Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

 

Wet van 30 november 2006 tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal socialeverzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel I Wijziging van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel II Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
[Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel III Wijziging van de Werkloosheidswet
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel V Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel VI Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VII Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel VIII Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel IX Wijzigingvan de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel X Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XI Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XII Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XIII Wijziging van de Wet wijziging WW-stelsel
[Wijzigt de Wet wijziging WW-stelsel (Stb. 2006/303).]

Artikel XIV Wijziging van de Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie

Artikel XV Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Financiën

Artikel XVI Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel XVII Verruiming grondslag Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU
Na de inwerkingtreding van artikel III, onderdeel G, artikel X, onderdeel K, artikel XII, onderdeel C en artikel XIV, onderdeel G van deze wet berust de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU mede op artikel 53, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet, artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 64, tweede lid, onderdeel b, van de Ziektewet en artikel 81, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel XVIII Wijziging grondslag Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
Na de inwerkingtreding van artikel XIV, onderdeel F, van deze wet berust het Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW op artikel 63a, zevende lid, van de Ziektewet.

Artikel XVIIIa Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XVIIIb Wijziging van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
[Wijzigt de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XIX Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XX Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet sociale verzekeringen 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 30 november 2006
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,A. J. de Geus
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin