Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen

 

Wet van 31 januari 2008, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen alsmede een aantal uitgewerkte wetten in te trekken met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie

Artikel I
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel II [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel III [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel IV [Vervallen per 03-03-2010]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken

Artikel V
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel VI
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel VII
De volgende wetten worden ingetrokken:
a
de Wet van 19 oktober 1998, houdende wijziging van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1998, 629),
b
de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (Stb. 2005, 480), en
c
de Wet van 23 juni 1994, tot wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1994, 575).

Hoofdstuk 6. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel VIII
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel IX [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel X [Vervallen per 03-03-2010]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 januari 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken , F. Heemskerk
Uitgegeven de achtentwintigste februari 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin