Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

 

Artikel 1
1
Door desbetreffende wijziging van de akte van oprichting kan de plaats van vestiging van een in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba gevestigde naamloze vennootschap worden overgebracht naar een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
2
Bevoegd tot deze wijziging van de akte van oprichting zijn het bestuur der vennootschap en de algemene vergadering van aandeelhouders.
3
Eveneens zijn tot deze wijziging bevoegd een of meer hiertoe door het bestuur of de algemene vergadering bij notariële akte in de Nederlandse taal aangewezen personen. Het bestuur, onderscheidenlijk de algemene vergadering, kan de aanwijzing te allen tijde bij notariële akte in de Nederlandse taal intrekken.
4
Het bestuur en de algemene vergadering kunnen tot een wijziging, aanwijzing of intrekking, als bedoeld in het tweede en derde lid, slechts overgaan met inachtneming van de bepalingen der wet en der akte van oprichting, geldende voor de totstandkoming van bestuursbesluiten, onderscheidenlijk van besluiten van de algemene vergadering tot wijziging van de akte van oprichting, met dien verstande dat het bestuur geen toestemming of medewerking van de algemene vergadering, van een ander orgaan der vennootschap of van derden behoeft. Indien ingevolge de bepalingen der wet en der akte van oprichting besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een algemene vergadering van aandeelhouders kan geschieden, geldt daarbij een met inachtneming van die bepalingen tot stand gekomen besluit als een besluit van de algemene vergadering.
5
De vennootschap kan van een aanwijzing als bedoeld in het derde lid, te allen tijde mededeling doen aan Onze Ministers van Justitie van de drie delen van het Koninkrijk of aan een of meer hunner, onder bijvoeging van een afschrift der aanwijzing. Van een intrekking der aanwijzing wordt op dezelfde wijze onverwijld mededeling gedaan aan Onze Ministers, tot wie de vorige mededeling was gericht. Onze voornoemde Ministers zenden onverwijld aan de vennootschap een ontvangstbevestiging van deze mededelingen.
6
Een wijziging van de akte van oprichting, strekkende tot overbrenging van de plaats van vestiging naar een deel van het Koninkrijk, waar zich geen mededeling bevindt betreffende een niet ingetrokken aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid, kan ook tot stand worden gebracht:
a
door elke bestuurder van de vennootschap;
b
door hen die volgens de akte van oprichting tot het beheer van de vennootschap bevoegd zijn in geval van ontstentenis of belet van de bestuurders.
7
De wijziging, bedoeld in dit artikel, houdt tevens zodanige veranderingen in de akte van oprichting in, dat deze akte in overeenstemming wordt gebracht met het vennootschapsrecht van het deel van het Koninkrijk waarheen de plaats van vestiging van de naamloze vennootschap wordt overgebracht. De wijziging kan andere veranderingen inhouden.
8
Bij de wijziging, bedoeld in dit artikel, kunnen een of meer personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd. Voor zover bij hun benoeming niet anders is bepaald, wordt de vennootschap tegenover derden door ieder dezer bestuurders vertegenwoordigd.
9
Bij een aanwijzing, als bedoeld in het derde lid, kunnen de bevoegdheden, omschreven in het zevende en achtste lid, voor de aangewezen personen worden uitgesloten of beperkt.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •