Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Tabakswet

 

Artikel 5
1
Onverminderd artikel 4 is elke vorm van reclame en sponsoring verboden.
2
Het eerste lid geldt niet, indien een naam die reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel tabaksproducten als andere producten of diensten welke door een zelfde onderneming of door verschillende ondernemingen in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, voor reclame voor die andere producten of diensten wordt gebruikt en die naam gebruikt wordt in een duidelijk andere presentatievorm dan die waarin hij voor het tabaksproduct wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend teken dat reeds voor een tabaksproduct gebruikt wordt.
3
Het eerste lid geldt evenmin voor:
a
commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in diensten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en die:
1
uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de tabakshandel; of
2
worden gedrukt en uitgegeven in, dan wel worden verleend vanuit landen buiten de Europese Unie, mits deze niet hoofdzakelijk voor landen binnen de Europese Unie bestemd zijn;
b
de reguliere presentatie van te koop aangeboden tabaksproducten door middel van het tonen daarvan in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en de normale prijsaanduiding daarvan in tabaksverkooppunten, met dien verstande dat de verpakkingseis niet geldt voor sigaren, pijptabak en pruimtabak in een tabaksspeciaalzaak;
c
uitsluitend voor de koper van tabaksproducten bestemde reclame in een tabaksspeciaalzaak of aan de voorgevel daarvan, dan wel in een met een afsluitbare eigen toegang duidelijk afgescheiden tabaksverkooppunt in een levensmiddelenzaak of een warenhuis, mits de reclame niet op minderjarigen is gericht en:
1
aan de voorgevel van een tabaksspeciaalzaak in totaal niet meer dan 2 m2 beslaat;
2
voor zover aanwezig in een afgescheiden tabaksverkooppunt in een levensmiddelenzaak of een warenhuis alleen is bevestigd aan, op, in of tegen het gedeelte van de besloten ruimte dat bestemd is voor de presentatie van tabaksproducten en uitsluitend is gericht op personen die in het tabaksverkooppunt zelve aanwezig zijn;
3
voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen voorschriften.
4
In afwijking van het eerste lid is de sponsoring van radioprogramma's toegestaan, indien en voorzover dit geschiedt door ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit niet wordt gevormd door de vervaardiging of de verkoop van tabaksproducten.
5
Iedere uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, is verboden.
6
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het bijzonder voor minderjarigen bestemde goederen en diensten worden aangewezen, die niet bedrijfsmatig mogen worden verstrekt in tabaksspeciaalzaken en in afgescheiden tabaksverkooppunten in levensmiddelenzaken en warenhuizen, indien daar reclame voor tabaksproducten wordt gemaakt.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN BJ6445, Hoger beroep, AWB 07/776
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Tabakswet
 • LJN BD8604, Eerste aanleg - meervoudig, 07/ 3251
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  03-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Nu het bestreden besluit steunt op het oordeel van verweerder dat eiseres niet alleen het reclameverbod maar tevens het sponsoringsverbod heeft overtreden en beide overtredingen blijkbaar ieder op zich redengevend zijn voor de boeteoplegging, dient de rechtbank zich te buigen over de vraag of eiseres...
 • LJN BB8243, Eerste aanleg - meervoudig, 247743 / HA ZA 05-2394
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  10-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Uitstallen van doosjes sigaren op de toonbank van tankstations. Valt dit onder 'reguliere presentatie' in de zin van art. 5 van de Tabakswet?
 • LJN AZ6087, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/6174
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Tabakswet. Lex certa. Oplegging boete aan British American Tobacco The Netherlands BV wegens wijze van presenteren sigaretten op stand tijdens ‘Koninginnennach’. Vernietiging wegens onduidelijke reikwijdte van uitzondering op algemene verbodsnorm in artikel 5 Tabakswet.
 • LJN BB4647, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/4176-KRD
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Geen overtreding van het reclameverbod als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet gelet op de setting waarin de commerciële mededelingen zijn gedaan. Eiseres heeft zich uitdrukkelijk als potentiële werkgever en niet als tabaksproducent aan de studenten gepresenteerd. Overtreding van het...
 • LJN AU7724, Eerste aanleg - meervoudig, 04/3893
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  28-11-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De minister van VWS heeft aan Hajenius en Ritmeester een boete van € 45.000 opgelegd wegens het uitdelen van sigaren op horecavakbeurzen. De rechtbank is van oordeel dat artikel 5 lid 4 (oud), thans lid 5, Tabakswet tevens omvat het gratis verstrekken van tabaksproducten. Zij acht dit verbod niet in strijd met EG...
 • LJN BJ6450, Hoger beroep, AWB 07/781
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  04-05-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Tabakswet
 • LJN AZ5787, Hoger beroep, AWB 06/42
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  15-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Tabakswet
 • LJN AZ6088, Eerste aanleg - enkelvoudig, 05/6175
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  18-12-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Tabakswet. Aan Britisch American Tobacco The Netherlands BV zijn twee boeten opgelegd van elk € 45 000 wegens plaatsing van een tweetal advertenties voor sigarettenmerken in het horecatijdschrift Misset Horeca. Nu dit tijdschrift zich niet uitsluitend richt tot (degenen die werkzaam zijn in) de tabakshandel is artikel 5 lid 1 Tabakswet overtreden...
 • LJN AV7814, Hoger beroep kort geding, 05/1122 KG
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  30-03-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Gravenhage
  Art. 5 lid 1 Tabakswet. Ambulante verkoop sigaretten door het presenteren in doorzichtige rugzakken. Bij die wijze van presentatie is geen sprake van een reguliere presentatie door middel van het tonen tegen een neutrale achtergrond. Strijd met het reclameverbod in de Tabakswet, zodat daartegen handhavend kan worden opgetreden...
 • LJN BF1753, Hoger beroep, AWB 07/55
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  26-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Tabakswet
 • LJN BB9123, Eerste aanleg - meervoudig, 07/1659
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  23-11-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Gelet op de ruime omschrijving van het begrip reclame in artikel 1, aanhef en onder f, van de Tabakswet valt de wijze waarop de stand van eiseres was ingericht, onder het verbod van artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet, tenzij sprake zou zijn van één van de in het derde lid van artikel 5 van de Tabakswet neergelegde uitzonderingen...
 • LJN BB4596, Eerste aanleg - meervoudig, BC 06/4174-KRD
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  31-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  Overtreding van het reclameverbod als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet. Door in de publicatie meerdere sigarettenmerken, waaronder Philip Morris, te noemen, alsmede door te spreken over topmerken, geavanceerde productiemethode, kwaliteitscontrole, constante kwaliteit etc., en door het...
 •