Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Overige fiscale maatregelen 2008

 

Wet van 20 december 2007, houdende wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2008 wenselijk is in een aantal belastingwetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen,
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ia [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel V
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel X
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel XI
[Wijzigt de Registratiewet 1970.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XIV
Indien vóór het tijdstip waarop artikel XIII in werking treedt een certificaat is afgegeven als bedoeld in artikel 3, onderdeel e, van de Wet belasting zware motorrijtuigen zoals dit luidde vóór bedoeld tijdstip, waarvoor op dat tijdstip het in het certificaat opgenomen tijdvak nog niet is verstreken, blijft de regelgeving met betrekking tot dit certificaat, zoals die luidde voorafgaand aan dat tijdstip, van toepassing.

Artikel XV
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XV0a
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XVa
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XVb
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XVII
De in artikel XVI opgenomen wijzigingen van artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zijn van overeenkomstige toepassing bij de toepassing van artikel 8 van de Wet kinderopvang zoals deze geldt voor het tegemoetkomingsjaar 2005, met dien verstande dat daarbij voor ?inspecteur? wordt gelezen ?de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen?. Voorts wordt voor het tegemoetkomingsjaar 2005, ingeval geen aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld en de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met overeenkomstige toepassing van artikel 8, achtste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen een ander bedrag aan belastbaar loon in aanmerking neemt, dan wel met overeenkomstige toepassing van het negende lid van dat artikel bij beschikking het belastbaar loon vaststelt, de beschikking tot wijziging van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet kinderopvang, gegeven binnen acht weken na het tijdstip waarop dat andere bedrag aan belastbaar loon aan de inspecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Wet kinderopvang bekend is geworden of, indien de eerstgenoemde inspecteur het belastbare loon bij beschikking heeft vastgesteld, binnen acht weken na het tijdstip waarop die beschikking onherroepelijk is geworden.

Artikel XVIII
[Wijzigt het Belastingplan 2007.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wijzigingswet belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan ?Paarse krokodil?).]

Artikel XX
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving).]

Artikel XXI
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XXII [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel XXIII
De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 januari 2008 aanvangt en op of na die datum eindigt, wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de formule:
belasting = (X/B x To) + (Y/B x Tn), waarin:
X voorstelt: het aantal voor 1 januari 2008 vallende dagen van het boekjaar;
Y voorstelt: het aantal na 31 december 2007 vallende dagen van het boekjaar;
B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;
To voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt op 31 december 2007;
Tn voorstelt: de verschuldigde belasting over het belastbare bedrag of het belastbare Nederlandse bedrag op basis van het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat luidt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel XXIV
Voor de toepassing van artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2008 op de bedragen, genoemd in artikel 3.76 van de Wet inkomstenbelasting 2001, wordt de in genoemd artikel 10.1 bedoelde tabelcorrectiefactor verlaagd met 0,0075.

Artikel XXV
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XXVa
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XXVb
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel XXVc
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXVd

Artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidt met ingang van 1 januari 2008 is slechts van toepassing op S&O-activa voor zover deze na 31 december 2007 tot de bedrijfsmiddelen van de belastingplichtige gaan behoren.


Artikel XXVe
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXVf
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel XXVI
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel XVI, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 januari 2006 en artikel I, onderdelen FA, GA, GC, GE, GG en IA, artikel XXVB en artikel XXVC, onderdeel A, terugwerken tot en met 3 november 2007.
2
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, XIX en XX in werking op 31 december 2007.
3
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV, XII, onderdeel 0A, XIII, en XXII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
4
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen H en I, artikel IA, artikel II, onderdeel D, en artikel V in werking met ingang van 1 januari 2009.
5
De wijzigingen ingevolge artikel III, onderdeel E, eerste lid, en onderdeel F, eerste lid, vinden voor het eerst toepassing voor mededelingen betreffende S&O-verklaringen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2008 of op een gedeelte van dat kalenderjaar.
6
De wijzigingen ingevolge artikel VI, onderdelen B en C, vinden voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.
7
De wijzigingen ingevolge artikel VII, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing op de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die op of na 1 januari 2008 ter beschikking is gesteld.
8
De wijziging ingevolge artikel VII, onderdeel B, vindt met betrekking tot een vennootschap die voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met betrekking tot de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die aan deze vennootschap ter beschikking is gesteld in het boekjaar voor de heffing van de vennootschapsbelasting, dat aanvangt op of na 1 januari 2008.
9
De wijziging ingevolge artikel VII, onderdeel D, vindt met betrekking tot een inhoudingsplichtige die voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met betrekking tot ten laste van de inhoudingsplichtige ingehouden dividendbelasting en buiten Nederland ingehouden en drukkende belastingen aan de bron op de opbrengsten van aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die zijn ingehouden op opbrengsten die ter beschikking zijn gesteld in het boekjaar voor de heffing van de vennootschapsbelasting, dat aanvangt op of na 1 januari 2008.
10
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen FC, FD, GBA en GFA en artikel VI, onderdeel AA, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXVII
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2008.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën , J. C. de Jager
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin