Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Tunnelwet Westerschelde

 

Wet van 1 oktober 1998, houdende voorzieningen betreffende de totstandbrenging en de exploitatie van een vaste oeververbinding onder de Westerschelde door een naamloze vennootschap (Tunnelwet Westerschelde)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de totstandbrenging en exploitatie van een vaste oeververbinding onder de Westerschelde door een privaatrechtelijke rechtspersoon, bijzondere wettelijke voorzieningen te treffen, waaronder de machtiging, bedoeld in artikel 29 van de Comptabiliteitswet, voor de oprichting van de rechtspersoon;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1
Algemene bepalingen

Artikel 1
1
In deze wet wordt verstaan onder:
a
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
b
de NV: de naamloze vennootschap, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
c
de exploitant: de NV, of de rechtspersoon met wie de NV is overeengekomen dat die rechtspersoon de tunnel met aansluitende wegen en bijbehorende werken, of een deel ervan, zal exploiteren.
2
Op de in deze wet gebruikte woorden motorrijtuig, personenauto en motorrijwiel zijn de artikelen 2 en 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 van toepassing.
2
Oprichting vennootschap

Artikel 2
1
Onze Minister wordt gemachtigd namens de Staat der Nederlanden een naamloze vennootschap op te richten en deel te nemen in het bij de oprichting door hem vast te stellen kapitaal, alsmede deel te nemen in verdere plaatsing van het kapitaal.
2
De NV heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde met aansluitende wegen en bijbehorende werken tot stand te brengen, in stand te houden en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren.
3
Wegenrechtelijke bepalingen

Artikel 3
1
Bij regeling van Onze Minister wordt aan de wegen door de tunnel en aan de aansluitende wegen de bestemming van openbare weg gegeven, alsmede de datum bepaald met ingang waarvan die wegen openbaar zijn.
2
Met ingang van de datum, bedoeld in het eerste lid, is de NV onderhoudsplichtige van die wegen.
3
Met ingang van de datum, bedoeld in het eerste lid, berust bij het Rijk het toezicht op het in goede staat verkeren van die wegen.
4
Waar in de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop berustende bepalingen voor wegen onder beheer van het Rijk de minister van Verkeer en Waterstaat als bevoegd gezag wordt aangewezen, is in afwijking daarvan voor de wegen, bedoeld in het eerste lid, het college van gedeputeerde staten bevoegd, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat dit lid vervalt.
5
De bevoegdheid krachtens artikel 38 van de Waterstaatswet 1900 tot het geven van bevelen tot de uitvoering van noodzakelijke waterstaatswerken en voorzieningen komt wat de Westerscheldetunnel, de wegen door de tunnel en de aansluitende wegen betreft toe aan Onze Minister.

Artikel 4
1
Met ingang van de datum, bedoeld in artikel 3, eerste lid, doet de exploitant aan een ieder die met een motorrijtuig, onderscheidenlijk een voertuig dat door een motorrijtuig wordt voortbewogen, gebruik wil maken van een weg door de tunnel, een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, houdende het gebruik van de weg door de tunnel.
2
In afwijking van artikel 14 van de Wegenwet is de exploitant bevoegd:
a
het gebruik van de wegen door de tunnel te ontzeggen aan degene die met hem geen overeenkomst sluit over het gebruik;
b
voorzieningen op de aansluitende wegen aan te brengen die tot doel hebben voor degene die de overeenkomst niet sluit, of niet nakomt, de verdere doorgang onmogelijk te maken.
4
Tarieven

Artikel 5
1
De exploitant stelt voor de vergoeding voor het gebruik van een weg door de tunnel tarieven vast, en maakt deze bekend.
2
De tarieven kennen een referentietarief zijnde de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van een weg door de tunnel met een personenauto in de periode dat geen bijzondere verhogingen van toepassing zijn.
3
De tarieven kennen geen tarief waarvan de hoogte wordt bepaald naar gelang het aantal inzittenden.

Artikel 6
1
De hoogste vergoeding voor een rit met een personenauto bedraagt ten hoogste twee keer het referentietarief.
2
De hoogste vergoeding voor een rit met een motorrijwiel bedraagt ten hoogste het referentietarief.
3
De hoogste vergoeding voor een rit met een ander motorrijtuig dan een personenauto of een motorrijwiel bedraagt ten hoogste vijf keer het referentietarief.
4
De hoogste vergoeding voor een rit met een voertuig dat door een motorrijtuig wordt voortbewogen, bedraagt ten hoogste de hoogte van de vergoeding die verschuldigd is voor de rit met het motorrijtuig dat het voertuig voortbeweegt.

Artikel 7
Het referentietarief mag over een periode van twaalf maanden ten hoogste worden verhoogd met 10% gedurende de eerste twee jaar met ingang van de datum, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 8% gedurende het derde en het vierde jaar na bedoelde datum, 6% gedurende het vijfde en het zesde jaar na bedoelde datum en 4% gedurende het zevende jaar en de volgende jaren na bedoelde datum, telkens vermeerderd met de percentuele stijging van de prijzen bij het onderhoud van wegen met een gesloten verharding buiten de bebouwde kom over de jongste vergelijkbare periode.

Artikel 8
Geen vergoeding is verschuldigd voor het gebruik met motorrijtuigen:
a
die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van zieken en gewonden en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
b
die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van een stoffelijk overschot;
c
die uitsluitend worden gebruikt voor defensie, of
d
die uitsluitend worden gebruikt door politie en brandweer en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
5
Slotbepalingen

Artikel 9
1
Het referentietarief bedraagt op de datum, bedoeld in artikel 3, eerste lid, ten hoogste het bedrag dat bij regeling van Onze Minister is vastgesteld.
2
De regeling, bedoeld in het eerste lid, treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van bekendmaking in de Staatscourant. Van de bekendmaking wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel 10
1
Deze wet vervalt met ingang van het eenendertigste jaar na de datum, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
2
Indien de resultaten van de NV daartoe aanleiding geven, kan bij algemene maatregel van bestuur de werkingsduur van deze wet worden verlengd tot een totale periode van ten hoogste vijftig jaar.

Artikel 11
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12
Deze wet wordt aangehaald als: Tunnelwet Westerschelde.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 1 oktober 1998
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
t
Netelenbos
Uitgegeven de twee├źntwintigste oktober 1998
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals