Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Vervoersnoodwet

 

Artikel 18
1
Onze Minister kan aan de houder van vervoermiddelen of aan de beheerder van infrastructuur aan wie een aanwijzing is gegeven krachtens artikel 10, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 13, een naar billijkheid te bepalen vergoeding toekennen ter zake van buitengewone kosten door betrokkene gemaakt vanwege de naleving van de aanwijzing.
2
Onze Minister kan aan degene die een verplichting nakomt welke is opgelegd krachtens de hoofdstukken III en IV, een naar billijkheid te bepalen vergoeding toekennen ter zake van buitengewone kosten door betrokkene gemaakt vanwege de nakoming van de verplichting.
3
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen op voordracht van Onze Minister regels worden gesteld ter zake van de toepassing van het eerste en tweede lid.
4
Bij algemene maatregel van bestuur regelen Wij de uitkering alsmede de vergoeding wegens genees- en heelkundige behandeling in daarbij te bepalen gevallen terzake van tijdelijke of blijvende vermindering van arbeidsgeschiktheid of overlijden als gevolg van het nakomen of de medewerking aan het nakomen van krachtens deze wet opgelegde verplichtingen, indien en voorzover niet uit anderen hoofde aanspraak op een dergelijke uitkering of vergoeding bestaat.
5
Tegen een beslissing ter zake van een vergoeding of een uitkering als bedoeld in het eerste, tweede of vierde lid kan de belanghebbende in beroep komen bij een door Ons te benoemen commissie. Bij algemene maatregel van bestuur regelen Wij de samenstelling der commissie, alsmede de wijze waarop zij bij behandeling van het beroep te werk gaat.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •