Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006

 

Wet van 20 november 2006 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt (Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt aan te brengen;
Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]

Artikel IA
Indien op grond van artikel 11 van de Wet kinderopvang zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, een aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming van het Rijk over het tegemoetkomingsjaar 2005 wordt gedaan, wordt in afwijking van dat artikel die aanvraag als tijdig beschouwd, indien deze is gedaan vóór 1 april 2007 en de aanspraak op de tegemoetkoming uitsluitend bestaat op grond van artikel 6, vierde lid, van de Wet kinderopvang zoals dit artikellid komt te luiden nadat artikel I, onderdeel A, onder 3 en 4, van deze wet is getreden.

Artikel IB [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel II
[Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel V
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.]

Artikel IX
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel X
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 enz. (Flexibiliteit en zekerheid).]

Artikel XIA
[Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

Artikel XII
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 3 en 4, Aa, Ab en artikel IA.
2
Artikel I, onderdeel A, onder 3 en 4, onderdeel Aa, onderdeel Ab, en artikel IA treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 20 november 2006
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,A. J. de Geus
Uitgegeven de negentiende december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin