Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Remigratiewet

 

Artikel 8c
1
Ten behoeve van de uitvoering van deze wet biedt de Sociale verzekeringsbank aan Onze Minister aan:
a
een begroting en een vijfjarige raming van de in artikel 8b, eerste en tweede lid, bedoelde uitgaven en kosten, alsmede van de te verwachten ontvangsten. De begroting behoeft goedkeuring van Onze Minister;
b
een aanvraag om een voorschot ten behoeve van een komend begrotingsjaar. Onze Minister stelt de hoogte van het voorschot vast;
c
een tussentijdse rapportage over het lopende kalenderjaar over de in artikel 8b, eerste en tweede lid, gerealiseerde uitgaven en kosten ten opzichte van de verstrekte voorschotten;
d
een jaarrekening, een verslag van werkzaamheden en het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid van werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder en een aanvraag tot vaststelling van de in artikel 8b, eerste en tweede lid, bedoelde uitgaven, kosten en ontvangsten. Onze Minister stelt de hoogte van het definitieve bedrag van de eindafrekening vast;
e
een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en een rechtmatigheidsrapportage over de uitvoering van deze wet, afgegeven door de interne accountant van de Sociale verzekeringsbank. Ten behoeve van de rechtmatigheid, met inbegrip van de getrouwheid, stelt Onze Minister een controleprotocol vast.
2
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inhoud, de inrichting en het tijdstip van aanbieding van de schriftelijke stukken, bedoeld in het eerste lid, en over het tijdstip van betaling van voorschotten, bedoeld in het eerste lid.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AA7100, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 99/6718
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  22-02-2000
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zittinghoudende te 's-Hertogenbosch Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken -------------------------------- Uitspraak -------------------------------- AWB 99/6718 S1813 Uitspraak van de rechtbank ingevolge artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht ...
 • LJN AP8933, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 03/44673, e.v.
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  30-06-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Mvv / beleidsregels. De rechtbank concludeert dat er geen algemeen verbindende voorschriften zijn vastgesteld die inhoudelijke criteria bevatten voor de beoordeling van mvv-aanvragen. In de bestuurspraktijk pleegt verweerder mvv-aanvragen te toetsen aan de Vw 2000 en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde...
 • LJN AS7584, Eerste aanleg - meervoudig, 206283
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  16-02-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  [...] 2.1. Eiseressen vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. de Regeling van de Staatsecretaris van Justitie d.d. 27 maart 2002 (Stcrt. 10 april 2002, nr. 69) onverbindend verklaart; II. de Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie d.d. 12 november 2002 ...
 •