Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten

 

Wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter uitvoering van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) enige wijzigingen van de Wet milieubeheer nodig zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II
[Wijzigt de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten.]

Artikel III
Na de inwerkingtreding van deze wet berust de Regeling vergoedingen register handel in emissierechten op artikel 16.45 van de Wet milieubeheer.

Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VI
Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 17 februari 2007
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , P. L. B. A. van Geel
Uitgegeven de vijftiende maart 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin