Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wet achterwegelating wijziging percentage levensonderhoud 1984

 

Wet van 30 december 1983, houdende achterwegelating van de wijziging van rechtswege door indexering van de bedragen van levensonderhoud per 1 januari 1984
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke voorziening te treffen strekkende tot achterwegelating per 1 januari 1984 van de wijziging van rechtswege door indexering van de bedragen voor levensonderhoud;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
1
In afwijking van hetgeen daaromtrent in artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, blijft de wijziging van rechtswege van de bedragen voor levensonderhoud per 1 januari 1984 achterwege.
2
Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op de kosten ten behoeve van minderjarigen, welke volgens de artikelen 264, 273, 326, derde lid, en 333, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en volgens artikel 31 van de Beginselenwet voor de kinderbescherming ten laste van de ouders komen.

Artikel II
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1983, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot 1 januari 1984.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriƫle departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 30 december 1983
Beatrix
De minister van Justitie,
f
Korthals Altes
De staatssecretaris van Justitie,
v
N. M. Korte-van Hemel
Uitgegeven de dertigste december 1983
De minister van Justitie,
f
Korthals Altes