Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

 

Artikel 8
1
Zo spoedig mogelijk worden in het deel van het Koninkrijk, waarheen de plaats van vestiging der naamloze vennootschap is overgebracht, openbaar gemaakt:
a
de akte van oprichting der vennootschap, zoals deze is komen te luiden na het in werking treden van de wijziging waarin is toegestemd of die is bekrachtigd, alsmede de beschikking waarbij de toestemming of de bekrachtiging is verleend;
b
de weigering tot bekrachtiging en de intrekking der toestemming of bekrachtiging van een wijziging, die reeds in werking was getreden.
2
Tenzij daartegen redelijke bedenkingen bestaan, worden in het deel van het Koninkrijk, waar de vennootschap tevoren was gevestigd, openbaar gemaakt:
a
de na het verlenen van toestemming of na bekrachtiging in werking getreden wijziging der akte van oprichting, alsmede de beschikking waarbij de toestemming of de bekrachtiging is verleend;
b
de weigering tot bekrachtiging en de intrekking der toestemming of bekrachtiging van een wijziging, die reeds in werking was getreden.
3
De openbaarmaking geschiedt door middel van het blad, waarin van overheidswege de officiƫle berichten in het betrokken deel van het Koninkrijk worden gepubliceerd, en wel hetzij door de vennootschap of degenen die de wijziging hebben verricht, hetzij door Onze Minister van Justitie aldaar.
4
Voor zover aan de voorschriften van de vorige leden niet is voldaan, kan de wijziging van de akte van oprichting, onderscheidenlijk het feit dat de wijziging haar kracht heeft verloren, niet tegen derden te goeder trouw worden ingeroepen.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •