Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

 

Artikel 17
1
De overeenkomstig artikel 15 overgebrachte plaats van vestiging van een rechtspersoon die geen naamloze vennootschap is, kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, worden teruggebracht naar het deel van het Koninkrijk of naar de plaats in hetzelfde deel van het Koninkrijk, waar de rechtspersoon het eerst gevestigd was.
2
Bevoegd tot deze beslissing is het bestuur van de rechtspersoon. Artikel 1, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3
De beslissing, bedoeld in dit artikel, kan tevens andere veranderingen in de statuten en reglementen van de rechtspersoon inhouden.
4
Was de plaats van vestiging naar een ander deel van het Koninkrijk overgebracht, dan is met betrekking tot de beslissing tot terugbrenging, met inbegrip van de andere veranderingen in de statuten en reglementen van de rechtspersoon, van toepassing hetgeen in de artikelen 10 en 11 met betrekking tot de wijziging van de akte van oprichting van een naamloze vennootschap is bepaald.
5
Was de plaats van vestiging naar een andere plaats in hetzelfde deel van het Koninkrijk overgebracht, dan is met betrekking tot de beslissing tot terugbrenging, met inbegrip van de andere veranderingen in de statuten en reglementen van de rechtspersoon, van toepassing hetgeen in de artikelen 10 en 14, tweede tot en met vierde lid, met betrekking tot de wijziging van de akte van oprichting van een naamloze vennootschap is bepaald.
6
In afwijking van het vierde en het vijfde lid behoeven de statuten en reglementen en de daarin aangebrachte veranderingen slechts te worden openbaar gemaakt, voor zover andere in het betrokken deel van het Koninkrijk geldende wettelijke bepalingen een soortgelijke openbaarmaking van de statuten en reglementen van zodanige rechtspersoon voorschrijven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •