Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Verhaalswet ongevallen ambtenaren

 

Artikel 2
1
Het lichaam dat aan of ten behoeve van een ambtenaar krachtens diens rechtspositieregeling uitkeringen of verstrekkingen verleent ter zake van een aan deze overkomen ongeval, heeft voor de kosten van deze voorzieningen verhaal op degene die, bij ontbreken van die voorzieningen, in verband met het veroorzaken van het ongeval jegens de ambtenaar naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn voor de alsdan door deze geleden schade. Het verhaal kan niet ten nadele van de ambtenaar worden uitgeoefend.
2
Is de ambtenaar ten gevolge van het ongeval geheel of voor een deel van zijn normale diensttijd verhinderd zijn dienst te verrichten, dan worden de krachtens zijn rechtspositieregeling over de periode van die gehele of gedeeltelijke verhindering uitbetaalde bezoldiging of beloning en hiermede verband houdende uitkeringen - met inbegrip van de ingehouden loonbelasting en van de premie voor sociale voorzieningen - geheel of voor een met de mate van de verhindering overeenkomend deel onder de in het eerste lid bedoelde uitkeringen begrepen.
3
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen of verstrekkingen, krachtens de voor de ambtenaar geldende rechtspositieregeling ter zake van het ongeval aan of ten behoeve van hemzelf verleend na zijn ontslag dan wel aan of ten behoeve van zijn nagelaten betrekkingen na zijn overlijden ten gevolge van het ongeval.
4
Voor zover het eerste lid niet rechtstreeks van toepassing is, is het van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, door het lichaam, dat belast is met de uitvoering van een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren, aan een deelnemer in die regeling verleend ter zake van een aan deze of aan zijn gezinsleden overkomen ongeval.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AR4650, Hoger beroep, 03/327
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  27-07-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Arnhem
  Het gaat in de onderhavige zaak om de gevolgen van een ongeval dat [D.] op 5 december 1993 als bestuurder van een personenauto is overkomen. Het ongeval werd veroorzaakt door een andere bestuurder, die tegen wettelijke aansprakelijkheid was verzekerd bij Univé. Univé heeft haar aansprakelijkheid te dier zake erkend.
 •