Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Paspoortwet

 

Artikel 40
1
Bevoegd tot het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen, zijn:
a
in Nederland: de burgemeester, voor zover het personen betreft die als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens van zijn gemeente zijn ingeschreven;
b
in de Nederlandse Antillen en Aruba: de Gouverneur en, voor zover het om verstrekking van nationale paspoorten gaat aan personen die in de basisadministratie persoonsgegevens van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen dan wel van Aruba zijn opgenomen, de door de Gouverneur na overleg met Onze Minister daartoe aangewezen autoriteiten;
c
in het buitenland: het hoofd van de daartoe aangewezen consulaire post, voor zover het personen betreft die zich in zijn ressort of in het ressort van een onder zijn verantwoordelijkheid staande consulaire post bevinden;
d
Onze Minister en de door hem daartoe aangewezen autoriteiten, in bijzondere door hem te bepalen gevallen.
2
Onze Minister, de burgemeester en het hoofd van de daartoe aangewezen consulaire post gaat niet over tot verstrekking van een reisdocument op grond van de artikelen 14 en 15 aan een in Nederland toegelaten vreemdeling, dan nadat Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden voor een aanspraak in de genoemde artikelen is voldaan.
3
Het hoofd van de daartoe aangewezen consulaire post gaat niet over tot verstrekking van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen aan personen die in de Nederlandse Antillen of Aruba zijn toegelaten dan nadat de Gouverneur heeft medegedeeld dat aan de voorwaarden voor een aanspraak op grond van de artikelen 11 tot en met 15 is voldaan.
4
Reisdocumenten voor vluchtelingen of reisdocumenten voor vreemdelingen worden door de Gouverneur verstrekt met inachtneming van de regels die Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk en met Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan stellen alsmede nadat in de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba is vastgesteld dat aan de daar geldende voorwaarden ingevolge de artikelen 12, 14 en 15 is voldaan.
5
Bevoegd tot het verstrekken van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten is Onze Minister van Buitenlandse Zaken.
6
Bevoegd tot het verstrekken van reisdocumenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f en g, zijn Onze Minister en de door hem daartoe aangewezen autoriteiten, de Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba en de door hem na overleg met Onze Minister daartoe aangewezen autoriteiten en in het buitenland het hoofd van de daartoe aangewezen consulaire post.
7
Bevoegd tot het verstrekken van Nederlandse identiteitskaarten zijn de in het eerste lid, onder a en d bedoelde autoriteiten en, voor zover het personen betreft die in hun ressort of in het ressort van een onder hun verantwoordelijkheid staande consulaire post woonachtig zijn, de onder c bedoelde autoriteiten, die daartoe in overeenstemming met Onze Minister zijn aangewezen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •