Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Plantenziektenwet

 

Artikel 2
1
Ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen kan Onze Minister de in- en uitvoer van schadelijke organismen, van planten of plantaardige produkten, van grond of andere cultuurmedia en van voor planten of plantaardige produkten gebruikt verpakkingsmateriaal verbieden of regelen stellen waaraan voor, bij of na de invoer, onderscheidenlijk voor of bij de uitvoer moet worden voldaan.
2
De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:
a
de eisen waaraan de aldaar genoemde zaken moeten voldoen;
b
het aanmelden van het voornemen tot invoer, onderscheidenlijk uitvoer;
c
het te verrichten onderzoek;
d
het in tijdelijke afzondering houden;
e
de plaats van bestemming en het gebruiksdoel;
f
het vervoer naar de plaats waar het onderzoek of de tijdelijke afzondering zal geschieden, naar de plaats van bestemming, dan wel naar de plaats van weder uitvoer;
g
de reiniging en ontsmetting van ruimten waarin ingevoerde zaken, genoemd in het eerste lid, zijn opgeslagen geweest, van transportmiddelen waarmee die zaken zijn vervoerd of verplaatst en van voorwerpen die bij de opslag, het vervoer of de verplaatsing zijn gebruikt.
3
De directeur is bevoegd, ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van schadelijke organismen, de in- en uitvoer van een zending, geheel of ten dele bestaande uit schadelijke organismen, planten, plantaardige produkten, grond of andere cultuurmedia, of uit voor planten of plantaardige produkten gebruikt verpakkingsmateriaal, te verbieden of voorschriften te geven waaraan voor, bij of na de invoer, onderscheidenlijk voor of bij de uitvoer van die zending moet worden voldaan.
4
Een ieder wie zulks aangaat is verplicht planten, plantaardige produkten, grond of andere cultuurmedia en schadelijke organismen, die op grond van het krachtens de voorgaande leden bepaalde niet hadden mogen worden ingevoerd, overeenkomstig een hem door de directeur gegeven bevel binnen de daarin gestelde termijn uit te voeren dan wel te behandelen of te vernietigen en zo nodig daartoe op de in het bevel aangegeven wijze naar een daarin bepaalde plaats te brengen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •