Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Reparatiewet Wft

 

Wet van 20 november 2008, houdende herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om wetstechnische gebreken en omissies te herstellen in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIIIA [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIIIB [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VIIIC [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IX
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel II, onderdelen E en G, en artikel IV werken terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel X [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 20 november 2008
Beatrix
De Minister van Financiƫn , W. J. Bos
Uitgegeven de achttiende december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin