Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Veegwet euro

 

Wet van 12 december 2001, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt de Aanpassingswet Euro.]

Artikel ll
[Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001.]

Artikel III
[Wijzigt de Fiscale aanpassingswet euro en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel IV
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2 , de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel Vl
[Wijzigt de Eerste evaluatiewet Awb.]

Artikel Vll
[Wijzigt het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen.]

Artikel Vlll
[Wijzigt de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie.]

Artikel lX
[Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel X
Indien:
a
krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en
b
deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt, kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro.

Artikel Xa
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XI
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel XII
Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet euro
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2001
Beatrix
De Minister van Financiën, G. Zalm
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals