Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Tabakswet

 

Artikel 11b
1
Ter zake van de in de bijlage omschreven overtredingen kan Onze Minister een boete opleggen aan de natuurlijke of rechtspersoon aan welke de overtreding kan worden toegerekend.
2
De hoogte van de boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage, met dien verstande dat de wegens een afzonderlijke overtreding te betalen geldsom ten hoogste:
a
€ 450 000 bedraagt wegens overtreding van artikel 5 of 5a, indien die overtreding is begaan door een fabrikant, groothandel of importeur van tabaksproducten;
b
€ 4 500 bedraagt in andere dan de onder a bedoelde gevallen.
3
Onze Minister kan de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog moet worden geacht.
4
De werkzaamheden in verband met de uitvoering van het eerste lid worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij de opstelling van het in artikel 11f bedoelde rapport en het daaraan voorafgaande onderzoek.
5
De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt, indien ter zake van de overtreding op grond waarvan de boete kan worden opgelegd een strafvervolging tegen de overtreder is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvervolging is vervallen ingevolge artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht.
6
In afwijking van het eerste lid kan de overtreding niet met een boete worden afgedaan, indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene boete aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische voordeel.
7
Het recht tot strafvervolging vervalt indien Onze Minister reeds een boete heeft opgelegd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AX1519, Eerste aanleg - meervoudig, 05/5030
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Tabakswet. Boete. Vanwege het niet instellen van een algemeen rookverbod in Het Dorpshuis (een gesubsidieerde welzijnsinstelling) is na herhaalde waarschuwing een boete opgelegd. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet.
 •