Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Provinciewet

 

Artikel 302 [Vervallen per 01-01-1994]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 september 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
d
IJ. W. de Graaff-Nauta
De Minister van Binnenlandse Zaken,
c
I. Dales
Uitgegeven de twee├źntwintigste oktober 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin
Inhoudsopgave
Titel I
Begripsbepalingen (artt. 1-5)
Titel II
De inrichting en samenstelling van het provinciaal bestuur

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen (art. 6)

Hoofdstuk II

Provinciale staten (artt. 7-33)

Hoofdstuk III

Gedeputeerde staten (artt. 34-60)

Hoofdstuk IV

De commissaris van de Koning (artt. 61-79)

Hoofdstuk V

De commissies (artt. 80-92)

Hoofdstuk VI

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van provinciale staten en de commissies (artt. 93-96)

Hoofdstuk VII

De griffier (artt. 97-104)
Titel III
De bevoegdheid van het provinciaal bestuur

Hoofdstuk VIII

Algemene bepalingen
• 1
Inleidende bepalingen (artt. 105-109)
• 2
Verhouding tot het Rijk (artt. 110-119)
• 3
Bijzondere voorzieningen (artt. 120-121)
• 4
Bestuursdwang (artt. 122-135)
• 5
Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artt. 136-140)
• 6
Termijnen (artt. 141-142)

Hoofdstuk IX

De bevoegdheid van provinciale staten (artt. 143-157)

Hoofdstuk X

De bevoegdheid van gedeputeerde staten (artt. 158-174)

Hoofdstuk XI

De bevoegdheid van de commissaris van de Koning (artt. 175-182)
Titel IV
De financi├źn van de provincie

Hoofdstuk XII

Algemene bepalingen (artt. 183-192)

Hoofdstuk XIII

De begroting en de rekening
• 1
De begroting (artt. 193-200)
• 2
De rekening (artt. 201-206)
• 3
Goedkeuring van de begroting (artt. 207-215)

Hoofdstuk XIV

De administratie en de controle (artt. 216-219)

Hoofdstuk XV

De provinciale belastingen (artt. 220-232)

Hoofdstuk XVI

Het provinciefonds (artt. 233-252)
Titel V
Het toezicht op het provinciaal bestuur

Hoofdstuk XVII

Voorafgaand toezicht (artt. 253-260)

Hoofdstuk XVIII

De vernietiging van besluiten (artt. 261-274)
Titel VI
Wijziging van de provinciale indeling (artt. 275-279)
Titel VII
Overgangs- en slotbepalingen (artt. 280-297)
Bijlagen
Bijlage bedoeld in artikel 291, tweede lid van de Provinciewet
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1
Wet op de waterhuishouding
a
Nota voor de waterhuishouding, bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 1
b
Beheersplan, bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 2.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1
Wet ambulancevervoer, artikel 4.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
1
Wet ruimtelijke ordening
a
Verplichtingen als bedoeld in artikel 2.2 en in afdeling 3.5;
b
Verplichtingen als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, onder b en c.
2
Wet milieubeheer
a
milieubeleidsplan, als bedoeld in artikel 4;
b
milieuprogramma, als bedoeld in artikel 4.14.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
1
Interimwet op het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs
a
Plan van nieuwe scholen, bedoeld in titel IV, afdeling 2.
2
Leerplichtwet 1969
a
Verslag over de naleving van deze wet, bedoeld in artikel 25, eerste lid.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wet rampen en zware ongevallen, artikel 6


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •