Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

 

Rijkswet van 25 februari 2008, houdende regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, gelet op artikel 38, eerste, tweede en derde lid, alsmede op artikel 3, eerste lid, onder a en b, van het Statuut voor het Koninkrijk, te voorzien in een structurele regeling betreffende de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk II. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk III. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 17 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 18 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk IV. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 20 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 21 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Hoofdstuk V. [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 22 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 23
Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 24
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 februari 2008
Beatrix
De Minister van Defensie , E. van Middelkoop
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , A. Th. B. Bijleveld-Schouten
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de achtste april 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin