Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Overleveringswet

 

Artikel 76
Deze wet wordt aangehaald als: Overleveringswet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 april 2004
Beatrix
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de elfde mei 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner
Bijlage 1. bij de Overleveringswet
Lijst van strafbare feiten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Overleveringswet
1
deelneming aan een criminele organisatie;
2
terrorisme;
3
mensenhandel;
4
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;
5
illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;
6
illegale handel in wapens, munitie en explosieven;
7
corruptie;
8
fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Gemeenschap worden geschaad zoals bedoeld in de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;
9
witwassen van opbrengsten van misdrijven;
10
vervalsing met inbegrip van namaak van de euro;
11
informaticacriminaliteit;
12
milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde planten- en boomsoorten;
13
hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf;
14
moord en doodslag, zware mishandeling;
15
illegale handel in menselijke organen en weefsels;
16
ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;
17
racisme en vreemdelingenhaat;
18
georganiseerde of gewapende diefstal;
19
illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen;
20
oplichting;
21
racketeering en afpersing;
22
namaak van producten en productpiraterij;
23
vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten; vervalsing van betaalmiddelen;
24
illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars;
25
illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen;
26
handel in gestolen voertuigen;
27
verkrachting;
28
opzettelijke brandstichting;
29
misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;
30
kaping van vliegtuigen of schepen;
31
sabotage.
Bijlage 2. bij de Overleveringswet
Model voor het Europees aanhoudingsbevel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Overleveringswet
Europees arrestatiebevel
Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging of tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel.
a) Gegevens betreffende de identiteit van de gezochte persoon
Naam: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................
Voornaam of voornamen: ............................................................................................
..................................................................................................................................
Meisjesnaam, in voorkomend geval: .............................................................................
Bijnamen, in voorkomend geval: ...................................................................................
Geslacht: .....................................................................................................................
Nationaliteit: ................................................................................................................
Geboortedatum: ..........................................................................................................
Geboorteplaats: ...........................................................................................................
Verblijfplaats en/of bekend adres: ................................................................................
Indien bekend: taal/talen die de gezochte persoon begrijpt: ...........................................
...................................................................................................................................
Bijzondere kenmerken/beschrijving van de gezochte persoon: ...........
...................................................................................................................................
Foto en vingerafdrukken van de gezochte persoon, indien die beschikbaar zijn en mogen worden verzonden, of contactadres van de persoon die gecontacteerd moet worden om die informatie of een DNA-profiel te verkrijgen (indien deze gegevens beschikbaar zijn en toegezonden mogen worden, maar niet zijn opgenomen)
b) Besluit dat aan dit aanhoudingsbevel ten grondslag ligt
1
Aanhoudingsbevel of een gelijkwaardige rechterlijke beslissing:
Soort: ...........................................................................................................................
2
Voor uitvoerlegging vatbaar vonnis: ............................................................................
.....................................................................................................................................
Referentie: .....................................................................................................................
c) Gegevens betreffende de duur van de straf
1
Maximumduur van de vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel die voor het strafbare feit/de strafbare feiten kan worden opgelegd: ....................................
........................................................................................................................................
2
Duur van de opgelegde vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel:
........................................................................................................................................
Nog uit te zitten straf: ........................................................................................................
........................................................................................................................................
d) Het vonnis is bij verstek gewezen
- de betrokkene is persoonlijk gedagvaard of anderszins in kennis gesteld van de datum en de plaats van de terechtzitting die tot het verstekvonnis heeft geleid,
of
- de betrokkene is niet persoonlijk gedagvaard of anderszins in kennis gesteld van de datum en de plaats van de terechtzitting die tot het verstekvonnis heeft geleid, maar heeft de volgende juridische garanties na zijn overlevering: ......................................................................................
.......................................................................................................................................
Juridische garanties: ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
e) Strafbare feiten
Dit bevel heeft betrekking op in totaal ............................... strafbare feiten.
Beschrijving van de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd/de strafbare feiten zijn gepleegd, met inbegrip van het tijdstip, de plaats en de mate van betrokkenheid van de gezochte persoon bij het strafbare feit/de strafbare feiten .....................................................................
..............................................................................................................................................
Aard en wettelijke kwalificatie van het strafbare feit/de strafbare feiten en toepasselijke wettelijke bepaling/wetboek: .....................................................
.......................................................................................................................................
i
Geef in voorkomend geval aan of het gaat om één of meer van de volgende strafbare feiten waarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de uitvaardigende lidstaat (vakje aankruisen):
? Deelneming aan een criminele organisatie
? Terrorisme
? Mensenhandel
? Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
? Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
? Illegale handel in wapens, munitie en explosieven
? Corruptie
? Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
? Witwassen van opbrengsten van misdrijven
? Valsemunterij met inbegrip van namaak van de euro
? Informaticacriminaliteit
? Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten
? Hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf
? Moord en doodslag, zware mishandeling
? Illegale handel in menselijke organen en weefsels
? Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling
? Racisme en vreemdelingenhaat
? Georganiseerde of gewapende diefstal
? Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen
? Oplichting
? Racketeering en afpersing
? Namaak van producten en productpiraterij
? Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten
? Vervalsing van betaalmiddelen
? Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars
? Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen
? Handel in gestolen voertuigen
? Verkrachting
? Opzettelijke brandstichting
? Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen
? Kaping van vliegtuigen of schepen
? Sabotage.
ii
Volledige omschrijving van het strafbare feit of de strafbare feiten die niet onder de in punt I genoemde strafbare feiten vallen:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
f) Andere voor de zaak relevante omstandigheden (facultatieve informatie)
(NB: bijvoorbeeld opmerkingen over extra-territorialiteit, stuiting van de verjaring en andere gevolgen van het strafbare feit) ...................................
.....................................................................................................................................
g) Dit bevel heeft tevens betrekking op de inbeslagneming en de overdracht van voorwerpen die als bewijsmiddel moeten dienen. Dit bevel heeft tevens betrekking op de inbeslagneming en de overdracht van voorwerpen die de gezochte persoon uit het strafbare feit heeft verkregen
Beschrijving en plaats van de voorwerpen (indien bekend):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
h) Het strafbare feit/de strafbare feiten dat/die aan dit bevel ten grondslag ligt/liggen, is/zijn strafbaar gesteld met/heeft(hebben) geleid tot een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel welke levenslange vrijheidsbeneming meebrengt:
- de rechtsorde van de uitvaardigende lidstaat voorziet in de herziening van de opgelegde straf - op verzoek of ten minste na 20 jaar - strekkende tot niet-uitvoering van de straf en/of
- de rechtsorde van de uitvaardigende lidstaat voorziet in de toepassing van gratiemaatregelen waarvoor de betrokkene krachtens de wetgeving of praktijk van de uitvaardigende lidstaat in aanmerking komt, en die strekken tot niet-uitvoering van de straf.
i) Rechterlijke autoriteit die het bevel heeft uitgevaardigd
Officiële naam: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................
Naam van haar vertegenwoordiger: .....................................
......................................................................................................................................
Functie (titel/rang): ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................
Dossiernummer: ...............................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
tel
(landnummer) (netnummer) (...) .................................................................................
Fax: (landnummer) (netnummer) (...) .................................................................................
e
mailadres: .....................................................................................................................
Adresgegevens van de persoon die moet worden gecontacteerd om de nodig praktische afspraken te maken voor de overlevering:
........................................................................................................................................
Indien een centrale autoriteit is belast met de administratieve toezending en ontvangst van Europese aanhoudingsbevelen:
Naam van de centrale autoriteit: .........................................................................................
Contactpersoon, in voorkomend geval (titel/rang en naam):
.........................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
tel
(landnummer) (netnummer) (...) ..................................................................................
Fax: (landnummer) (netnummer) (...) ..................................................................................
E-mailadres: ......................................................................................................................
Handtekening van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit en/of haar vertegenwoordiger:
Naam: ...............................................................................................................................
Functie (titel/rang): .............................................................................................................
Datum: ..............................................................................................................................
Officieel stempel (indien beschikbaar)


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •