Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten

 

Rijkswet van 24 februari 2003, houdende regels met betrekking tot het geweldgebruik bij de bewaking van militaire objecten (Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om nieuwe regels te geven met betrekking tot het geweldgebruik bij de bewaking van militaire objecten teneinde aan militairen behorende tot bondgenootschappelijke krijgsmachten geweldbevoegdheden toe te kennen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
De militair, behorend tot de krijgsmacht van het Koninkrijk, in de rechtmatige uitoefening van de militaire bewakings- en beveiligingstaak is bevoegd tot gebruik van geweld wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:
a
de burgerambtenaar in dienst van het Ministerie van Defensie, belast met het uitvoeren van de bewakings- en beveiligingstaak;
b
de militair, behorend tot de krijgsmacht van een vreemde mogendheid, voorzover deze militair:
1
bij zijn bewakings- en beveiligingstaak onder bevel staat van een tot de krijgsmacht van het Koninkrijk behorende militair dan wel een burgerambtenaar in dienst van het Ministerie van Defensie, en
2
door Onze Minister van Defensie is aangewezen.
3
Aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 2, vindt slechts plaats ter uitvoering van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie.
4
Van een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, onder 2, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. Indien de aanwijzing betrekking heeft op militairen die hun bewakings- en beveiligingstaak in de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk in Aruba uitoefenen wordt van de aanwijzing tevens mededeling gedaan door plaatsing in de CuraƧaosche Courant onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Artikel 2
De bevoegdheid tot gebruik van geweld geldt slechts bij de bewaking en beveiliging van door Onze Minister van Defensie aangewezen objecten.

Artikel 3
1
De uitoefening van de bevoegdheid tot gebruik van geweld dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.
2
Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
3
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regels vastgesteld over het gebruik van geweld, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4
De Rijkswet geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak wordt ingetrokken.

Artikel 5
Na de inwerkingtreding van deze wet berust:
a
het Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak op artikel 3, derde lid, van deze wet;
b
het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten op artikel 2 van deze wet.

Artikel 6
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 7
Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 februari 2003
Beatrix
De Minister van Defensie, H. G. J. Kamp
Uitgegeven de derde april 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner