Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet instelling aansluitende zone

 

Rijkswet van 28 april 2005 tot instelling van een aansluitende zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling aansluitende zone)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtsmacht van het Koninkrijk uit te breiden en daartoe over te gaan tot de instelling van een aansluitende zone, in het bijzonder om inbreuken op voorschriften inzake douane, belastingen, immigratie, volksgezondheid of monumenten te voorkomen alsmede om inbreuken daarop te bestraffen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
1
Er is een aansluitende zone van het Koninkrijk.
2
De aansluitende zone van het Koninkrijk is het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee van het Koninkrijk dat zich niet verder uitstrekt dan 24 zeemijlen vanaf de basislijnen, vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten.

Artikel 2
De buitengrens van de aansluitende zone wordt vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur.

Artikel 3
Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor elk van de landen van het Koninkrijk verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 4
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet instelling aansluitende zone.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 april 2005
Beatrix
De Minister van Buitenlandse Zaken , B. R. Bot
Uitgegeven de tweede augustus 2005
De Minister van Justitie a.i. ,
m
C. F. Verdonk