Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Warenwet

 

Artikel 31
1
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat, ingeval aan artikel 10 toepassing is gegeven of in andere bij die maatregel aangewezen categorieën van gevallen, de krachtens artikel 25 aangewezen ambtenaren volgens bij of krachtens die maatregel gestelde regels aan de hand van een onderzoek van een deel, dat als steekproef is genomen uit een bij die maatregel omschreven groep of partij waren, kunnen vaststellen of die groep of partij voldoet aan de bij die maatregel aangewezen eisen of voorschriften, gesteld krachtens de artikelen 1a en 4 tot en met 9.
2
Bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval regels gegeven omtrent de grootte van de steekproef, de maatstaven aan de hand waarvan de uitslag van het onderzoek van de steekproef als gunstig of ongunstig voor de betrokken groep of partij wordt aangemerkt, en omtrent de mededeling van de voor de betrokken groep of partij vastgestelde uitslag van het onderzoek dat met toepassing van het krachtens het eerste lid bepaalde is verricht, aan degene die bij het nemen van de steekproef alle tot die steekproef behorende waren onder zich had, en omtrent de wijze waarop die mededeling wordt gedaan.
3
Bij een maatregel als in het eerste lid bedoeld kunnen tevens regels worden gesteld:
a
omtrent de openbaarmaking van de voor de betrokken groep van waren vastgestelde uitslag van een onderzoek, dat met toepassing van het krachtens het eerste lid bepaalde is verricht;
b
inhoudende, dat het degene die bij het nemen van de steekproef alle tot die steekproef behorende waren onder zich had, is verboden nadat die steekproef is genomen, waren, behorende tot de krachtens het eerste lid omschreven groep of partij, waartoe de steekproef behoort, te verhandelen, zolang hem de in het tweede lid bedoelde mededeling niet is gedaan.
4
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat, ingeval met toepassing van het krachtens het eerste lid bepaalde wordt vastgesteld, dat de betrokken groep of partij waren niet aan de bij die maatregel aangewezen eisen of voorschriften, bedoeld in het eerste lid voldoet:
a
volgens bij die maatregel gestelde regels aan de betrokkene of betrokkenen de gelegenheid wordt geboden om tegenbewijs te leveren;
b
de desbetreffende groep, partij of een deel van die groep of partij niet mag worden verhandeld, dan wel niet mag worden verhandeld alvorens ten aanzien van die groep of partij of dat deel van die groep of partij de maatregelen zijn genomen die bij algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •