Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen

 

Wet van 30 juli 1953, houdende een regeling met betrekking tot de toekenning van vergoedingen aan publiekrechtelijke en met een publiekrechtelijk lichaam gelijkgestelde lichamen terzake van schaden tengevolge van de op 31 januari/1 februari 1953 plaats gehad hebbende stormvloed
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om een wettelijke regeling te treffen met betrekking tot de toekenning van vergoedingen aan publiekrechtelijke en met een publiekrechtelijk lichaam gelijkgestelde lichamen terzake van schaden tengevolge van de op 31 Januari/1 Februari 1953 plaats gehad hebbende stormvloed;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder stormvloedschade: elke schade, welke binnen Nederland als gevolg van overstromingen tengevolge van de op 31 Januari/1 Februari 1953 plaats gehad hebbende stormvloed is toegebracht aan goederen, met dien verstande, dat daaronder niet wordt begrepen schade, welke zich openbaart na een door Ons voor een gebied vastgesteld tijdstip. Dit tijdstip zal tenminste vijf jaar na het droogvallen van het desbetreffende gebied liggen.

Artikel 2
Voor de vergoeding van schaden tengevolge van de op 31 Januari/1 Februari 1953 plaats gehad hebbende stormvloed is de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen van overeenkomstige toepassing, behoudens de volgende afwijkingen:
a
waar in die wet wordt gesproken van oorlogsschade wordt hiervoor gelezen stormvloedschade;
b
artikel 1, sub a, en de artikelen 11 tot en met 13, 16 en 17 dier wet zijn niet van toepassing;
c
in artikel 14 dier wet wordt in plaats van de woorden "schaden tengevolge van de oorlog en de bezetting" gelezen: schaden tengevolge van de op 31 Januari/1 Februari 1953 plaats gehad hebbende stormvloed.

Artikel 3
Deze wet, welke kan worden aangehaald onder de titel "Wet Financiering Stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen", treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juli 1953.
juliana
De Minister van Financiën, VAN DE KIEFT.
De Minister van Binnenlandse Zaken, BEEL.
De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, H. WITTE.
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., H. WITTE.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i., C. STAF.
Uitgegeven de achttiende Augustus 1953.
De Minister van Justitie a.i.,
beel