Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Penitentiaire beginselenwet

 

Artikel 4
1
Een penitentiair programma is een samenstel van activiteiten waaraan wordt deelgenomen door personen ter verdere tenuitvoerlegging van de aan hen opgelegde vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis in aansluiting op hun verblijf in een inrichting en dat als zodanig door Onze Minister is erkend. De deelnemer aan een penitentiair programma kan onder elektronisch toezicht worden gesteld.
2
Aan een penitentiair programma kan worden deelgenomen gedurende ten hoogste een zesde deel van de opgelegde vrijheidsstraf direct voorafgaand aan de datum van invrijheidstelling, mits:
a
de gedetineerde is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van ten minste zes maanden,
b
het strafrestant bij aanvang van de deelname aan het penitentiair programma ten minste vier weken en ten hoogste een jaar bedraagt, en
c
er geen andere omstandigheden zijn die zich tegen zijn deelname verzetten.
Indien de veroordeling tot een vrijheidsstraf nog niet onherroepelijk is, worden de datum van invrijheidstelling en het strafrestant voor de toepassing van dit lid berekend op grond van de veroordeling waartegen het rechtsmiddel is aangewend.
3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld die in elk geval betreffen:
a
de inhoud van het penitentiair programma,
b
de nadere voorwaarden voor deelname aan het penitentiair programma,
c
het toezicht, waaronder het elektronisch toezicht, tijdens de deelname,
d
de gevolgen van verzuim van deelname aan het programma of niet-nakoming van de daaraan verbonden voorwaarden, en
e
de rechtspositie van de deelnemers aan een penitentiair programma.
4
Een krachtens het derde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.
5
Met inachtneming van het tweede lid en de regels krachtens het derde lid kan Onze Minister een penitentiair programma erkennen en bepalen welke gedetineerden voor deelname hieraan in aanmerking komen.
6
Het tweede lid is niet van toepassing op de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders als bedoeld in artikel 38m van het Wetboek van Strafrecht.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AF2010, Eerste aanleg - meervoudig, 09/900698-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  16-12-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09/900698-02 rolnummer 0007 's-Gravenhage, 16 december 2002 De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte...
 • LJN BC5734, Hoger beroep, 20-003412-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Artikel 287 Sr: De verdachte wordt vrijgesproken van moord op zijn echtgenote. Als gevolg van de autistische stoornis bestond bij hem geen reële gelegenheid zich rekenschap te geven van wat hij ging doen en van het gevolg daarvan. Het hof komt op grond hiervan tot de conclusie dat de verdachte niet heeft gehandeld met voorbedachte raad...
 • LJN AO4303, Eerste aanleg - meervoudig, 09/037458-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  23-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Verdachte heeft na een hoogoplopende ruzie zijn vriendin met elf messteken om het leven gebracht. Verdachte had met het slachtoffer een conflictueuze relatie van enkele maanden, die gekenmerkt werd door verbale en fysieke agressie over en weer en waarin de alcoholverslaving van zowel verdachte als het slachtoffer een bepalende rol speelde...
 •