Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet Werkloosheidsvoorziening

 

Wet van 10 december 1964, houdende regelen inzake overheidsuitkeringen aan werkloze werknemers
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg (Stb. 1944, E 79), waarop steunt de Sociale Voorziening (Stcrt. 1955, 77), in te trekken en in verband hiermede bij de wet regelen te stellen inzake uitkeringen aan werkloze werknemers;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I.

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 5a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 5b [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 5c [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk II.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 7a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk III.
1

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 10 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 11 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 12 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 13 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 14 [Vervallen per 31-12-1997]
2

Artikel 15 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 16 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 16a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 16b [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 17 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 19 [Vervallen per 01-04-1998]
3

Artikel 20 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 21 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 22 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 23 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 24 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 25 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 26 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 27 [Vervallen per 31-12-1997]
4

Artikel 28 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 28a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 29 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30 [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk IIIa.

Artikel 30a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30b [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30c [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30d [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30e [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30f [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30g [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30h [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 30i [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk IV.

Artikel 31 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 32 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 33 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 34 [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk V.

Artikel 35 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 36 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 36a [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk VI.

Artikel 37 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 38 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 39 [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk VII. Vergoeding van rijkswege aan de gemeente

Artikel 40
1
Het Rijk vergoedt aan de gemeente:
a
de ingevolge deze wet aan de werknemers verstrekte netto- uitkeringen;
b
de ter zake van de uitkeringen verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge sociale verzekeringswetten;
c
de op grond van artikel 8 aan leden van de commissie toegekende vacatiegelden en vergoedingen voor reis- en verblijfkosten;
d
de kosten van medisch advies in verband met het bepaalde in artikel 13, eerste lid, onder a , artikel 21, tweede lid, en artikel 26, tweede lid,
e
de kosten van terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen, voor zover deze wet zich niet tegen terugvordering verzet;
f
de kosten van het in artikel 21, eerste lid, en artikel 26, eerste lid, bedoelde onderzoek;
2
Onze Minister kan regelen stellen ter bepaling van de in het eerste lid onder f bedoelde kosten.

Artikel 40a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 40b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 41 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 42
1
Indien uit de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiƫle-verhoudingswet, blijkt dat uitgaven hetzij met de bepalingen van deze wet of de voor haar uitvoering gestelde regelen in strijd zijn, hetzij door het college van burgemeester en wethouders niet op bevredigende wijze zijn verantwoord, kan Onze Minister een vergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren en een reeds uitbetaalde vergoeding geheel of gedeeltelijk terugvorderen dan wel verrekenen.
2
Onze Minister doet binnen een jaar na ontvangst door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de verantwoordingsinformatie mededeling van terugvordering aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk VIII. Het verstrekken van inlichtingen aan het gemeentebestuur

Artikel 43
De werknemer is verplicht aan het college van burgemeester en wethouders, dat hem een uitkering heeft toegekend, onverwijld mededeling te doen van elke verandering van feiten en omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij tot intrekking of verlaging van de uitkering aanleiding kan geven.

Artikel 44
1
Ieder is verplicht aan het college van burgemeester en wethouders of een daartoe schriftelijk door het college van burgemeester en wethouders gemachtigde persoon de opgaven en inlichtingen te verstrekken, welke voor de uitvoering van deze wet van hem worden verlangd met betrekking tot degene, die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft.
2
De opgaven en inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, schriftelijk worden verstrekt binnen een door het college van burgemeester en wethouders of de persoon, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk te stellen termijn.
3
Ieder is verplicht aan het college van burgemeester en wethouders of een daartoe schriftelijk door het college van burgemeester en wethouders gemachtigde persoon ten behoeve van de uitvoering van deze wet desgevraagd inzage te geven in boeken, bescheiden en andere stukken, voor zover deze betrekking hebben op de arbeid en het loon van een persoon, die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft.

Artikel 45
De uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten zijn verplicht aan het college van burgemeester en wethouders of aan een daartoe schriftelijk door het college van burgemeester en wethouders gemachtigde persoon desgevraagd de inlichtingen te verschaffen, welke dat bestuur, onderscheidenlijk die persoon, ten behoeve van de uitvoering van deze wet nodig acht.

Hoofdstuk IX.

Artikel 46 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 47 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 48 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 49 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 50 [Vervallen per 31-12-1997]

Hoofdstuk X.

Artikel 51 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 51a [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 52 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 53 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 54 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 55 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 56 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 57 [Vervallen per 31-12-1997]

Artikel 58 [Vervallen per 31-12-1997]
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriƫle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 10 december 1964
juliana
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
g
M. J. VELDKAMP.
Uitgegeven de zeventiende december 1964.
De Minister van Justitie,
y
SCHOLTEN.