Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Plantenziektenwet

 

Artikel 9
1
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen instellingen die daartoe de bereidheid te kennen geven in een bij die maatregel te bepalen omvang en op een daarbij te bepalen wijze mede worden belast met de uitvoering van de krachtens artikel 3, eerste lid, gestelde regelen.
2
Een instelling als bedoeld in het eerste lid dient te voldoen aan de volgende vereisten:
a
zij mag niet werkzaam zijn met het oogmerk winst te behalen;
b
zij moet door de samenstelling van haar bestuur een algemeen, de belanghebbenden vertegenwoordigend karakter hebben.
3
De statuten en reglementen van de instelling alsmede de wijzigingen daarvan behoeven de instemming van Onze Minister. Zij worden door de zorg van Onze Minister in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.
4
Onze Minister benoemt de voorzitter van het bestuur van de instelling overeenkomstig het daaromtrent in de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur bepaalde.
5
De benoeming van de directeur van de instelling behoeft de instemming van Onze Minister.
6
De door Onze Minister aan te wijzen ambtenaren hebben recht van toegang tot de vergaderingen van het bestuur van de instelling. Zij hebben daarin een raadgevende stem.
7
Op de instelling wordt vanwege Onze Minister toezicht uitgeoefend op door hem te bepalen wijze. De instelling is verplicht ten behoeve van het welslagen van dit toezicht alle inlichtingen te verstrekken en alle medewerking te verlenen, een en ander met inachtneming van door Onze Minister te stellen regelen.
8
Onze Minister is bevoegd aan de instelling aanwijzingen te geven met betrekking tot de werkzaamheden waarmee zij ingevolge het eerste lid is belast.
9
Onze Minister kan bepalen dat de leden 3 tot en met 5 buiten toepassing blijven voor de in het eerste lid bedoelde instellingen voor zover voor die instellingen bij of krachtens een andere wet reeds is voorzien in de in die leden genoemde onderwerpen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •