Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Paspoortwet

 

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
aanvraag: het verzoek tot verstrekking van een reisdocument, tot bijschrijving van kinderen als bedoeld in artikel 17 of tot wijziging van gegevens vermeld in een eerder verstrekt reisdocument;
b
weigering: de afwijzende beslissing op de aanvraag, die in behandeling is genomen;
c
verstrekking: de beslissing tot uitreiking van een nieuw reisdocument;
d
uitreiking: het feitelijk ter beschikking van de houder stellen van het op zijn naam gesteld reisdocument;
e
houder: degene op wiens naam het reisdocument is gesteld en ten behoeve van wie het is uitgereikt;
f
wijziging: het in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet bepaalde aanbrengen van een of meer aantekeningen in een reisdocument, strekkende tot verandering dan wel aanvulling van daarin vermelde gegevens;
g
inhouding: het feitelijk aan de beschikking van de houder onttrekken van een op zijn naam gesteld reisdocument;
h
vervallen of vervallenverklaring: het ongeldig worden of de beslissing tot het ongeldig verklaren van een reisdocument;
i
vermissing: ieder geval waarin de houder niet meer de feitelijke beschikking heeft over een op zijn naam gesteld reisdocument, anders dan door of ten behoeve van handelingen van een daartoe bevoegde autoriteit;
j
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk;
k
Onze Minister die het aangaat: Onze Minister in Nederland, respectievelijk Onze Minister in de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk in Aruba die het aangaat;
l
de Gouverneur: de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •