Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet tot goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil

 

Rijkswet van 23 juni 1977, tot goedkeuring van het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, met Bijlagen (Trb. 1973, 172)
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, met Bijlagen, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft alvorens te kunnen worden bekrachtigd.
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee door het storten van afval en vuil, met Bijlagen, waarvan de Engelse en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 1973, 172, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2
Wijzigingen van de Bijlagen behorende bij het in artikel 1 genoemde Verdrag behoeven niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Artikel 3
Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.
Lasten en bevelen, dat deze rijkswet in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat alle ministeriƫle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 juni 1977
Juliana
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
l
J. Brinkhorst
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
t
Westerterp
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
i
Vorrink
De Minister van Landbouw en Visserij,
Van der Stee
De Minister van Economische Zaken,
r
F. M. Lubbers
Uitgegeven de negentiende juli 1977
De Minister van Justitie,
Van Agt