang van 1 augustus 1968 een school voor economisch en administratief onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde leraren- en leraressenopleidingen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor de opleiding van onderwijzend personeel, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
5
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a
scholen voor maatschappelijk werk;
b
voortgezette opleidingen van maatschappelijke werkers;
c
bibliotheek- en documentatieschool;
d
hogere scholen voor verplegenden;
e
school voor de journalistiek;
f
akademie voor expressie door woord en gebaar;
g
scholen voor de opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling;
h
scholen voor de opleiding van gezinsverzorgsters
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
6
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a
scholen voor kunst en kunstnijverheid, met uitzondering van de daaraan verbonden leraren- en leraressenopleidingen;
b
opleidingen voor architect en stedebouwkundige;
c
filmacademie
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor kunstonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
7
De overige ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor technisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, tenzij in de voorgaande leden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 57
1
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor lager, uitgebreid lager en middelbaar nijverheidsonderwijs, genoemd in artikel 56, eerste, tweede, derde, vijfde en zevende lid, worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor onderscheidenlijk lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
In afwijking van het eerste lid worden:
a
de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor de detailhandel, waaraan een opleiding voor middelbaar detailhandelsonderwijs is verbonden, met ingang van 1 augustus 1968 scholengemeenschappen, bestaande uit een school voor lager middenstandsonderwijs en een school voor middelbaar middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;
b
de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor middelbaar detailhandelsonderwijs met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middelbaar middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;
c
de overige ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen voor de detailhandel met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor lager middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 58
1
Voor de toepassing van de artikelen 56 en 57 worden met de ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde scholen gelijkgesteld de scholen, waarvan op grond van artikel 25 van de Nijverheidsonderwijswet de oprichting en instandhouding is goedgekeurd, doch waaraan het onderwijs nog niet is aangevangen.
2
De in het eerste lid bedoelde scholen, waaraan op 1 september 1973 geen onderwijs wordt gegeven, kunnen daarna niet meer uit de openbare kas worden bekostigd, tenzij Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag anders besluit.
3
Aan de in het tweede lid bedoelde beschikking kan Onze minister voorwaarden verbinden.

Artikel 59
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 56 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 60
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 56, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk 4. Opleiding kleuterleidsters

Artikel 61
1
De uit ?s Rijks kas bekostigde opleidingsscholen voor kleuterleidsters worden met ingang van 1 augustus 1968 opleidingsscholen voor kleuterleidsters, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
De op 31 juli 1968 ingevolge artikel 95 van de Kleuteronderwijswet aangewezen, niet uit ?s Rijks kas bekostigde, bijzondere opleidingsscholen worden geacht met ingang van 1 augustus 1968 te zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3
Indien de inrichting van het onderwijs in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot 1 augustus 1971. Voor de schooljaren 1971-1972 en 1972-1973 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog klassen vormen, waarin onderwijs wordt gegeven volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 62
1
De gemeentelijke opleidingsscholen, die op 31 juli 1967 niet uit ?s Rijks kas worden bekostigd, kunnen ten laste van de gemeente in stand worden gehouden.
2
Voor de toepassing van afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs worden de in het eerste lid bedoelde opleidingsscholen van 1 augustus 1968 af aangemerkt als uit de openbare kas bekostigde scholen, indien zij zijn aangewezen ingevolge artikel 92 van de Kleuteronderwijswet. Artikel 61, derde lid, is van toepassing.
3
Een in het eerste lid bedoelde opleidingsschool blijft bij de toepassing van artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten aanmerking, zolang zij niet uit ?s Rijks kas wordt bekostigd.

Artikel 62a
Tot 1 augustus 1971 kan de gemeente aan bijzondere opleidingsscholen voor kleuterleidsters die niet door het Rijk worden bekostigd, een vergoeding geven voor kosten van instandhouding, indien deze ook werd toegekend in het schooljaar 1967-1968.

Artikel 63
Tot het einde van het schooljaar 1969-1970 kan met toestemming van Onze minister aan een opleidingsschool een tweejarige afdeling B verbonden zijn, die is ingericht overeenkomstig de op 31 augustus 1964 geldende voorschriften.

Artikel 64
Tot en met het jaar 1970 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als hoofdleidster te verkrijgen volgens de op 31 augustus 1964 geldende voorschriften. Zij, die in 1970 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1971 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel 65
Tot en met het jaar 1970 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als leidster te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1970 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1971 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel 66
Tot en met het jaar 1972 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als hoofdleidster te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1972 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1973 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel 67
1
De vergoeding van de kosten van de opleidingsscholen, bedoeld in artikel 61, eerste lid, geschiedt tot 1 januari 1969 op de grondslag van de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.
2
De vaststelling van de uitgaven voor gemeentelijke scholen, bedoeld in artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs, vindt voor het eerst plaats over het jaar 1969.

Artikel 68
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 69
Met betrekking tot de uit ?s Rijks kas bekostigde scholen, bedoeld in dit hoofdstuk, blijft artikel 107, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten toepassing, zolang het onderwijs niet in alle leerjaren is ingericht volgens afdeling I van titel II van die wet.

Artikel 70
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 71
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de ter uitvoering van titel IV van de Kleuteronderwijswet gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Hoofdstuk 5. Kweekschoolonderwijs

Artikel 72
1
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Kweekschoolwet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.
2
De uit ?s Rijks kas bekostigde kweekscholen voor onderwijzers worden met ingang van de in het eerste lid genoemde datum opleidingsscholen voor onderwijzers met een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, een en ander als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3
De op 31 juli 1968 ingevolge artikel 21 van de Kweekschoolwet aangewezen, niet uit ?s Rijks kas bekostigde, bijzondere kweekscholen worden geacht met ingang van 1 augustus 1968 te zijn aangewezen op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4
Indien de inrichting van het onderwijs niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing tot 1 augustus 1972. Voor de schooljaren 1972-1973 en 1973-1974 kan het bevoegd gezag, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft onder goedkeuring van Onze minister, alsnog klassen vormen, waarin onderwijs wordt gegeven volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.

Artikel 73
1
Tot 1 januari 1972 wordt de gelegenheid gegeven tot het afleggen van het eerste gedeelte van het staatsexamen eerste leerkring volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften.
2
Tot en met het jaar 1971 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als onderwijzer te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1971 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1972 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel 74
Tot en met het jaar 1973 blijft de gelegenheid bestaan de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer te verkrijgen volgens de op 31 juli 1968 geldende voorschriften. Zij, die in 1973 bij het examen ter verkrijging van deze akte zijn afgewezen, worden in het jaar 1974 nogmaals in de gelegenheid gesteld de akte te verkrijgen.

Artikel 75
1
De vergoeding van de kosten van de in artikel 72 bedoelde opleidingsscholen geschiedt tot 1 januari 1969 op de grondslag van de op 31 juli 1968 geldende voorschriften, waarbij 31 december 1968 als het einde van het lopende vijfjarige tijdvak wordt aangemerkt.
2
De vaststelling van de uitgaven voor gemeentelijke scholen, bedoeld in artikel 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs, vindt voor het eerst plaats over het jaar 1969.

Artikel 76
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 77
1
In afwijking van artikel 76 kan Onze minister na overleg met het bevoegd gezag en met Onze minister van financiën bepalen, dat de vergoeding, bedoeld in artikel 53 van de Kweekschoolwet, en de vergoeding, bedoeld in artikel 26 van die wet, zoals dit luidde op 31 december 1955, worden vervangen door een uitkering ineens.
2
Artikel 101 van de Wet op het voortgezet onderwijs blijft buiten toepassing, voor zover het betreft onroerende zaken, waarvoor de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, niet is vervangen door een uitkering ineens.
3
Het eerste en tweede lid zijn slechts van toepassing op andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 78
Met betrekking tot de uit ?s Rijks kas bekostigde scholen, bedoeld in dit hoofdstuk, blijven artikel 107, zevende lid, en artikel 110 van de Wet op het voortgezet onderwijs buiten toepassing, zolang het onderwijs niet in alle leerjaren is ingericht volgens afdeling I van titel II van die wet.

Hoofdstuk 6. Overige vormen van beroepsonderwijs
1
Landbouwonderwijs

Artikel 79
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de voorschriften, gegeven met betrekking tot de scholen, bedoeld in artikel 81, voor zover bij deze wet niet anders is bepaald.

Artikel 80
Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder scholen mede verstaan de daaraan verbonden of afzonderlijke cursussen.

Artikel 81
De rijks- en van rijkswege gesubsidieerde scholen voor lager, middelbaar en hoger landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en landbouwtechnologieonderwijs worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen voor lager, middelbaar en hoger landbouwonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 82
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 81 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 83
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 81, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen, bedoeld in artikel 81, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Middenstandsonderwijs

Artikel 84
Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de Interimregeling subsidiëring middenstandsonderwijs 1966.

Artikel 85
Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder scholen mede verstaan cursussen.

Artikel 86
De scholen, gesubsidieerd ingevolge de Interimregeling subsidiëring middenstandsonderwijs 1966, worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middenstandsonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 87
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 86 bedoelde scholen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.
3
Sociaal-pedagogisch onderwijs

Artikel 88
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1964, het Besluit reglement C.I.O.S. en de subsidiebeschikking ten behoeve van de stichting R.-K. Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders, gevestigd te Sittard.

Artikel 89
De ingevolge de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1964 gesubsidieerde cursussen hogere sociale arbeid worden met ingang van 1 augustus 1968 cursussen voor hoger sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 90
De ingevolge de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1964 gesubsidieerde Cursus voor Maatschappelijk Werk "Huize Bergen", scholen voor bezigheidstherapie en cursussen middelbare sociale arbeid worden met ingang van 1 augustus 1968 onderscheidenlijk scholen en cursussen voor middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 91
De door het Rijk in stand gehouden en gesubsidieerde centrale instituten voor de opleiding van sportleiders worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 92
Indien de inrichting van het onderwijs van de in de artikelen 89 tot en met 91 bedoelde scholen of cursussen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool of -cursus betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school of cursus betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 93
De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen en cursussen, bedoeld in de artikelen 89 tot en met 91, worden door de gemeente vergoed voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De op 31 juli 1968 voor vergoeding in aanmerking genomen stichtingskosten en inrichtingskosten van de scholen en cursussen, bedoeld in de artikelen 89 tot en met 91, blijven vergoed volgens de op die datum geldende voorschriften voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4
Kunstonderwijs

Artikel 94
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de voorschriften, gegeven met betrekking tot de in artikel 95 bedoelde scholen.

Artikel 95
1
De rijks- en van rijkswege gesubsidieerde scholen voor vakonderwijs op het gebied van muziek, dans, kleinkunst en toneel worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor kunstonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
In afwijking van het eerste lid worden de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht, alsmede de van rijkswege gesubsidieerde opleidingen voor dansvakonderwijs, die niet tevens het algemeen voortgezet onderwijs verzorgen, en vakopleidingen aan muziekscholen met ingang van 1 augustus 1968 cursussen voor kunstonderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 96
Indien de inrichting van het onderwijs van de in artikel 95 bedoelde scholen of cursussen niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, kan Onze minister, voor zover het een rijksschool of -cursus betreft, daarvan afwijken en, voor zover het een gemeentelijke of een bijzondere school of cursus betreft, goedkeuren, dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 97
De vergoeding van de stichtings- en inrichtingskosten van de in artikel 95 bedoelde scholen en cursussen geschiedt volgens door de gemeenteraad te stellen regelen voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs. De vergoeding van de stichtings- en inrichtingskosten van de in artikel 95 bedoelde scholen en cursussen geschiedt volgens door Onze minister te stellen regelen voor zover het betreft voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van andere vormen van voortgezet onderwijs als bedoeld in afdeling IV van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk 7. Onderwijs, als bedoeld in artikel V van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74

Artikel 98
1
De door het Rijk op grond van artikel V van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74, tot het verlenen van grotere vrijheid van inrichting van het onderwijs, geheel of gedeeltelijk bekostigde scholen, die ten aanzien van de duur van de cursus, het leerplan en de bevoegdheden van de leraren overeenkomen met scholen, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, worden met ingang van 1 augustus 1968 zodanige scholen.
2
Indien de inrichting van het onderwijs in het tweede en de volgende leerjaren niet voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften daarop van toepassing voor een tijdvak, overeenkomende met de duur van de cursus verminderd met een jaar.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 99
1
Onze minister kan op verzoek van de gemeenteraad of van het schoolbestuur, al naar gelang het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, goedkeuren, dat in afwijking van de hoofdstukken 1 tot en met 7 van deze titel een gemeentelijke of een bijzondere school wordt omgezet in een andere school, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2
Een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, moet worden ingediend voor 1 februari 1968.
3
Indien Onze minister de goedkeuring weigert, is artikel 71 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.

Artikel 99a
De op 31 juli 1968 geldende voorschriften ter uitvoering van de hoger-onderwijswet, de middelbaar-onderwijswet, de Lager-onderwijswet 1920, de Kleuteronderwijswet, de Kweekschoolwet en de besluiten ter uitvoering van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74, kunnen gedurende de tijd waarin zij krachtens deze titel nog van kracht blijven, voor zover zij door Ons zijn vastgesteld, door Ons en, voor zover zij door Onze minister zijn vastgesteld, door hem worden gewijzigd.

Titel V. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 100
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 101
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 102
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 103
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 104
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 105
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 106
[Dit artikel is nooit in het Staatsblad gepubliceerd.]

Artikel 107
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen

Hoofdstuk 1. Bewijzen van bekwaamheid en van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

Artikel 108 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 109 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 110 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 110a [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 111 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 112 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 113 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 114 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 114a [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 115 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 116 [Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 116a [Vervallen per 01-08-2006]

Hoofdstuk 2. Rechtspositie personeel

Artikel 117 [Vervallen per 17-04-1987]

Artikel 118
Op geschillen, die ingevolge de op 31 juli 1968 geldende voorschriften bij een commissie van beroep aanhangig zijn gemaakt, blijft de op die datum geldende regeling van toepassing.

Artikel 118a
1
Voor hen die met ingang van 1 augustus 1968 worden ontslagen, blijven de op 31 juli 1968 geldende voorschriften betreffende wachtgeld en andere uitkeringen bij ontslag ter zake van dit ontslag van kracht.
2
Indien door het ontbreken van voorschriften als bedoeld in het eerste lid, geen aanspraak bestaat op wachtgeld of andere uitkeringen bij ontslag, wordt ten laste van het Rijk een ontslaguitkering toegekend volgens de voorschriften, bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk 3. Bekostiging

Artikel 119
1
Onze minister kan, de Onderwijsraad gehoord, voor de jaren 1968 en 1969 scholen, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaraan naar zijn oordeel behoefte bestaat, voor bekostiging in aanmerking brengen.
2
Al naar gelang het een gemeentelijke of een bijzondere school betreft, geschiedt de bekostiging op verzoek van de gemeenteraad of het schoolbestuur.
3
Deze verzoeken worden voor 1 november 1967 bij Onze minister ingediend. Zij zijn met redenen omkleed, vermelden de aard en de plaats van vestiging van de school en gaan vergezeld van een prognose omtrent de te verwachten omvang.

Artikel 120
1
Onze minister stelt voor 1 oktober 1969 het eerste plan van scholen vast, bedoeld in hoofdstuk I van titel III van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het omvat de scholen, die in de jaren 1970, 1971 en 1972 voor bekostiging uit ?s Rijks kas in aanmerking zullen worden gebracht.
2
Een verzoek om opneming in het plan, bedoeld in het eerste lid, wordt voor 1 februari 1968 bij Onze minister ingediend.

Titel VII. Slotbepalingen

Artikel 121
De artikelen 26 en 29, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs treden in werking met ingang van 1 augustus 1968, voor zover dit nog niet is geschied.

Artikel 122
Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de wet van 28 juli 1924, Stb. 376, betreffende onthouding van rijkssubsidie aan na 6 oktober 1921 geopende hogereburgerscholen en gymnasia, zoals deze wet is gewijzigd bij de wet van 2 april 1948, Stb. I 127.

Artikel 123
1
Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de Garantiewet leningen voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, kweekscholen en opleidingsscholen voor kleuterleidsters.
2
De ingevolge artikel 1 van de in het eerste lid genoemde wet verleende garanties blijven van kracht. Garanties kunnen volgens de voorschriften van die wet alsnog worden verleend voor de rente en aflossing van geldleningen, die worden aangegaan ter vervanging van leningen, waarvan de rente en aflossing op grond van die wet waren gewaarborgd.

Artikel 124
1
Met ingang van 1 augustus 1968 vervalt de Garantiewet leningen N.O.
2
De ingevolge artikel 1 van de in het eerste lid genoemde wet verleende garanties blijven van kracht. Garanties kunnen volgens de voorschriften van die wet alsnog worden verleend voor de rente en aflossing van geldleningen, die worden aangegaan ter vervanging van leningen, waarvan de rente en aflossing op grond van die wet waren gewaarborgd.

Artikel 125
Met ingang van 1 augustus 1968 vervallen de wet van 11 juli 1963, Stb. 346, en de artikelen 122, tweede lid, en 135, eerste lid, van de hoger-onderwijswet.

Artikel 126
Bij twijfel, of aangelegenheden, die betrekking hebben op een tijdvak of tijdstip, gelegen voor 1 augustus 1968, moeten worden behandeld volgens de oude of volgens de nieuwe bepalingen, beslist Onze minister, volgens welke bepalingen de behandeling geschiedt.

Artikel 127
1
Deze wet kan worden aangehaald als "Overgangswet W.V.O.".
2
Zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 1967.

Artikel 128
De gewijzigde tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt door Onze minister in een doorlopende reeks van artikelen genummerd en de verwijzingen in de Wet op het voortgezet onderwijs en in de titels IV tot en met VI van deze wet worden daarmee in overeenstemming gebracht. De gewijzigde tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs en van de titels IV tot en met VI van deze wet wordt door de zorg van Onze minister van justitie opnieuw in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 juni 1967
juliana
De minister van onderwijs en wetenschappen,
veringa
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
grosheide
De minister van landbouw en visserij,
p
J. LARDINOIS.
De minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk,
m
KLOMPÉ.
Uitgegeven de vijfentwintigste juli 1967.
De minister van justitie a.i.,
h
K. J. BEERNINK.
BIJLAGE bedoeld in hoofdstuk 1 van titel VI
CODERING VAN DE SOORTEN VAN ONDERWIJS (gebruikt in de kolommen IV en V van de bijlage)
1
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (voor wat betreft de dagscholen, alleen de leerjaren 4 t/m 6) en hoger algemeen voortgezet onderwijs (voor wat betreft de dagscholen, alleen de leerjaren 4 en 5).
2
hoger algemeen voortgezet onderwijs (alleen voor wat betreft de leerjaren 1 t/m 3 van de dagscholen) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (alleen voor wat betreft de leerjaren 1 t/m 3).
3
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
4
lager algemeen voortgezet onderwijs (afzonderlijke scholen)
5
lager technisch onderwijs
6
middelbaar technisch onderwijs
7
[vervallen]
8
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs
9
middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs;
10
[vervallen]
11
lager landbouwonderwijs
12
middelbaar landbouwonderwijs
13
[vervallen]
14
lager middenstandsonderwijs
15
middelbaar middenstandsonderwijs
16
[vervallen]
17
lager economisch en administratief onderwijs
18
middelbaar economisch en administratief onderwijs
ALGEMENE OPMERKINGEN
i
[Vervallen]
ii
In kolom II wordt onder "Q" verstaan: het bewijs van met goed gevolg afgelegd examen in de theorie van onderwijs en opvoeding volgens het programma, genoemd onder Q van het Koninklijk besluit van 2 februari 1864, Stb. 8.
iii
In kolom II wordt onder "p.g." verstaan: het pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs, verkregen ingevolge het Besluit paedagogisch getuigschrift N.O., of een verklaring, getuigschrift of bewijs, dat bij of krachtens dat besluit met het eerstgenoemde getuigschrift is gelijkgesteld.
iv
De bezitter van een bewijs van bekwaamheid, genoemd onder 1 t/m 24 is tevens bevoegd voor andere vakken aan scholen voor voortgezet onderwijs, indien hem op grond van het academisch statuut onderwijsbevoegdheid in die vakken is verleend.
v
De bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de handelswetenschappen en in de handelskennis omvat mede de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in die onderdelen van deze vakken, die als afzonderlijk vak in het leerplan zijn opgenomen.
I
II
III
IV
V
nr.
bewijzen van bekwaamheid
vakken
soorten van onderwijs
opmerkingen
1
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen klassieke taal en letterkunde
Grieks, Latijn, oude geschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
2
idem Nederlandse taal en letterkunde
Nederlands
1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
geschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien geschiedenis een vak van het kandidaatsexamen of bijvak bij het doctoraal examen is geweest
3
idem Romaanse taal en letterkunde
Frans
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
hoofdvak bij het doctoraal examen Frans
Spaans
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
hoofdvak bij het doctoraal examen Spaans
4
idem Germaanse taal en letterkunde
Duits
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
hoofdvak bij het doctoraal examen Duits
Fries
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
hoofdvak bij het doctoraal examen Fries
Engels
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
hoofdvak bij het doctoraal examen Engels
5
idem geschiedenis
geschiedenis en staatsinrichting
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien de natuurkundige aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaatsexamen en tevens de sociale aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- en van het doctoraal examen
economie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien bijvak van het doctoraal examen
Nederlands
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien bijvak van het doctoraal examen
bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het Christendom
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien kandidaatsexamen theologie
6
idem culturele antropologie
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien kandidaatsexamen in sociale aardrijkskunde is afgelegd en dit vak bovendien voor het doctoraal examen is gekozen
7
idem natuurkundige aardrijkskunde
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien volkenkunde deel heeft uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen
sterrenkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien is geëxamineerd in de sterrenkunde
8
idem sociale aardrijkskunde
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
economie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien staathuishoudkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
geschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien geschiedenis deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
9
idem biologie
biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
10
idem wis- en natuurkunde of wiskunde en natuurwetenschappen
aardkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen
farmacie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen
natuurkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen
scheikunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien hoofd- of bijvak van het doctoraal examen
sterrenkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien sterrenkunde deel heeft uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen
mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien mechanica, wiskunde, sterrenkunde of natuurkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
11
idem economische wetenschappen
economische wetenschappen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
economie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
handelswetenschappen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
handelskennis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
recht
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien handelsrecht deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
staatsinrichting
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
indien staatsinrichting deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
12
idem prehistorie
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28, 20 en 23
indien de natuurkundige of de sociale aardrijkskunde deel heeft uitgemaakt van het kandidaats- en het doctoraal examen
13
idem Nederlands recht
recht
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
staatsinrichting
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
economie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien dit vak deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
14
idem muziekwetenschappen
muziek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
15
idem letteren en wijsbegeerte of letteren
Hebreeuws
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien hoofd- of bijvak Hebreeuws
16
idem godgeleerdheid of theologie
Hebreeuws
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien de uitlegging van de geschriften van het Oude Testament deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
bijbelkennis en cultuurgeschiedenis van het Christendom
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
17
idem actuariële wetenschappen
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
18
idem psychologie
psychologie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
opvoedkunde en algemene didactiek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien opvoedkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
19
idem opvoedkunde
opvoedkunde en algemene didactiek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
psychologie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien kandidaatsexamen psychologie
filosofie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien kandidaatsexamen filosofie
20
idem filosofie of wijsbegeerte
opvoedkunde en algemene didactiek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien opvoedkunde deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen
filosofie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
21
idem geneeskunde
gezondheidsleer, fysiologie en anatomie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
22
idem diergeneeskunde
gezondheidsleer, fysiologie en anatomie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
23
idem vrije studierichting in de aardrijkskunde
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
indien behaald voor 1-9-1952
24
diploma van arts
gezondheidsleer, fysiologie, anatomie, e.h.b.o. en verbandleer
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
25
een ander ingevolge het academisch statuut (Stb. 1963, 380) aan een Nederlandse universiteit of economische hogeschool verkregen getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen
de vakken, waarin ingevolge dit statuut onderwijsbevoegdheid is toegekend
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
26
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen bouwkundig ingenieur
beschrijvende meetkunde, stereometrie en handtekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23: bovendien vaktekenen en construeren en de theoretisch-technische vakken in de vakrichting van het getuigschrift, indien de bezitter na het behalen van het getuigschrift ten minste 3 jaren als ingenieur werkzaam is geweest in de vakrichting van het getuigschrift, e.e.a. ten genoegen van Onze minister
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
natuurkunde en mechanica
3 t/m 6
27
idem civiel ingenieur
wiskunde en mechanica
5, 6, 8, 9, 11, 12, 14,15, 17, 18, 20 en 23
idem
natuurkunde
2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
28
idem elektrotechnisch ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
29
idem geodetisch ingenieur
wiskunde en sterrenkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
natuurkunde en mechanica
2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23
30
idem metaalkundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde, mechanica en scheikunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
31
idem mijnbouwkundig ingenieur
aardkunde/delfstofkunde, wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
32
idem natuurkundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
33
idem scheepsbouwkundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
34
idem scheikundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde, mechanica en scheikunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
35
idem vliegtuigbouwkundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
36
idem werktuigbouwkundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
37
idem wiskundig ingenieur
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
38
idem landbouwkundig ingenieur
landbouwtechnische vakken
8, 9, 11 en 12
biologie (met inbegrip van kennis der natuur), wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
voor zover deze vakken deel hebben uitgemaakt hetzij van het kandidaats-, hetzij van het doctoraal examen
biologie (met inbegrip van kennis der natuur), natuurkunde, scheikunde en economie
1, 2, 7, 20
voor zover op grond van het landbouwhogeschoolstatuut onderwijsbevoegdheid in deze vakken is verkregen
39
van de Koninklijke Landmacht:
officier van de verbindingsdienst
wiskunde en natuurkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21
indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan de K.M.A.
officier van de artillerie
officier van de genie
officier van de technische dienst
40
van de Koninklijke Luchtmacht:
officier van de vliegdienst
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21
indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan de K.M.A.
officier van de elektrotechnische dienst
wiskunde en natuurkunde
idem
idem
officier van de technische dienst
wiskunde en natuurkunde
idem
idem
41
van de Koninklijke Marine:
officier van het korps zeeofficieren en van het korps officieren-vlieger
wiskunde en natuurkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21
voor 1 en 2: indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan het K.I.M.
officier van het korps zeeofficieren
zeevaartkunde en zeemanschap
5 en 6
indien hij ten minste vijf jaren diensttijd als zodanig heeft vervuld
officier van het korps officieren van de technische dienst en van de elektrotechnische dienst
wiskunde, natuurkunde en mechanica
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20 en 21
voor 1 en 2: indien opgeleid voor 1-9-1954 in een volledige opleiding aan het K.I.M.
officier van het korps van de technische dienst
calorische werktuigen, werktuigbouwkundig tekenen en scheepswerktuigkunde
5 en 6
indien hij ten minste vijf jaren diensttijd als zodanig heeft vervuld
42
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII B)
Nederlands
1 t/ 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
43
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII)
Nederlands
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
44
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. B)
Frans
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
45
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. B)
Engels
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
46
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. B)
Duits
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
47
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
48
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K V)
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
49
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
natuurkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
50
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
scheikunde
1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
51
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde of in de natuurkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding, met de aantekening voor onderwijsbevoegdheid voor kosmografie
sterrenkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
52
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
53
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de plant- en dierkunde + Q (schoolakte K IV)
biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
1 t/m 6,m 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
54
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de geschiedenis + Q (schoolakte K VIII)
geschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
55
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de aardrijkskunde + Q (schoolakte K XI)
aardrijkskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
56
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staatsinrichting + Q (schoolakte K IX)
staatsinrichting
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
57
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de staatshuishoudkunde en de statistiek + Q (schoolakte K X)
economische wetenschappen I, economie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
economische wetenschappen I omvat algemene economische theorie en statistiek
58
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
economische wetenschappen II omvat bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie
59
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden + Q (schoolakte K XII)
economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
60
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII B)
economische wetenschappen II, handelswetenschappen en recht, handelskennis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
61
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
kunstgeschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
62
akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen, tevens Q, volgens het programma, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 29-11-1932, Stb. 566:
voor 1: uitsluitend voor de h.a.v.o.-afdeling en de klassen 4 en 5 h.a.v.o. en mits het opgemerkte bij nr. 69 van toepassing
akte MA
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23
akten MA + MB
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
kunstgeschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
63
akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het hand- en lijntekenen, tevens Q, volgens het programma, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 28-5-1936, Stb. 366:
akte MA
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23
voor 1: zie opmerking bij nr. 62
akten MA + MB
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 23 en 23
kunstgeschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
akte MA, behaald voor 1-1-1936, + akte MB
tekenen
1 t/m 21, 23
kunstgeschiedenis
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
64
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
lichamelijke oefening
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
65
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening, eveneens Q (schoolakte P)
lichamelijk oefening
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
66
akte van bekwaamheid tot het geven van schoolonderwijs in het schoonschrijven
schrijven
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
67
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal en letterkunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
Fries
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
68
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in een levende taal, anders dan Frans, Duits, Engels of Fries, + Q
de desbetreffende taal
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
69
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde + Q (schoolakte K VII A)
Nederlands
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: de bezitter van een of meer van de bewijzen van bekwaamheid, genoemd onder nrs. 69 t/m 76, 79, 80, 194 en 199, is niet bevoegd voor het v.w.o.; voor de h.a.v.o.-afdeling, de klassen 4 en 5 h.a.v.o. en de opleidingsschool voor onderwijzers is hij slechts bevoegd, indien hij op 31 juli 1968 als bevoegd leraar bij het kweekschoolonderwijs werkzaam was
70
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Franse taal en letterkunde + Q (schoolakte Frans m.o. A)
Frans
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
71
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal en letterkunde + Q (schoolakte Engels m.o. A)
Engels
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
72
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Duitse taal en letterkunde + Q (schoolakte Duits m.o. A)
Duits
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
73
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
74
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde + Q (schoolakte K I)
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opm. bij nr. 69
75
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde en de scheikunde + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
natuurkunde en scheikunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opm. bij nr. 69
76
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de natuurkunde, de scheikunde en de kosmografie + Q (schoolakte K III)
natuurkunde en scheikunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opm. bij nr. 69
sterrenkunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
77
akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
handelswetenschappen en handelskennis
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
78
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen + Q (schoolakte K XII A)
handelswetenschappen en handelskennis
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
79
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in het tekenen, tevens bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
tekenen
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opm. bij nr. 62
80
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal + het daarbij behorende bewijs van pedagogische en didactische voorbereiding
Fries
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opm. bij nr. 69
81
N a + p.g.
vervaardigen van eenvoudige onder- en bovenkleding en van huishoudgoed
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
materialenkennis
8, 9 en 23
handvaardigheid (naaldvakken)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
82
N b + p.g.
praktijk timmeren en machinale houtbewerking
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid houtbewerken
5, 11 en 12
83
N c + p.g.
praktijk metselen
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
84
N d + p.g.
eenvoudige handwerktechnieken, stofversieren en tekenen
4, 8, 14 en 17
handvaardigheid (handwerken)
3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 9: met uitzondering van de opleidingen kostuumnaaien en couture
85
N e + p.g.
praktijk schilderen
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie
5 en 6
handvaardigheid schilderen
5
86
N f + p.g.
praktijk meubelmaken, fijne houtbewerking met inbegrip van machinale houtbewerking
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid houtbewerken
5, 11 en 12
87
N gy
lichamelijke oefening aan meisjes met uitzondering van onderwijs in zwemmen
3, 4, 8, 14 en 17
88
N h + p.g.
praktijk plaatwerken, vuurwerken en constructiebankwerken
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
89
N i + p.g.
praktijk elektrisch en autogeen lassen en constructiebankwerken
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
90
N j + p.g.
praktijk metaalbewerken voor de werktuigbouw
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
91
N k + p.g.
praktijk fijnmetaalbewerken
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
92
N l + p.g.
praktijk letterzetten
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en algemene grafische theorie
5 en 6
93
N m + p.g.
praktijk boekdrukken
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en algemene grafische theorie
5 en 6
94
N o + p.g.
praktijk vervaardigen damesmantels en -kostuums, heren- en kinderbovenkleding
5, 6, 8 en 9
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie en patroontekenen
5, 6, 8 en 9
95
N ph + p.g.
praktijk met de hand vervaardigen van schoeisel
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie, bediening stik- en afwerkmachines
5 en 6
96
N pm + p.g.
praktijk machinaal vervaardigen van schoeisel
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis, vaktheorie, kennis werktuigen en machines
5 en 6
97
N q + p.g.
dameskleermaken
8 en 9
handvaardigheid (naaldvakken)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
98
N r + p.g.
vervaardigen fijne lingerie en fijn huishoudgoed
8 en 9
handvaardigheid (naaldvakken)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
99
N s + p.g.
handwerktechnieken, stofversieren en vervaardigen van kunstnaaldwerk
8 en 9
handvaardigheid (handwerken)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
100
N t + p.g.
boetseren
5, 6 en 23
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
101
N u + p.g.
praktijk elektrotechnische montage
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
102
N w + p.g.
praktijk motorrijtuigherstellen
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
103
N z + p.g.
praktijk fitten, koper-, lood- en zinkbewerken
5 en 6
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
handvaardigheid metaalbewerken
5, 11 en 12
104
N I + p.g.
natuurkunde en mechanica
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
wiskunde
4, 5, 8, 11, 14 en 17
105
N IIa + p.g.
tekenen en technisch schetsen
5 en 6
106
N IIb + p.g.
tekenen, lettertekenen en decoratief tekenen
4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
107
N III + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen timmeren, metselen en bouwkunde
5 en 6
108
N IIIa + p.g.
bouwkunde, kennis van bouwstoffen, bouwkundig tekenen, beschrijvende meetkunde en perspectief
5 en 6
109
N IV + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde
5 en 6
110
N IVw + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken (met inbegrip van de elektrische inrichting) aan de afdeling autoherstellen
5 en 6
111
N IVz + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken voor het gas- en waterfitten en het sanitairinstallatievak
5 en 6
112
N V + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken aan de afdeling elektrotechniek
5 en 6
113
N VI + p.g.
binnenvaartkunde
5
114
N VII + p.g.
zorg voor de woning, voor de kleding en gezondheidszorg
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
115
N VIII + p.g.
zorg voor de voeding
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
116
N X + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en de theoretisch-technische vakken in het meubelvak
5 en 6
117
N XI + p.g.
tekenen, modetekenen en -ontwerpen, kleurenleer, kunst- en cultuurgeschiedenis
2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
118
N XII + p.g.
zorg voor de woning, voor de voeding en voor de kleding - m.u.v. de vervaardiging -, gezondheidszorg, huishoudelijk inzicht, handvaardigheid (huishoudkunde)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
119
N VII + aanvullingsgetuigschrift + p.g.
idem
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
120
N VIII + aanvullingsgetuigschrift + p.g.
idem
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
121
N XIII + p.g.
scheepswerktuigkunde, toegepaste mechanica, projectieleer en werktuigbouwkundig tekenen
5 en 6
natuurkunde en mechanica
5 en 6
122
N XV + p.g.
zeemanschap, kaartpassen, scheepsbouwkunde, rechts- en wetskennis, meteorologie, oceanografie, theoretische en praktische radarnavigatie
5 en 6
natuurkunde en mechanica
5 en 6
123
N XVI + p.g.
zeevaartkunde en luchtnavigatie, kaartpassen, instrumenten voor de navigatie, sterrenkunde, meteorologie, oceanografie, theoretische radarnavigatie
5 en 6
natuurkunde en mechanica
5 en 6
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
124
N XVIa + p.g.
radiotechniek, radiovoorschriften en elektriciteitsleer
5 en 6
natuurkunde en mechanica
5 en 6
wiskunde
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
125
N XVII
gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de woning en voor de textiel
1 t/m 6, 8,9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
126
N XVIII
gezondheidszorg, huishoudeconomie en zorg voor de voeding
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14,15, 17, 18, 20 en 23
127
N XIX + p.g.
landbouwhuishouden (zorg voor de woning, voor de voeding en voor de kleding - m.u.v. de vervaardiging -, gezondheidszorg, huishoudelijk inzicht), handvaardigheid (huishoudkunde)
1 t/m 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
128
N XX + p.g.
kinderverzorging en -opvoeding
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
handvaardigheid (handenarbeid)
2 t/m 4, 7, 8, 17 en 23
129
N XXI + p.g.
praktijk van de land- en tuinbouw
8, 9 en 23
vaktheorie
8, 9 en 23
natuurkunde, scheikunde, biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3, 4,8, 9, 14, 17 en 23
130
N XXII + p.g.
praktijk banketbakken, vaktheorie, grondstoffenkennis, versieringsleer en modelleren
5 en 6
131
N XXIII + p.g.
praktijk brood-banketbakken, vaktheorie, grondstoffenkennis en gereedschapsleer
5 en 6
132
akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127
Nederlands
3, 4, 8 en 17
voor 8 en 17: uitsluitend voor die scholen, die op 31 juli 1968 als scholen voor v.g.l.o. werden bekostigd, en uitsluitend indien de bezitter van deze akte op die datum bij het v.g.l.o. werkzaam was, alsmede voor die scholen, die in de periode van 1 september 1965 tot 1 augustus 1968 voor het eerst door het Rijk werden bekostigd als huishoudschool of als onderdelen van een scholengemeenschap huishoudonderwijs-l.e.a.o., voorzover althans deze huishoudscholen of scholengemeenschappen uit dan wel mede uit een omzetting van een v.g.l.o. school zijn ontstaan, mits de bezitter van deze akte ten tijde van de omzetting aan een van deze scholen dan wel op 31 juli 1968 bij het v.g.l.o. werkzaam was
geschiedenis en staatsinrichting
3, 4, 8 en 17
idem
aardrijkskunde
3, 4, 8 en 17
idem
rekenen
4, 8 en 17
idem
natuur- en scheikunde
3
biologie
3
kennis der natuur
4, 8 en 17
idem
idem met aantekening r
handvaardigheid (handenarbeid)
3, 4, 8 en 17
idem
133
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 17 augustus 1878, Stb. 127
Nederlands
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
rekenen
4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
geschiedenis en staatsinrichting
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
aardrijkskunde
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
natuur- en scheikunde
3
biologie
3, 5, 6, 8, 9, 14, 17 en 23
kennis der natuur
4 t/m 6, 8, 9, 14, 17 en 23
134
akte van volledig bevoegd onderwijzer, als bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet en artikel 129 bis van de Lager-onderwijswet 1920
Nederlands
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
rekenen
4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
geschiedenis en staatsinrichting
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
indien de bezitter van deze akte op 31 juli 1968 niet aan een school voor v.g.l.o., u.l.o., l.n.o. of lager landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en landbouw-technologie onderwijs of niet aan een school of afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs was verbonden, is tevens het bezit vereist van een bewijs, dat hij een nader door Onze minister aan te wijzen applicatiecursus heeft gevolgd. Dit bewijs is niet vereist voor hen die in de periode tussen 1 februari 1968 en 1 augustus 1968 in militaire dienst waren en die binnen zes maanden na ontslag uit militaire dienst een betrekking bij het voortgezet onderwijs aanvaarden
aardrijkskunde
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
idem
natuur- en scheikunde
3
idem
biologie
3, 5, 6, 8, 9, 14, 17 en 23
idem
kennis der natuur
4 t/m 6, 8, 9, 14, 17 en 23
idem
135
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het tekenen (akte i)
tekenen
3, 4, 8, en 17
voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132
136
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de lichamelijke oefening (akte j)
lichamelijke oefening
3, 4, 5, 8, 11, 14 en 17
137
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Franse taal (akte l)
Frans
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
138
akte an bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Duitse taal (akte m)
Duits
idem
139
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Engelse taal (akte n)
Engels
idem
140
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de wiskunde (akte o)
wiskunde
idem
141
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handelskennis (akte p)
handelskennis
idem
142
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de handenarbeid (akte r)
handvaardigheid (handenarbeid)
3, 4, 8 en 17
voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132
143
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwkunde (akte s)
landbouwkunde
8 en 9
vaktheorie landbouw
11
scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
144
akte van bekwaamheid tot het geen van lager onderwijs in de tuinbouwkunde (akte t)
tuinbouwkunde
8 en 9
vaktheorie tuinbouw
11
scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
145
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de vrouwelijke handwerken (akte u)
handvaardigheid (handwerken)
3, 4, 8, 17 en 20
voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132
146
akte van bekwaamheid tot het geen van lager onderwijs in de huishoudkunde (akte v)
handvaardigheid (huishoudkunde)
3, 4, 8 en 17
voor 8 en 17: zie opm. bij nr. 132
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Friese taal (akte w)
Fries
3 t/m 6, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
148
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Spaanse taal (akte x)
Spaans
idem
149
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het Esperanto (akte ij)
Esperanto
idem
150
akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek (akte S)
lichamelijke oefening
3 t/m 5, 8, 11, 14 en 17
151
in Nederlandsch-Indië behaalde diploma civiel-ingenieur van de technische hogeschool te Bandoeng
als civiel-ingenieur (zie nummer 27)
152
aan de Ecole Polytechnique Fédérale te Zürich behaalde diploma als ingenieur
als Nederlands ingenieur van dezelfde vakrichting (zie nummers 26 t/m 37)
153
aan de Technische Hochschule te Aken behaalde diploma van Diplom-Ingenieur
idem
indien behaald voor 1940 of na 1-1-1950
154
in Nederlands-Indië behaalde akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Engelse taal, als bedoeld in de ordonnantie van 19-7-1922 (SNI nr. 502)
als m.o.-A Engels (zie nummer 71)
155
idem akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de wiskunde (K I), als bedoeld in de ordonnantie van 10-1-1924 (SNI nr. 12)
als K I wiskunde (zie nummer 74)
156
idem akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden (K XII), als bedoeld in de ordonnantie van 16-4-1932 (SNI nr. 170)
als K XII boekhouden (zie nummer 59)
157
idem akte van bekwaamheid, bevoegdheid verlenende tot het geven van huis- en schoolonderwijs in stenografie en typen, waarvoor het examenprogramma is vastgesteld bij besluit van de Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 3-4-1939, nr. 9544 B
stenografie en machineschrijven
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
158
idem diploma voor leraar in de stenografie, ondertekend door de gedelegeerde, aangewezen door de Directeur van Onderwijs en Eredienst voor het houden van toezicht op de examens ter verkrijging van het diploma
stenografie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
159
idem diploma voor leraar in het machineschrijven, ondertekend door de gedelegeerde, aangewezen door de Directeur van Onderwijs en Eeredienst voor het houden van toezicht op de examens ter verkrijging van het diploma
machineschrijven
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
160
idem akte van bekwaamheid voor vakonderwijzer aan inrichtingen van technische en ambachtsonderwijs in:
a. wis-, natuur- en werktuigkunde
natuurkunde en mechanica
3 t/m 6
b. bouwkunde
beginselen van de bouwkunde, het bouwkundig tekenen en de bijbehorende materialenkennis
5 en 6
c. bankwerken
praktijk metaalbewerking, toegepast in de werktuigbouw, zowel uit de hand als mechanisch
5, 6, 11 en 12
d. elektrotechnische montage en instrumentmaken
instrumentmaken en praktijk van de elektrotechniek
5, 6, 11 en 12
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
e. timmeren
praktijk timmeren
5, 6, 11 en 12
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
f. vuur-, plaat- en machinebankwerken
praktijk vuur-, plaat- en grofbankwerken en metaalbewerking, toegepast in de werktuigbouw, zowel uit de hand als mechanisch
5, 6, 11 en 12
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
161
idem nijverheidsonderwijsakte A (huishoudelijke vakken)
als akte N XII (zie nummer 118)
162
idem nijverheidsonderwijsakte B (naaldvakken)
als akte N a (zie nummer 81)
163
idem nijverheidsonderwijsakte C (kostuumnaaien)
als akte N a (zie nummer 81)
164
Indonesische akte timmeren
als Ned.-Indische akte timmeren (zie nummer 160 onder e)
indien behaald in 1950 of 1951
165
Indonesische akte bankwerken
als Ned.-Indische akte bankwerken (zie nummer 160 onder c)
idem
166
Indonesische akte smeden en lassen
praktijk vuur-, plaat- en grofbankwerken
5, 6, 11 en 12
idem
materialen- en gereedschapskennis
5 en 6
167
Indonesische nijverheidsonderwijsakte A (huishoudelijke vakken)
als akte N XII (zie nummer 118)
idem
168
akte van bekwaamheid als Europees onderwijzer, tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië
als akte an bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder a van de wet van 1878 (zie nummer 132)
169
akte van bekwaamheid van de derde en van de tweede rang en de tot en met het jaar 1961 in Suriname behaalde akte als onderwijzer
idem
170
akte van bekwaamheid als onderwijzer, voor 1964 behaald in de Nederlandse Antillen
idem
171
akte van bekwaamheid als Europees hoofdonderwijzer, tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië
als akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77 onder b van de wet van 1878 (zie nummer 133)
172
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang, tot en met het jaar 1961 behaald in Suriname
idem
173
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, voor 1964 behaald in de Nederlandse Antillen
idem
174
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of als volledig bevoegd onderwijzer, sedert 1962 behaald in Suriname
als akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 41 onder b van de Kweekschoolwet (zie nummer 134)
175
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, sedert 1964 behaald in de Nederlandse Antillen
idem
176
akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de Franse taal, de Duitse taal, de Engelse taal, de wiskunde, de handelskennis, de handenarbeid, de landbouwkunde, de tuinbouwkunde en de Spaanse taal, behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië, in Suriname of in de Nederlandse Antillen
als akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in resp. de Franse taal, de Duitse taal, de Engelse taal, de wiskunde, de handelskennis, de handenarbeid, de landbouwkunde, de tuinbouwkunde en de Spaanse taal (zie nummers 137 t/m 144 en 148)
indien de bezitter tevens een onderwijzersakte heeft of een bewijs van bekwaamheid dat krachtens artikel 116, tweede lid, is aangewezen
177
akte natuurkunde l.o., behaald in Suriname
natuurkunde en scheikunde
3, 9 en 11
idem
kennis der natuur
4, 5, 8, 11, 14, 17 en 23
idem
178
akte biologie l.o., behaald in Suriname
biologie
3, 5, 6, 8, 14, 17 en 23
idem
179
akte handtekenen l.o., tot en met het jaar 1950 behaald in (het voormalige) Nederlands-Indië
als akte tekenen l.o. (zie nummer 135)
180
akte tekenen l.o., behaald in Suriname
idem
181
akte handtekenen l.o., behaald in de Nederlandse Antillen
idem
182
met de akte gymnastiek (S) gelijkgestelde akten, behaald in Nederlands-Indië, in Suriname of in de Nederlandse Antillen
als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de gymnastiek (zie nummer 150)
idem
183
akte lichamelijke oefening, na 1955 behaald in Suriname of in de Nederlandse Antillen
als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de lichamelijke oefening (zie nummer 136)
idem
184
akte huishoudkunde l.o., behaald in Suriname
als akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de huishoudkunde (zie nummer 146)
185
diploma of bewijs, behaald op grond van het met gunstig gevolg afgelegd examen voor:
p.g. vereist voor degene, die na 31 juli 1968 aan een school wordt verbonden
a. derde stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.
praktische oefeningen op nautisch gebied
5 en 6
indien hij ten minste twee dienstjaren in die rang heeft
b. tweede stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.
zeevaartkunde en zeemanschap
5 en 6
c. eerste stuurman voor de grote handelsvaart + p.g.
wiskunde
5
d. het diploma B als scheepswerktuigkundige + p.g.
machinedrijven en montage
5 en 6
e. het diploma C als scheepswerktuigkundige + p.g.
calorische werktuigen, werktuigbouwkundig tekenen, technisch schetsen, scheepswerktuigkunde
5 en 6
machinedrijven en montage
5 en 6
186
certificaat als scheeps-radiotelegrafist eerste klasse, afgegeven door of namens de directeur-generaal van de P.T.T., + p.g.
radioseinen opnemen op het gehoor, radiovoorschriften
5 en 6
indien hij ten minste vijf jaren als scheepsradio-officier is werkzaam geweest na het behalen van het certificaat eerste klasse; p.g. vereist voor degene, die na 31 juli 1968 aan een school wordt verbonden
187
diploma van landmeter, behaald aan de voormalige van rijkswege gegeven landmeterscursus te Wageningen, en dat van civiel-landmeter, behaald aan de technische hogeschool te Delft ingevolge het Koninklijk besluit van 2-8-1935, Stb. 492
landmeten en waterpassen
5, 6, 11 en 12
indien hij ten minste drie jaren als zodanig is werkzaam geweest na het behalen van het diploma
188
diploma adjunct-ijker, behaald aan de technische hogeschool te Delft, + p.g.
wiskunde, natuurkunde en mechanica
2 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 20
idem
189
diploma ijker, behaald aan de technische hogeschool te Bandoeng in Nederlands-Indië, + p.g.
idem
idem
idem
190
staatsdiploma voor leraar in de stenografie, ingesteld bij Koninklijk besluit van 4-8-1955, Stb. 366
stenografie in Nederlands
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem, voorzien van de aantekening voor stenografie in Frans, Duits, Engels enz.
stenografie in die vreemde taal
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
191
staatsdiploma voor leraar in het machineschrijven, ingesteld bij Koninklijk besluit van 5-5-1958, Stb. 229
machineschrijven
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
192
staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie + p.g.
handelswetenschappen en handelskennis
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
193
akte van bekwaamheid B tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal, uitgereikt voor het jaar 1955 door de Stichting 'De Fryske Akademy'
Fries
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
194
akte van bekwaamheid A tot het geven van middelbaar onderwijs in de Friese taal, uitgereikt voor het jaar 1955 door de Stichting 'De Fryske Akademy'
Fries
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
voor 1: zie opmerking bij nr. 69
195
diploma voor de volledige akte Fries l.o., uitgereikt voor 1 januari 1957 door de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje
als akte Friese taal l.o. (zie nummer 147)
196
diploma van met goed gevolg afgelegd kerkelijk examen in de Hebreeuwse taal, indien dit diploma het recht geeft om hetzij als bedienaar van de godsdienst, hetzij als godsdienstleraar op te treden
Hebreeuws
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
197
diploma B (instruakapablo), onder rijkstoezicht voor 1 januari 1968 uitgereikt door de Algemene Nederlandse Esperanto Examencommissie
als akte Esperanto l.o. (zie nummer 149)
198
diploma S (supera diplomo), onder rijkstoezicht voor 1 januari 1968 uitgereikt door de Algemene Nederlandse Esperanto Examencommissie
idem
199
middelbare akte pedagogiek A, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting 'Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek'
opvoedkunde en algemene didactiek, psychologie
8, 9, 20 en 23
voor 20: indien tevens in het bezit van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster
200
middelbare akte pedagogiek B, uitgereikt door de Vereniging tot bevordering van de studie der Pedagogiek of de Stichting 'Raad van Toezicht, Bijstand en Advies voor de studie der Pedagogiek'
opvoedkunde en algemene didactiek, psychologie
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
201
diploma voortgezette studie handenarbeid van de Vereniging voor Handenarbeid
handvaardigheid (handenarbeid)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
202
diploma voortgezette studie handenarbeid van de R.K. Vereniging voor 'Handenarbeid'
handvaardigheid (handenarbeid)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
203
diploma voortgezette studie handenarbeid van de Vereniging tot bevordering van het Voorbereidend Vakonderwijs en van het Onderwijs in Handenarbeid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe
handvaardigheid (handenarbeid)
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
204
diploma logopedist, uitgereikt door de Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie (spraak- en stemverbetering)
spraakverbetering
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
205
diploma, uitgereikt door de Vereniging van Spraakleraren
spraakverbetering
20
206
diploma's A en B doofstommenonderwijs, uitgereikt voor 1 januari 1955 door de inrichtingen voor doofstommenonderwijs
spraakverbetering
20
207
getuigschrift of diploma van de volgende afdelingen van de uit 's Rijks kas bekostigde scholen:
a. hogere technische school, afdeling bouwkunde, + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen timmeren, metselen en bouwkunde
5 en 6
indien hij na het behalen van het getuigschrift of het diploma ten minste drie jaren in de praktijk is werkzaam geweest in de vakrichting van het getuigschrift of het diploma, e.e.a. ten genoegen van Onze minister of, indien het de bezitter van een getuigschrift of een diploma van een avond-h.t.s. of van de werkmeestersopleiding betreft, na zijn 17e jaar vier jaren in de praktijk is geweest
b. hogere technische school, afdeling werktuigbouwkunde, + p.g.
idem aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde
5 en 6
idem
c. hogere technische school, afdeling mechanische bedrijfstechniek of mechanische technologie, + p.g.
idem aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde
5 en 6
idem
d. hogere technische school, afdeling weg- en waterbouwkunde, + p.g.
idem aan de afdelingen timmeren, metselen en weg- en waterbouwkunde
5 en 6
idem
e. hogere technische school, afdeling aannemers, + p.g.
idem aan de afdelingen timmeren, metselen en weg- en waterbouwkunde
5 en 6
idem
f. hogere technische school, afdeling elektrotechniek of elektrotechnische bedrijfstechniek, + p.g.
idem aan de afdeling elektrotechniek
5 en 6
idem
g. hogere technische school, afdeling scheepsbouwkunde, + p.g.
idem aan de afdelingen metaalbewerken, scheepsbouw en scheepsbouwkunde
5 en 6
idem
h. hogere technische school, afdeling vliegtuigbouwkunde, + p.g.
idem aan de afdeling vliegtuigbouw
5 en 6
idem
i. hogere technische school, afdeling fysische techniek of chemie, + p.g.
natuurkunde en scheikunde
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
idem
j. hogere technische school, afdeling chemische techniek, + p.g.
natuurkunde, scheikunde en chemische technologie
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
idem
k. werkmeestersopleiding te Heerlen, afdeling werktuigbouwkunde, + p.g.
vaktekenen, technisch schetsen en theoretisch-technische vakken aan de afdelingen metaalbewerken, fijnmetaalbewerken, fijnmechanische techniek en werktuigbouwkunde
5 en 6
idem
l. werkmeestersopleiding te Heerlen, afdeling elektrotechniek, + p.g.
idem aan de afdeling elektrotechniek
5 en 6
idem
m. hogere technische school voor de autotechniek te Apeldoorn, + p.g.
idem aan de afdeling autoherstellen
5 en 6
idem
n. hogere technische school, afdeling textielwerktuigkunde, + p.g.
idem aan de afdeling textiel
5 en 6
idem
o. hogere textielschool te Enschede, afdeling spinnen en weven, breien en tricotage of verven en bleken en drukken, + p.g.
theoretisch-technische vakken voor de desbetreffende afdeling
5 en 6
idem
p. hogere textielschool te Tilburg, afdeling spinnen en weven of appreteren en verven, behaald in 1950, + p.g.
theoretisch-technische vakken voor de desbetreffende afdeling
5 en 6
idem
q. middelbaar technische school te Dordrecht, afdeling suikerindustrie, + p.g.
natuurkunde, scheikunde en chemische technologie
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
idem
r. middelbare vakschool voor de leder- en schoenindustrie te Waalwijk, afdeling machinale schoenfabricage, behaald na 1949, + p.g.
praktijk machinaal vervaardigen van schoeisel, materialen- en gereedschapskennis, kennis van werktuigen en machines en vaktheorie
5 en 6
idem
s. middelbaar technische school Surabaya, afdeling werktuigbouwkunde
idem als h.t.s., afdeling werktuigbouwkunde
5 en 6
idem
208
bewijs van te zijn geslaagd voor het aanvullend examen wiskunde voor bezitters van de akte N I (met bevoegdheid voor natuurkunde en mechanica), afgenomen vanwege Ned. Genootschap tot Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs
wiskunde
4, 5, 8, 11, 14 en 17
209
diploma C II schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
muziek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
210
akte muziekonderwijs B schoolmuziek, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
muziek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
211
diploma C II, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
solozang of instrumentale muziek voor het instrument, vermeld op het diploma
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
212
diploma C I, uitgereikt door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
idem
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
213
einddiploma conservatorium solospel voor de vakken harp en orgel met de aantekening onderwijsbevoegdheid B
instrumentale muziek harp of orgel
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
214
akte muziekonderwijs A of B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
solozang of instrumentale muziek voor het instrument, vermeld op het diploma
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
215
diploma staatsexamen muziek B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek
idem
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
216
diploma orkestspel met de aantekening onderwijsbevoegdheid B, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
idem
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
idem
217
akte muziekonderwijs A, algemene muzikale vorming, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
muziek
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
218
getuigschrift of diploma Gehrels voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs
muziek
5, 8, 9, 11, 17 en 23
219
getuigschrift of diploma Ward voor het nijverheidsonderwijs of voor het landbouwonderwijs (eerste en tweede jaar)
muziek
5, 8, 9, 11, 17 en 23
220
akte muziekonderwijs A voor ritmiek, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor muziek of door een van rijkswege erkende instelling voor muziekvakonderwijs
ritmiek
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
221
diploma pedagoog op het gebied van de danskunst, uitgereikt door een van rijkswege benoemde commissie voor de staatsexamens voor de danskunst of door een van rijkswege erkende instelling voor dansvakonderwijs
dans en ballet
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
222
diploma toneelschool
voordrachtskunst
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
223
getuigschrift of diploma van de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar
voordrachtskunst
1 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23
224
docentendiploma, uitgereikt door Onze minister en het Verbond voor Veilig Verkeer
verkeer
21
225
akte m.o. landbouwkunde
landbouwtechnische vakken
8, 9, 11 en 12
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3 t/m 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 en 23
226
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (L I)
vaktheorie landbouw
8, 9 en 11
wiskunde, aardrijkskunde en handelskennis
11
scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
227
akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (L II)
vaktheorie tuinbouw
8, 9 en 11
wiskunde, aardrijkskunde en handelskennis
11
scheikunde, natuurkunde en biologie (met inbegrip van kennis der natuur)
3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17 en 23
228
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (L III)
vakvaardigheid akker- en weidebouw
11
praktijk landbouwerktuigkunde
12
229
akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (L IV)
vakvaardigheid veeteelt
11
praktijk veeteelt
12
230
akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouwpraktijkonderwijs (L V)
vaktheorie en vakvaardigheid tuinbouw
11
voor de desbetreffende teeltrichting
praktijk tuinbouw
12
tuinbouw
8 en 9
231
getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer, verkregen op grond van het desbetreffende examen, afgenomen door een daartoe door Onze minister, belast met de zaken van het landbouwonderwijs, benoemde examencommissie
tuinbouw
8 en 9
vaktheorie en vakvaardigheid tuinbouw
11
voor de desbetreffende teeltrichting
232
getuigschrift of diploma, verkregen op grond van het examen, afgelegd aan de onder het beheer van de Jacoba Hingst Stichting staande tuinbouwschool voor meisjes 'Huis te Lande' te Rijswijk (Zuid-Holland), + p.g.
tuinbouw
8 en 9
233
getuigschrift of diploma voortgezette opleiding van maatschappelijke werkers
beroepsgerichte vakken, voor zover overeenkomend met de beroepsgerichte vakken, gegeven aan de scholen voor maatschappelijk werk
23