Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004

 

Wet van 13 april 2004, houdende regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 10 juni 2004 (Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat regels noodzakelijk zijn, teneinde onderdanen van staten die op 1 mei 2004 toetreden tot de Europese Unie in Nederland te kunnen laten deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 10 juni 2004;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004 worden voor de toepassing van de bij of krachtens hoofdstuk Y van de Kieswet gestelde regels de staten, die kandidaat zijn om met ingang van 1 mei 2004 lid te worden van de Europese Unie, gelijkgesteld met lid-staten van de Europese Unie.

Artikel 2
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.
2
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2004, dan werkt zij terug tot en met 1 maart 2004.

Artikel 3
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 april 2004
Beatrix
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties , Th. C. de Graaf
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner
Uitgegeven de twee├źntwintigste april 2004
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner