Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet instemming wijziging Overeenkomst Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling

 

Rijkswet van 24 mei 1989, houdende instemming van het Koninkrijk der Nederlanden met wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, 30 juni 1987 (Trb. 171)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het Koninkrijk der Nederlanden instemt met de op 30 juni 1987 tot stand gekomen wijziging van de Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om het nodige te verrichten opdat het Koninkrijk der Nederlanden instemt met de op 30 juni 1987 tot stand gekomen wijziging van de op 27 december 1945 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Trb. 1987, 171).

Artikel 2
Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 mei 1989
Beatrix
De Minister van Financiën,
h
O. C. R. Ruding
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
p
Bukman
De Minister van Buitenlandse Zaken,
h
van den Broek
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1989
De Minister van Justitie,
f
Korthals Altes