Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Visserijwet 1963

 

Wet van 30 mei 1963, houdende nieuwe regelen omtrent de visserij
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving op het gebied van de visserij aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
1
Begripsomschrijvingen

Artikel 1
1
Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:
a
"Onze Minister": Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b
"De Kamer": de Kamer voor de Binnenvisserij bedoeld in artikel 45;
c
"de rechthebbende op het visrecht": de gerechtigde tot vissen uit welken hoofde ook, behalve de houder van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 21, tweede lid;
d
"bedrijfslichamen": lichamen als bedoeld in artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
2
Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder "vis":
a
vissen van de door Onze Minister aangewezen soorten en delen van deze vissen;
b
schaal- en schelpdieren van de door Onze Minister aangewezen soorten, delen van deze dieren, alsmede zeesterren en zee- of koraalmos;
c
kuit en broed van de onder a bedoelde vissen;
d
broed en zaad van de onder b bedoelde schaal- en schelpdieren.
3
Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder "vissen":
a
het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen;
b
het uitzetten en uitzaaien van vis als bedoeld in het tweede lid.
4
Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:
a
"visserijzone": de zone ingesteld krachtens de Machtigingswet instelling visserijzone;
b
"zeevisserij": het vissen in zee, met inbegrip van het vissen in de visserijzone en in daaraangrenzende, bij algemene maatregel van bestuur als zeegebied aangewezen wateren;
c
"kustvisserij": het vissen in de bij algemene maatregel van bestuur als kustwater aangewezen wateren;
d
"binnenvisserij": het vissen in de overige wateren van Nederland.
5
Voor het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder:
"hengel": het vistuig bestaande uit een roede - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken.
"spieringtuig": het vistuig bestaande uit een roede - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste twaalf al dan niet aan zijlijnen van ten hoogste tien centimeter bevestigde ééntandige haken, waarvan de bekopening ten hoogste acht millimeter bedraagt, voorzien van daartoe door Onze Minister aangewezen aas.
"peur": het vistuig, bestaande uit een al dan niet aan een roede verbonden lijn of snoer zonder haak of haken waaraan een hoeveelheid wormen is bevestigd.
6
De in het tweede en vijfde lid bedoelde aanwijzingen geschieden bij in de Staatscourant bekend te maken ministeriële regelingen.
2
De medewerking van bedrijfslichamen

Artikel 2
1
Tot uitvoering van het bepaalde krachtens de artikelen 3a , 4, 5, 9 en 16, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de medewerking worden gevorderd van het bestuur van een bedrijfslichaam.
2
Indien de van het bestuur van een bedrijfslichaam gevorderde medewerking bestaat in het stellen van nadere regelen bij verordening, behoeft zodanige verordening de goedkeuring van Onze Minister.
3
Krachtens een verordening van een bedrijfslichaam genomen besluiten behoeven, voorzover dit bij of krachtens de maatregel als bedoeld in het eerste lid is bepaald, de goedkeuring van de daarbij aangewezen autoriteit.
4
Een verordening, als bedoeld in het tweede lid, is verbindend voor een ieder voor zover daaruit niet het tegendeel blijkt.
5
Indien de gevorderde medewerking bestaat in het nemen van besluiten zonder algemene gelding, kunnen deze besluiten ten aanzien van een ieder worden genomen.
3
Minimummaten, gesloten tijden, welzijnsregels en andere maatregelen in het belang van de visserij

Artikel 2a
1
Het is verboden vis van een kleinere afmeting dan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor die vissoort bepaald, voorhanden of in voorraad te hebben, aan te voeren, te vervoeren, te koop aan te bieden, te vervreemden, af te leveren, te bewerken of te verwerken.
2
Het is verboden vis gedurende een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdvak, dat voor verschillende vissoorten verschillend kan worden vastgesteld, voorhanden of in voorraad te hebben, aan te voeren, te vervoeren, te koop aan te bieden, te vervreemden, af te leveren, te bewerken of te verwerken.
3
[Vervallen.]
4
Het bepaalde bij het eerste en het tweede lid vindt geen toepassing in de bij of krachtens de aldaar bedoelde algemene maatregelen van bestuur te bepalen gevallen.

Artikel 2b
1
Onze Minister is bevoegd ter voorkoming of bestrijding van ziekte onder de vis, regelen te stellen ten aanzien van het uitoefenen van de visserij zomede ten aanzien van het kweken, voorhanden en in voorraad hebben, aanvoeren, invoeren, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken en verwerken van vis.
2
[Vervallen.]
3
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder vis mede begrepen de vissen, schaal- en schelpdieren van andere dan de overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, tweede lid, aangewezen soorten.

Artikel 2c
1
Het is verboden vis te bedwelmen, te verwonden of te doden met bij ministeriële regeling aan te wijzen middelen.
2
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld in het belang van het welzijn van de dieren die als aas bij het vissen worden gebruikt. Deze regelen kunnen een verbod van het gebruik van dieren als aas bevatten.
3
Onze Minister kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid dan wel een krachtens het tweede lid gestelde verbod. Deze ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Hij kan aan zodanige ontheffing voorschriften verbinden.

Hoofdstuk II. De registratie van vissersvaartuigen

Artikel 3
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld betreffende het registreren van en het voeren van lettertekens en nummers door vissersvaartuigen, welke bedrijfsmatig worden gebruikt voor de zeevisserij, de kustvisserij, de visserij op het IJsselmeer en andere bij die algemene maatregel van bestuur aan te wijzen wateren.

Hoofdstuk IIA. Naleving internationale verplichtingen

Artikel 3a
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van op grond van internationale overeenkomsten of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties opgelegde verplichtingen of verleende bevoegdheden regelen worden gesteld in het belang van de visserij.
2
Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde regelen.
3
De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen mede inhouden het opleggen van een verplichting aan hen die vis van een aanvoerder betrekken en hen, die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis tot het voeren van een administratie en tot het doen van opgave aan een bij die voorschriften aangewezen autoriteit van de hoeveelheden vis door hen van een aanvoerder betrokken onderscheidenlijk aan hen ter veiling aangeboden.
4
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, wordt Ons niet gedaan, dan nadat Onze Minister met de daarbij in belangrijke mate betrokken bedrijfslichamen overleg heeft gepleegd.

Hoofdstuk III. De zeevisserij

Artikel 4
1
In het belang van de visserij in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld, die kunnen strekken tot instandhouding dan wel uitbreiding van de visvoorraden in die wateren onderscheidenlijk tot een beperking van de vangstcapaciteit. Bij het stellen van zodanige regelen kan mede rekening worden gehouden met de belangen van de natuurbescherming.
2
Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde regelen.
3
De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen mede inhouden het opleggen van een verplichting aan hen, die vis van een aanvoerder betrekken en hen, die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis tot het voeren van een administratie en tot het doen van opgave aan een bij die voorschriften aangewezen autoriteit van de hoeveelheden vis door hen van een aanvoerder betrokken onderscheidenlijk aan hen ter veiling aangeboden.
4
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, wordt Ons niet gedaan, dan nadat Onze Minister met de daarbij in belangrijke mate betrokken bedrijfslichamen overleg heeft gepleegd.
5
Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt, indien deze regelen stelt met betrekking tot beperking van de vangstcapaciteit, aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel kan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken in werking treden, tenzij binnen die termijn door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet zal worden geregeld. Indien zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een desbetreffend wetsvoorstel in.
6
Onze Minister kan, indien hij overweegt een voordracht te doen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een maatregel als bedoeld in het vijfde lid en naar zijn oordeel de goede werking van de desbetreffende maatregel een onmiddellijke voorziening eist, overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel regelen stellen, en in het bestaande besluit vervatte regelen buiten werking stellen. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
7
Een regeling getroffen op grond van het zesde lid blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht totdat de in het vijfde lid bedoelde maatregel in werking treedt, doch uiterlijk tot acht maanden na de inwerkingtreding van de regeling. In het geval dat ingevolge het bepaalde in het vijfde lid, het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld, blijft de regeling van kracht totdat de wet in werking treedt danwel totdat het voorstel van wet wordt ingetrokken of een van beide kamers tot niet-aanneming daarvan besluit.

Artikel 5
1
Het is verboden met vreemde vissersvaartuigen de visserij uit te oefenen in de wateren, gelegen binnen de visserijzone.
2
Het verbod geldt niet indien en voor zover zulks bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dan wel uit internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties voortvloeit.

Hoofdstuk IV. De kustvisserij

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-1995]

Artikel 7
1
Het is verboden in een water, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c , te vissen voor zover een ander rechthebbende is op het visrecht van dat water.
2
Het verbod van het eerste lid geldt niet:
a
voor hem, die voorzien is van een schriftelijke toestemming van de rechthebbende, geldende voor de visserij, welke wordt uitgeoefend;
b
voor hem, die de rechthebbende op het visrecht of de houder der schriftelijke toestemming behulpzaam is bij het vissen met een vistuig, dat niet door één persoon kan worden bediend;
c
indien en voor zover het Rijk de rechthebbende op het visrecht is, behoudens in de gevallen bij algemene maatregel van bestuur bepaald;
d
voor hem, die vist met ten hoogste twee hengels.

Artikel 8
1
Voor de geldigheid van een schriftelijke toestemming, als bedoeld in artikel 7, is vereist, dat deze in duidelijk leesbaar en niet door vegen uit te wissen schrift ten minste vermeldt: de naam, de voorletters en de woonplaats van de rechthebbende op het visrecht en van de houder, de geboortedatum van de houder, de omschrijving van het water en de visserij, waarvoor zij geldt, de dagtekening en de geldigheidsduur.
2
De geldigheidsduur van een schriftelijke toestemming eindigt in ieder geval na verloop van drie jaren na de dagtekening der schriftelijke toestemming.

Artikel 9
1
In het belang van de visserij in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c , kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen worden gesteld, die kunnen strekken tot instandhouding dan wel uitbreiding van de visvoorraden in die wateren onderscheidenlijk tot een beperking van de vangstcapaciteit.
2
Bij het stellen van regelen als bedoeld in het eerste lid, wordt mede rekening gehouden met de belangen van de natuurbescherming.
3
Bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, kunnen mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde regelen.
4
De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen mede inhouden het opleggen van een verplichting aan hen, die vis van een aanvoerder betrekken en hen, die hun bemiddeling verlenen bij het veilen van vis tot het voeren van een administratie en tot het doen van opgave aan een bij die voorschriften aangewezen autoriteit van de hoeveelheden vis door hen van een aanvoerder betrokken onderscheidenlijk aan hen ter veiling aangeboden.
5
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het eerste lid, wordt Ons niet gedaan, dan nadat Onze Minister met de daarbij in belangrijke mate betrokken bedrijfslichamen, zomede met naar het oordeel van Onze Minister daarvoor in aanmerking komende organisaties van sportvissers overleg heeft gepleegd.
6
Een krachtens het eerste lid vastgestelde maatregel wordt, indien deze regelen stelt met betrekking tot beperking van de vangstcapaciteit, aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel kan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken in werking treden, tenzij binnen die termijn door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet zal worden geregeld. Indien zodanige wens te kennen is gegeven, dienen Wij zo spoedig mogelijk een desbetreffend wetsvoorstel in.
7
Onze Minister kan, indien hij overweegt een voordracht te doen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een maatregel als bedoeld in het vijfde lid en naar zijn oordeel de goede werking van de desbetreffende maatregel een onmiddellijke voorziening eist, overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel regelen stellen, en in het bestaande besluit vervatte regelen buiten werking stellen. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
8
Een regeling getroffen op grond van het zesde lid blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht totdat de in het vijfde lid bedoelde maatregel in werking treedt, doch uiterlijk tot acht maanden na de inwerkingtreding van de regeling. In het geval dat ingevolge het bepaalde in het vijfde lid, het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld, blijft de regeling van kracht totdat de wet in werking treedt danwel totdat het voorstel van wet wordt ingetrokken of een van beide kamers tot niet-aanneming daarvan besluit.

Hoofdstuk V. De binnenvisserij
Afdeling I.
1
. Visakte

Artikel 10
1
Het is verboden de binnenvisserij uit te oefenen met vistuigen, anders dan een of meer hengels of een of meer peuren, zonder een geldige akte te kunnen tonen.
2
Op de voet van het bepaalde in de volgende leden wordt een akte verleend, die geldig is voor het vissen met de in het eerste lid bedoelde vistuigen voor zover het gebruik van deze vistuigen niet krachtens deze wet is verboden.
3
Geen akte wordt verleend aan diegene, die ingevolge artikel 57 de bevoegdheid om krachtens een akte te vissen is ontzegd, zolang de ontzegging duurt.
4
De akte wordt verleend door Onze Minister en is geldig voor de duur van drie kalenderjaren.
5
De akte wordt verleend tegen betaling van een geldsom waarvan de hoogte door Onze Minister wordt vastgesteld. Deze geldsom omvat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij en een bijdrage verband houdende met de kosten van het verlenen van de akte.
6
Het verbod van het eerste lid geldt niet:
a
voor degene, die bij ziekte van de houder van een akte deze houder vervangt, mits diegene de akte van de houder bij zich heeft;
b
voor degene, die in dienst van de houder van een akte de visserij uitoefent in gezelschap van de houder of diens plaatsvervanger.
7
De in het zesde lid, onder a, bedoelde vrijstelling geldt niet voor diegene, die ingevolge artikel 57 de bevoegdheid om krachtens een akte het vissen is ontzegd, zolang de ontzegging duurt.
8
Het verbod van het eerste lid geldt niet voor het vissen in een binnen een afgesloten erf gelegen viswater, dat geen voor het doorlaten van vis geschikte verbinding met andere wateren bezit.
9
Onze Minister kan van het verbod van het eerste lid ontheffing verlenen voor het vissen in een viskwekerij en voor wetenschappelijke doeleinden. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1995]

Artikel 12 [Vervallen per 26-07-1995]

Artikel 13 [Vervallen per 01-03-1995]

Artikel 14 [Vervallen per 01-03-1995]

Artikel 15 [Vervallen per 01-06-1985]
3
. Maatregelen in het belang van de visserij

Artikel 16
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van het vissen in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel d, regelen worden gesteld:
a
in het belang van de visserij in die wateren, de doelmatigheid daaronder begrepen, of
b
ter voorkoming van schade voor de volksgezondheid bij consumptie van de in die wateren voorkomende vis als gevolg van het gebruik van bepaalde vang- of lokmethoden.
2
Bij het stellen van regelen als bedoeld in het eerste lid wordt mede rekening gehouden met:
a
de belangen van de natuurbescherming, en
b
de invloed van het gebruik van bepaalde vang- of lokmethoden op het welzijn van de in de in het eerste lid bedoelde wateren voorkomende vis.
3
Bij of krachtens een maatregel als bedoeld in het eerste lid kunnen mede voorschriften worden gegeven in het belang van de naleving van de aldaar bedoelde regelen.

Artikel 17
1
Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister vissen van andere dan de krachtens artikel 1, tweede lid, aangewezen soorten uit te zetten in de in artikel 1, vierde lid, onderdeel d, bedoelde wateren, met uitzondering van de wateren, bedoeld in artikel 10, achtste lid. Bij een beslissing omtrent het verlenen van een vergunning wordt rekening gehouden met de belangen van de natuurbescherming en met het welzijn van vissen.
2
Onze Minister kan aan een vergunning als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden. De vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
3
Het is verboden in een water, op het visrecht waarvan een ander de rechthebbende is, vis uit te zetten, zonder in het bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor de toepassing van dit lid worden onder vis mede begrepen vissen van andere dan de overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, tweede lid, aangewezen soorten.
4
Voor de geldigheid van een schriftelijke toestemming als bedoeld in het derde lid is vereist dat deze in duidelijk leesbaar en niet uit te wissen schrift ten minste vermeldt: de naam, de voorletters en de woonplaats van de rechthebbende op het visrecht en van de houder, de geboortedatum van de houder, de omschrijving van het water en de vissoort waarvoor zij geldt en de dagtekening.

Artikel 18 [Vervallen per 01-06-1985]

Artikel 19 [Vervallen per 01-06-1985]

Artikel 20 [Vervallen per 01-06-1985]
4
. Schriftelijke toestemmingen voor het vissen in wateren, waarin de binnenvisserij wordt uitgeoefend

Artikel 21
1
Het is verboden in een water, als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder d , te vissen voorzover een ander rechthebbende is op het visrecht van dat water.
2
Het verbod in het eerste lid geldt niet:
a
voor hem, die voorzien is van een schriftelijke toestemming van de rechthebbende, geldende voor de visserij, welke wordt uitgeoefend;
b
voor hem die de rechthebbende op het visrecht of de houder van de schriftelijke toestemming behulpzaam is bij het vissen met een vistuig, dat niet door één persoon kan worden bediend;
c
voor het vissen met een hengel door personen onder de veertien jaar die vissen onder begeleiding van een volwassene die voorzien is van de in onderdeel a bedoelde schriftelijke toestemming, of die vissen in het kader van een door de betreffende rechthebbende op het visrecht georganiseerd evenement;
d
voor het vissen in een viswater, als bedoeld in artikel 10, achtste lid, dan wel in een viskwekerij, ten aanzien waarvan een ontheffing is verleend, als bedoeld in het negende lid van dat artikel.

Artikel 22
1
Schriftelijke toestemmingen, als bedoeld in artikel 21, mogen slechts worden verleend met goedkeuring van de Kamer.
2
Indien een doelmatig bevissen van het water, waarop de aanvrage tot het verkrijgen van goedkeuring betrekking heeft, dan wel van het complex van wateren, waartoe dat water behoort, door de voorgenomen uitreiking van schriftelijke toestemmingen zou worden belemmerd, wijst de Kamer de aanvrage af, dan wel verbindt zij aan de goedkeuring voorschriften, met dien verstande dat deze voorschriften slechts kunnen betreffen het aantal schriftelijke toestemmingen, dat ten hoogste mag worden uitgereikt, de aard van het vistuig, voor het gebruik waarvan uitsluitend schriftelijke goedkeuring mag worden verleend en de geldigheidsduur der schriftelijke toestemmingen.
3
De Kamer kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden ter verzekering van de bij de voorgenomen uitreiking betrokken belangen van derden.
4
De Kamer kan de geldigheid van de goedkeuring tot een door haar te bepalen tijdvak beperken.
5
De Kamer kan aan de goedkeuring voorschriften verbinden betreffende de voor het genot der schriftelijke toestemmingen ten hoogste te berekenen vergoedingen.
6
Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing ten aanzien van:
a
het verlenen van schriftelijke toestemmingen voor het vissen met een of meer hengels of een of meer peuren;
b
het verlenen van schriftelijke toestemmingen voor het vissen in het IJsselmeer en andere bij ministeriële regeling aan te wijzen wateren of complexen van wateren;
c
het verlenen van schriftelijke toestemmingen door een op grond van artikel 35 door Onze Minister aangewezen openbaar lichaam.

Artikel 23
1
Voor de geldigheid van een schriftelijke toestemming is vereist:
a
dat deze in duidelijk leesbaar en niet uit te wissen schrift ten minste vermeldt: de naam, de voorletters en de woonplaats van de rechthebbende op het visrecht en van de houder, de geboortedatum van de houder, de omschrijving van het water en de visserij waarvoor zij geldt, de dagtekening, de geldigheidsduur en de voor het genot der schriftelijke toestemming berekende vergoeding;
b
dat het stuk, waarop de schriftelijke toestemming is gesteld, door of vanwege de Kamer is gewaarmerkt.
2
Het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder b, geldt niet:
a
voor schriftelijke toestemmingen, welke ingevolge het bepaalde in artikel 22, zesde lid, zonder goedkeuring van de Kamer mogen worden verleend;
b
voor schriftelijke toestemmingen uitgereikt door openbare lichamen.
3
De waarmerking, bedoeld in het eerste lid, wordt slechts geweigerd:
a
indien geen goedkeuring tot uitreiking der schriftelijke goedkeuring is verleend dan wel het tijdvak tot hetwelk de geldigheid van de goedkeuring is beperkt, is verstreken;
b
indien het verlenen van de schriftelijke goedkeuring in strijd is met de aan de goedkeuring verbonden voorschriften;
c
indien een of meer der in het eerste lid, onder a, bedoelde gegevens, met uitzondering van de gegevens betreffende de houder en de dagtekening der schriftelijke goedkeuring, ontbreken.
4
De geldigheidsduur van een schriftelijke toestemming eindigt in ieder geval na verloop van drie jaren na de dagtekening der schriftelijke toestemming.
5
. Huur en verhuur van visrecht

Artikel 24
De bepalingen van deze paragraaf gelden niet voor de visserij in het IJsselmeer, in wateren als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdeel d en in andere bij ministeriële regeling aan te wijzen wateren of complexen van wateren.

Artikel 25
1
Elke overeenkomst van huur en verhuur van visrecht van enig water, zomede elke overeenkomst tot wijziging of aanvulling van zodanige overeenkomst, moet schriftelijk worden aangegaan.
2
Indien de overeenkomst niet schriftelijk is aangegaan, kan de meest gerede partij bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het viswater of het grootste gedeelte daarvan gelegen is, de schriftelijke vastlegging daarvan vorderen.
3
Tegen het vonnis van de kantonrechter staat geen hogere voorziening open.
4
De griffier van de rechtbank zendt binnen veertien dagen na de uitspraak, waarbij de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, drie gewaarmerkte afschriften van het vonnis aan de Kamer.

Artikel 26
1
Overeenkomsten, als bedoeld in het vorige artikel, met inbegrip van die, welke ingevolge het bepaalde in het tweede lid van dat artikel schriftelijk zijn vastgelegd, behoeven de goedkeuring van de Kamer.
2
Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor overeenkomsten, welke zijn aangegaan door een op grond van artikel 35 door Onze Minister aangewezen openbaar lichaam.

Artikel 27
Het is de huurder van visrecht verboden de visserij uit te oefenen in het water, waarvan hij visrecht heeft gehuurd, zonder te zijn voorzien van een schriftelijke overeenkomst van huur en verhuur van dat visrecht welke in de gevallen, waarin ingevolge deze wet de goedkeuring is vereist, door de Kamer is goedgekeurd.

Artikel 28
1
De overeenkomst van huur en verhuur van visrecht geldt voor de tijd van zes jaren.
2
Een huurovereenkomst kan in bijzondere omstandigheden voor een langere of kortere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld.

Artikel 29
1
De Kamer keurt de overeenkomst van huur en verhuur van visrecht goed, tenzij:
a
een doelmatig bevissen van het water, waarop de overeenkomst betrekking heeft, dan wel van het complex van wateren, waartoe dat water behoort, door de overeenkomst zou worden belemmerd;
b
de overeenkomst in strijd is met het bepaalde bij een ministeriële regeling, als bedoeld in artikel 35;
c
de prestaties, waartoe partijen zich hebben verbonden kennelijk onevenredig zijn;
d
de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel is aangegaan voor een langere of kortere duur dan 6 jaren zonder dat bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen.
2
De Kamer kan aan een goedkeuring voorschriften verbinden ter verzekering van de bij de uitoefening van het visrecht betrokken belangen van derden.
3
Voor de geldigheid van bepalingen, welke in strijd met de wet zijn, kan op de goedkeuring van de overeenkomst door de Kamer geen beroep worden gedaan.
4
Het in de voorgaande leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overeenkomst tot wijziging of aanvulling van een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht.

Artikel 30
1
Indien de Kamer haar goedkeuring aan een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht of aan een overeenkomst tot wijziging of aanvulling van zodanige overeenkomst zou moeten onthouden, wijzigt zij de overeenkomst op het punt of de punten, welke in verband met het bepaalde in artikel 29, eerste lid, de goedkeuring verhinderen of verklaart zij haar nietig.
Uit een door de Kamer op de overeenkomst geplaatste aantekening moet blijken, dat de overeenkomst door de Kamer is gewijzigd.
2
De door de Kamer gewijzigde overeenkomst geldt als een tussen partijen aangegane en goedgekeurde overeenkomst. In geval van wijziging alsmede in geval van nietigverklaring regelt de Kamer zo nodig de gevolgen.

Artikel 31
1
Zij die voornemens zijn met elkaar een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht dan wel een overeenkomst tot wijziging of aanvulling van zodanige overeenkomst aan te gaan, zijn bevoegd een ontwerp-overeenkomst ter goedkeuring aan de Kamer in te zenden.
2
De Kamer beoordeelt de ontwerp-overeenkomst met toepassing van artikel 29, eerste lid; zij kan haar goedkeuring afhankelijk stellen van wijzigingen, welke zij in verband met het bepaalde in dat artikel nodig oordeelt.
3
Indien binnen twee maanden, nadat de Kamer een ontwerp-overeenkomst heeft goedgekeurd, een overeenkomst wordt ingezonden, welke gelijk is aan de ontwerp-overeenkomst, zoals deze werd goedgekeurd, is de Kamer tot goedkeuring gehouden.
4
Op het verzoek tot goedkeuring van het ontwerp van een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht kan niet meer worden beslist nadat de daarin als huurder genoemde persoon als zodanig op het viswater is toegelaten.

Artikel 32
1
Het is verboden in verband met een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht enig ander voordeel te bedingen of aan te nemen dan in de door de Kamer goedgekeurde overeenkomst is opgenomen.
2
Indien enig ander voordeel is aangenomen dan in de door de Kamer goedgekeurde overeenkomst is opgenomen, behoudt de goedgekeurde overeenkomst haar rechtskracht.

Artikel 33
1
Een overeenkomst van huur en verhuur van visrecht, voor zover aangegaan voor een periode van zes jaren, wordt van rechtswege verlengd voor een gelijke periode, tenzij:
a
de verhuurder uiterlijk acht maanden voor het eind van de lopende overeenkomst aan de huurder een nieuwe overeenkomst van huur en verhuur van visrecht heeft aangeboden of aan hem schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst van huur en verhuur van het visrecht niet te willen voortzetten, of
b
de huurder, indien door de verhuurder geen toepassing is gegeven aan onderdeel a, voor het einde van de lopende overeenkomst aan de verhuurder schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst van huur en verhuur van het visrecht niet te willen voortzetten.
2
Tenzij de overeenkomst van huur en verhuur van het visrecht is aangegaan voor een jaar of een periode korter dan een jaar, kan de huurder de Kamer verzoeken de lopende overeenkomst te verlengen:
a
indien de verhuurder hem een nieuwe overeenkomst heeft aangeboden waarmee hij zich niet kan verenigen;
b
indien de verhuurder hem te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen voortzetten, of
c
in het geval die overeenkomst is aangegaan voor een andere tijdsduur dan zes jaren.
Dit verzoek wordt ten minste een half jaar vóór het einde van de lopende overeenkomst gedaan.
3
Een verzoek als bedoeld in het tweede lid kan worden beperkt tot een gedeelte van het visrecht, waarop de overeenkomst betrekking heeft.
4
De Kamer beslist naar billijkheid, evenwel met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
5
De Kamer wijst het verzoek in ieder geval af indien de verhuurder de overeenkomst niet wil voortzetten wegens de omstandigheid dat de huurder voor het einde van de lopende overeenkomst de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt of zal bereiken.
6
Indien een doelmatige bevissing van het water, waarop de overeenkomst betrekking heeft dan wel van het complex van wateren, waartoe dat water behoort, door de toewijzing van het verzoek zou worden belemmerd, wijst de Kamer het verzoek af dan wel beperkt zij de verlenging tot een gedeelte van het visrecht.
7
Indien en voor zover de Kamer het verzoek toewijst, stelt zij de duur vast voor welke de verlenging zal gelden en welke ten hoogste zes jaren zal bedragen.
8
Ingeval de verlenging tot een gedeelte van het visrecht wordt beperkt, stelt de Kamer de prestatie van de huurder vast.
9
Indien de Kamer een niet overeenkomstig het bepaalde in het derde lid beperkt verzoek tot verlenging toewijst, kan zij, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, de prestatie van de huurder herzien.
10
Indien de Kamer het verzoek geheel of onder beperkingen toewijst, kan zij de overeenkomst wijzigen of aan haar besluit voorschriften verbinden ter verzekering van de belangen van de verhuurder of van de bij de uitoefening van het visrecht betrokken visserijbelangen van derden. Alsdan is artikel 30, eerste lid, tweede volzin, en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34
Na het overlijden van de huurder loopt de overeenkomst met de gezamenlijke erfgenamen door tot het einde van het eerstvolgende huurjaar, behoudens eerdere beëindiging uit anderen hoofde. Is de nalatenschap ingevolge artikel 13 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek verdeeld, dan loopt de overeenkomst gedurende de in de eerste zin bedoelde termijn met de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater door.

Artikel 35
Indien binnen enig gebied de versnippering van de eigendom van de grond onder het viswater of van het visrecht een doelmatig bevissen van het water belemmert, kan Onze Minister, de Kamer gehoord, bij regeling bepalen, dat verhuur van het visrecht op dat water uitsluitend kan geschieden aan en vervolgens door een openbaar lichaam, door Onze Minister aangewezen in overeenstemming met dat lichaam.

Artikel 36
1
De bepalingen van deze paragraaf vinden overeenkomstige toepassing op overeenkomsten, waardoor of krachtens welke tegen een prestatie ineens of in termijnen beperkte genotsrechten voor 25 jaar of korter dan wel voor onbepaalde tijd op de grond onder het viswater worden gevestigd.
In geval van beperkte genotsrechten voor onbepaalde tijd blijft de overeenkomstige toepassing van bepalingen van deze paragraaf beperkt tot 25 jaar na de vestiging.
2
De bepalingen, die voor het beperkte genotsrecht gelden vinden slechts toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met bepalingen van deze paragraaf.
6
. Beroep van beslissingen van de Kamer

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-1994]
Afdeling II. Het orgaan
? 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 40 [Vervallen per 01-06-1985]

Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2007]
2
De Kamer voor de Binnenvisserij

Artikel 45
Er is een Kamer voor de Binnenvisserij. De Kamer heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 46
1
De Kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste zes en ten hoogste negen leden. Zij wordt bijgestaan door een secretaris.
2
Er kunnen een plaatsvervangende voorzitter en een of meer plaatsvervangende secretarissen worden benoemd.
3
Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter treedt het oudste lid als waarnemend voorzitter op.

Artikel 47
1
Wij benoemen en ontslaan de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de secretaris alsmede de plaatsvervangende secretarissen.
2
Van de leden wordt een derde benoemd op voordracht van de door Ons aangewezen organisaties van beroepsvissers en een derde op voordracht van de door Ons aangewezen organisaties van sportvissers. De overige leden worden benoemd op voordracht van de door Ons aangewezen organisaties, welke geacht kunnen worden de eigenaren van en de beperkt gerechtigden op de grond onder het viswater te vertegenwoordigen.
De voordrachten bevatten een dubbeltal voor ieder te benoemen lid.
3
Wij bepalen het aantal leden, waarvoor elke door Ons aangewezen organisatie voordrachten kan indienen.
4
De leden worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Zij zijn bij hun aftreden weer benoembaar. Op eigen verzoek kunnen zij door Ons worden ontslagen.
5
De in het eerste lid bedoelde personen worden voor de aanvang hunner bediening beëdigd.
6
Bij het bereiken van de ouderdom van zeventig jaren wordt aan de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de leden ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand.

Artikel 48
1
Voor benoeming tot secretaris of plaatsvervangende secretaris komt in aanmerking degene:
a
aan wie door een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Bachelor op het gebied van het recht en tevens de graad Master op het gebied van het recht is verleend, of
b
die aan een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het recht om de titel meester te voeren heeft verkregen.
2
De graden, het doctoraat of het recht, bedoeld in het eerste lid, moeten zijn verkregen op grond van het afleggen van een examen aan een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in het Nederlands burgerlijk recht, handelsrecht, staatsrecht en strafrecht.

Artikel 49
1
Onverminderd hetgeen elders is bepaald, worden de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de secretaris en de plaatsvervangende secretarissen ontslagen:
a
bij gebleken ongeschiktheid door ouderdom, door aanhoudende lichaamsziekte of tengevolge van zielsziekte;
b
wanneer zij onder curatele zijn gesteld.
2
Onverminderd hetgeen elders is bepaald, kunnen de in het vorige lid genoemde personen worden ontslagen:
a
bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 50 en 51;
b
wanneer zij in staat van faillissement zijn verklaard ten aanzien van hen de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, zij, surséance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld.
3
Wanneer zich een van de omstandigheden voordoet, als bedoeld in het tweede lid, zijn Onze Minister van Justitie en Onze Minister bevoegd de betrokkene in de uitoefening van zijn ambt terstond te schorsen; de schorsing mag een termijn van drie maanden niet overschrijden. Op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
4
Wanneer tijdens de in het vierde lid bedoelde schorsing het besluit tot ontslag wordt genomen, blijft de schorsing van kracht tot het tijdstip, waarop het ontslag ingaat.

Artikel 50
1
De in artikel 49 bedoelde personen zijn verplicht het geheim te bewaren omtrent hetgeen hun als zodanig bekend wordt.
2
Zij mogen zich noch direct noch indirect in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met partijen of derzelver raadslieden, noch enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen aannemen over enige aangelegenheid, welke aanhangig is of waarvan zij weten of vermoeden, dat deze aanhangig zal worden bij de Kamer.
3
Zij mogen niet deelnemen aan de behandeling van zaken, waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn.

Artikel 51
Het is aan de in artikel 49 bedoelde personen verboden zich te belasten met de consultatie omtrent en de verdediging van zaken, welke bij de Kamer of bij Ons aanhangig zijn, of waarvan zij weten of vermoeden, dat deze bij de Kamer of bij Ons aanhangig zullen worden.

Artikel 52
1
De Kamer heeft:
a
een enkelvoudige afdeling, welker werkzaamheden verricht worden door de voorzitter;
b
meervoudige afdelingen, welke zodanig zijn samengesteld, dat noch het belang der beroepsvissers, noch dat der sportvissers, noch dat der eigenaren overheerst.
2
Bij algemene maatregel van bestuur worden de inrichting van de Kamer, de beëdiging van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de secretaris en de plaatsvervangende secretarissen, alsmede de samenstelling en de werkwijze van de afdelingen van de Kamer nader geregeld. Bij die maatregel wordt mede bepaald welke zaken door de enkelvoudige afdeling, onderscheidenlijk door de meervoudige afdelingen worden behandeld.

Artikel 53
1
De voorzitter en de secretaris genieten een bezoldiging, welke bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld.
2
De plaatsvervangende voorzitter, de leden en de plaatsvervangende secretarissen genieten een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen.

Artikel 54
Bij ministeriële regeling wordt voor de werkzaamheden van de Kamer een tarief vastgesteld.

Hoofdstuk VI. Toezichts-, dwang- en strafbepalingen

Artikel 54a
1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.
2
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 54b
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Artikel 55
1
Ieder, die de visserij uitoefent of pleegt uit te oefenen, is verplicht op eerste vordering van een opsporingsambtenaar:
a
deze ambtenaar in de gelegenheid te stellen zijn vaartuig te betreden;
b
ter inzage af te geven de op grond van het bepaalde bij of krachtens deze wet voor de uitoefening van de visserij vereiste akten, vergunningen, schriftelijke toestemmingen, huurovereenkomsten en andere bescheiden, waarvan inzage naar het redelijk oordeel van deze ambtenaar voor de vervulling van zijn taak nodig is;
c
uitstaand vistuig te lichten;
d
gesloten viskaren te openen;
e
anderszins de medewerking te verlenen, welke deze ambtenaar voor de vervulling van zijn taak behoeft.
2
Overtreding van het bij het vorige lid bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
3
De feiten strafbaar gesteld bij dit artikel worden als overtreding beschouwd.

Artikel 56
1
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2a, eerste en tweede lid, 2b, eerste lid, 2c, eerste, tweede en derde lid, 7, eerste lid, 10, eerste lid, en 16, eerste en derde lid, alsmede overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 21, eerste lid, indien wordt gevist met één of meer hengels, dan wel van voorschriften, verbonden aan op grond van het bepaalde bij of krachtens die artikelen verleende vergunningen, schriftelijke toestemmingen, vrijstellingen, of ontheffingen, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 22, eerste lid, 27 en 32, eerste lid, dan wel van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 10, negende lid, 17, tweede lid, 22, tweede, derde en vijfde lid, 29, tweede lid, en 33, tiende lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van de eerste categorie.
3
Overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 21, eerste lid, dan wel van voorschriften, verbonden aan op grond van het bepaalde bij of krachtens dat artikel verleende vergunningen, schriftelijke toestemmingen of ontheffingen, wordt, indien wordt gevist anders dan met één of meer hengels, gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de vierde categorie.
4
De in dit artikel strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 57
1
Bij veroordeling wegens overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2a , 2c , 7, eerste lid, 9, eerste en derde lid, 16, eerste en derde lid, en 21, eerste lid, kan aan de veroordeelde de bevoegdheid om krachtens een akte te vissen voor ten hoogste drie jaren worden ontzegd.
2
Bij toepassing van het eerste lid gaat de geldigheid van de akte, aan de veroordeelde afgegeven, verloren, zodra het vonnis voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden.
De betrokken officier van justitie doet daarvan onmiddellijk mededeling aan Onze Minister, die daarvan afkondiging doet in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

Artikel 58
De Nederlandse strafwet is mede van toepassing op een ieder die zich buiten Nederland,
a
binnen de visserijzone schuldig maakt aan de krachtens de artikelen 3a, 4 en 5 strafbaar gestelde gedragingen;
b
buiten de visserijzone schuldig maakt aan de krachtens artikel 3a strafbaar gestelde gedragingen, voorzover het betreft de overtreding van regelen gesteld ter uitvoering van besluiten van een regionale visserijorganisatie houdende beheers- en instandhoudingsmaatregelen genomen op grond van de op 4 augustus 1995 te New York tot stand gekomen Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende visbestanden.

Artikel 59
Met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de artikelen 55, tweede lid, 56 en 61, derde lid, zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane en de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

Artikel 60
De in artikel 59 bedoelde ambtenaren hebben toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke arm.

Artikel 61
1
De opsporingsambtenaren zijn ter vervulling van hun taak bevoegd te vorderen, dat bestuurders van vervoermiddelen, met uitzondering van openbare vervoermiddelen, deze doen stilhouden en onderzoek toestaan van de vervoermiddelen en van de zich daarin bevindende voorwerpen. Zij kunnen tevens vorderen, dat de bestuurders overeenkomstig hun aanwijzingen ter zake medewerking verlenen.
2
Onze Minister is bevoegd na overleg met Onze Minister van Justitie regelen te stellen omtrent de wijze, waarop vorderingen tot het doen stilhouden, als bedoeld in het vorige lid, worden gedaan.
3
Het opzettelijk niet voldoen aan een vordering, als bedoeld in het eerste lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
4
Het feit strafbaar gesteld bij dit artikel wordt als overtreding beschouwd.

Artikel 62
Ook buiten het geval van ontdekking op heterdaad kunnen de opsporingsambtenaren voor inbeslagneming vatbare voorwerpen op elke plaats in beslag nemen, zomede ter inbeslagneming hun uitlevering vorderen.

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 63
1
Ieder beding, waarbij visrecht van de eigendom van de grond onder het water wordt afgescheiden, is nietig.
2
Waar bij het in werking treden van deze wet visrecht op wateren van anderen bestaat, kan het door dezen worden afgekocht, al ware het tegendeel uitdrukkelijk bedongen.
3
Onze Minister is tot de in het tweede lid bedoelde afkoop bevoegd.
4
Bij geschil over de afkoopprijs wordt deze door de rechtbank van het arrondissement, waarin de wateren zijn gelegen, na verhoor van deskundigen bepaald.

Artikel 64 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 65 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 66
De rechten en verplichtingen, voortspruitende uit overeenkomsten van huur en verhuur van visrecht, welke van kracht zijn op het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, worden te rekenen van dat tijdstip, doch alleen voor het vervolg, beheerst door de bepalingen van deze wet.

Artikel 67 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 68
Overeenkomsten van huur en verhuur van visrecht voor bepaalde tijd, welke op 1 februari 1955 van kracht waren en welke bij het in werking treden van deze wet nog van kracht zijn, gelden voor de duur waarvoor zij zijn aangegaan of verlengd.

Artikel 69 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 70
De gevolgen, welke het overlijden van de huurder ten aanzien van de overeenkomst van huur en verhuur van visrecht heeft, worden geregeld door het recht, geldende ten tijde van het overlijden.

Artikel 71 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 72 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 73 [Vervallen per 21-08-1998]

Artikel 74
1
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bedragen vastgesteld welke verschuldigd zijn ter zake van het ingevolge deze wet uitreiken van bescheiden, andere dan die bedoeld in artikel 10, alsmede ter zake van de krachtens de artikelen 3a, 4, 5, 9 of 16 voorgeschreven controles, verrichtingen of onderzoeken.
2
De in het eerste lid bedoelde bedragen worden zodanig vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde kosten die in een rechtstreeks verband staan met de werkzaamheden waarvoor het tarief wordt opgelegd, onverminderd de daaromtrent bij een communautaire maatregel vastgestelde verplichtingen.

Artikel 75
Ingetrokken worden:
a
de Visserijwet (Stb. 1931, 410);
b
de Wet van 14 juli 1954 (Stb. 369);
c
de Wet bijdragen verbetering binnenvisserij (Stb. 1952, 159);
d
de Wet op de maaswijdte van zeevisnetten (Stb. 1954, 250);
e
de Haringwet 1927 (Stb. 387).

Artikel 76
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 77
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 78
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 79
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip. Zij kan worden aangehaald als: "Visserijwet", met vermelding van het jaartal van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 mei 1963
juliana
De Minister van Landbouw en Visserij,
v
G. M. MARIJNEN.
De Minister van Justitie,
a
C. W. BEERMAN.
Uitgegeven de achttiende juli 1963.
De Minister van Justitie,
a
C. W. BEERMAN.