Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reparatiewet VWS 2008

 

Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op het terrein van Jeugd en Gezin wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel II
[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden.]

Artikel IV
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel IX
[Wijzigt de Reparatiewet VWS 2006.]

Artikel X
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XI
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet VWS 2008.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
?s-Gravenhage, 12 juni 2008
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , A. Klink
De Minister voor Jeugd en Gezin , A. Rouvoet
Uitgegeven de vijftiende juli 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin