Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997

 

Wet van 30 januari 1997, houdende instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het wetenschaps- en technologiebeleid (Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vast college van advies voor de regering en de Staten-Generaal in te stellen op het terrein van het wetenschaps- en het technologiebeleid en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 Instelling en omvang
1
Er is een Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid, hierna te noemen de raad.
2
De raad bestaat uit ten minste negen en ten hoogste twaalf leden.

Artikel 2 Taak
1
De raad heeft tot taak de regering en de Staten-Generaal te adviseren over het te voeren wetenschaps- en technologiebeleid in nationaal en internationaal verband, daaronder begrepen de wetenschappelijke en technologische informatieverzorging.
2
De raad heeft tevens tot taak op het verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verkenningen op het gebied van wetenschap en technologie uit te voeren, dan wel deze te doen uitvoeren. De raad stelt de resultaten van deze verkenningen in de vorm van rapporten algemeen verkrijgbaar en brengt deze ter kennis van de daarvoor in aanmerking komende instellingen op het gebied van wetenschap en technologie.

Artikel 3 Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 1997, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 4 Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 1997
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Minister van Economische Zaken, G. J. Wijers
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm
Uitgegeven de twintigste februari 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager